Qhov tseeb ntawm txoj kev sib cais cov xiam Oob khab: yog cov neeg ua hauj lwm hauv tsoom fwv teb chaws meskas

Publications
#F116.09

Qhov tseeb ntawm txoj kev sib cais cov xiam Oob khab: yog cov neeg ua hauj lwm hauv tsoom fwv teb chaws meskas

Txoj cai lij choj xav kom tsoomfwv cov tswv ntiav ua raws li koj qhov kev tsis taus. Pub no muab ib tsab ntawv rau koj los thov ib tug. Nws muaj ib tsab ntawv rau koj tus kws kho mob. Nws qhia koj tias yuav ua li cas yog tias koj qhov chaw ua haujlwm tseemfwv yuav tsis muab kev pabcuam rau koj qhov kev xiam oob qhab kom koj tuaj yeem ua koj txoj haujlwm.

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.

Kev sib cais ntawm hom xiam Oob khab

Nyob rau hauv tshooj 504 ntawm phau ntawv cai lij choj tsim kho lub neej txoj siab ntawn cov neeg xiam Oob khab phau xyoo 1973, tau hais tseg rau hauv txoj kev txwv tias: lub hauv paus ntawm txoj kev xiam Oob khab los ntawm tsoom fwm meskas. Kev sib cais hom xiam Oob khab yog los ntawm txoj kev pab rau cov neeg Xiam Oob khab tau tsis sib npaug,  kev tsim txom thiab yuam cai ntawm cov neeg ua hauj lwm thiab kev nrhiav hauj lwm ntawm cov neeg xiam Oob khab, los kuj zoo ib yam li kev tsis txaus siab los ntawm kev rhuav qhov laj thawj (qhov laj thawj rau kev tso kawm hauj lwm) nyob hauv kev cob qhia hauj lwm ntawm tus tswv hauj lwm, kev saib xyuas los yog kho lub chaw ua hauj lwm kom zoo es txais yuav cov xiam Oob khab los ua hauj lwm los yog tus tuaj nrhiav hauj lwm uas yog cov neeg xiam Oob khab, tsis hais cov txais los, los yog kho raws li cov xwm txeej thiab hom hauj lwm uas zoo ib yam. Qhov nrhiav neeg rau cov hauj lwm thiab kev tsim kho lub luag hauj lwm tsis sib xws kuj yog ib qho nyuab kawg rau tus tswv hauj lwm(ntsib kev nyuab siab los yog raug sis nyiaj ntau). Piv txwv li daim ntawv thov ua hauj lwm thiab ntawv thov pab cuam rau hauv lub luag hauj lwm kom raug li txoj kev kawm muaj li hauv qab no:

Qee txoj kev paub li nram qab no yog qhia txog kev sib cais hom xiam Oob khab thiab qhov laj thawj  uas yuav txais los ua hauj lwm:

Kev pab yus tus kheej

Yog koj pom tau tias koj tab tom raug yuam cai ntawm txoj kev sib cais hom xiam Oob khab ntawm koj, koj muaj cai sau ntawv thov txoj cai ncaj ncees los ntawm cov thawj coj(losyog xav ib daim ntawv foob)  hais txog pab pawg uas yuam cai xav mus rau lub chaw ua hauj lwm pab pawg ua hauj lwm tiv thaiv thiab coj cai muaj vaj huam sib luag hauv teb chaws meskas (EEOC). Koj yuav tsum sau ua ib daim ntawv xa mus rau cov thawj coj thiab tos txais daim ntawv “thov kev ncaj ncee” los ntawm lub chaw ua hauj lwm pab pawg ua hauj lwm tiv thaiv thiab coj cai muaj vaj huam sib luag hauv teb chaws meskas(EEOC), koj muaj cai xa daim ntawv foob mus rau lub chaw ua hauj lwm txiav txim plaub ntug uas ua hauj lwm saib xyuas thiab tiv thaiv txoj kev yuam cai rau cov neeg xiam Oob khab .

  Yog tias koj yog neeg ua hauj lwm hauv lub koom haum, koj yuav tsum tau tham nrog cov ua hauj lwm saib xyuas txoj cai ncaj ncees hauv lub chaw ua hauj lwm EEO tsis pub dhau 45 hnub suav txij hnub raug yuam cai. Lub chaw ua hauj lwm EEO yuav muab kev xaiv rau koj nkag nrog pab pawg qhuab ntuas EEO los yog yuav xaiv txoj kev daws teeb meem ntawv. Yog tias koj daws teeb meem ntawm txoj kev xaiv ntawv tsis tau, koj yuav tsum xa daim ntawv foob mus rau lub chaw ua hauj lwm EEO tsis pub dhau 15 hnub tom ntej. Dhau li ntawv lawm koj tuaj yeem mus tshawb nrhiav kev paub ntxiv raws li no: https://www.eeoc.gov/federal/fed_employees/complaint_overview.cfm

Raws li txoj cai

Tus neeg uas yuam cai hauv txoj kev cai lij choj uas tau hais tseg los saum toj no yuav tsum tau txhaum cai raws li kev cai lij choj. Koj yuav tsum nco ntsoov tias koj qhov xwm txheej ntawm daim ntawv foob muaj sij hawm luv thiab ntev  txog li lub sij hawm hais tseg xwb, thiab muaj qhov yuav ua rau daim ntawv foob tsis muaj tseeb yog tias koj tsis ua raws li lub sij hawm tem tseg. Yog tias koj xav paub raws li txoj cai, koj mam li thov tus kws lij choj qhia rau koj sai li sai tau.

 

Ib qhov piv txwv ntawm daim ntawv muaj cov laj thawj rau kev nrhiav hauj lwm

[Hnubtim]

[Saib siab txog]:

Kuv sau daim ntawv no rau koj yuav thov [a] laj thawj thov mus ua hauj lwm ntawm hom xiam Oob khab ntawm yus tus kheej/kev xiam Oob khab. Kuv [ yog neeg ua hauj lwm ntawm / thov rau txoj hauj lwm ] [ tus neeg sawv cev lub npe ]. Vim tias kuv yog ib tus neeg xiam Oob khab , kuv thiaj thov los ua hauj lwm  [ lub npe ua hauj lwm ]. Kev ua hauj lwm ntawm kuv /qhov xav tau yog xav kom qhov xiam Oob khab ntawm kuv rov qab ua tau hauj lwm zoo [ nrig pas /puas hlwb/pab hauj lwm zej zog/kho txoj kev xav /lwm lwm tus (piav qhia) ].  Thov saib lub npev ntawv ntxuas ntawm no [ tus kws kho mob lub npe los yog tus kws kho mob tshwj xeeb tshaj].

Txoj cai lij choj ntawm teb chaws meskas pab txhawb nqa cov tuam txhab kom txais cov neeg xiam Oob khab los ua hauj lwm thiab txais cov tuaj nrhiav hauj lwm uas yog neeg xim oob khab . Thov teb cov lus nug li ntawm [ hnub tim, hli, xyoo ]. Tiv tauj peb [ leb xov tooj tiv tauj thiab chaw nyob ] yog tias muaj lus xav nug.

Ua tsaug.

(Yus lub npe)
[Chaw nyob]

 

Ib qho piv txwv ntawm dam ntawv txhawb nqa kev nrhiav hauj lwm

[Hnub tim]

Saib siab txog[_______]:

Kuv uas yog tus [ nrig pas/xiamhlwb/pab hauj lwm zej zog/kho kev xav /lwm lwm tus (piav qhia)]  koj [lub npe], thiab kuv paub zoo txog nws tus kheej [nws] yog tus xiam Oob khab ua ib txoj hauj lwm tshwj xeeb nkaus xwb,  kev txwv muaj [cov hauj lwm uas raug txwv nyob hauv chaw ua hauj lwm].
[Thov ua hauj lwm] pom tau tias tseem ceeb rau koj [lub npe] yuav [ ua hauj lwm/nrhiav hauj lwm nrog tuam txhab] [tus tswv tuam txhab].  [Piav qhia qhov yuav ua li cas thiaj pab tau los yog txhawb nqa cov tib neeg ua hauj lwm].

Thov ua tsaug ntau rau koj tus muab sij hawm rau kuv tau txais cov neeg xiam oob khab los ua hauj lwm[lub npe].

Ua tsaug