Qhov tseeb ntawm txoj kev sib cais cov xiam Oob khab: yog cov neeg ua hauj lwm hauv tsoom fwv teb chaws meskas

Publications
#F116.09

Qhov tseeb ntawm txoj kev sib cais cov xiam Oob khab: yog cov neeg ua hauj lwm hauv tsoom fwv teb chaws meskas

Nyob rau hauv tshooj 504 ntawm phau ntawv cai lij choj tsim kho lub neej txoj siab ntawn cov neeg xiam Oob khab phau xyoo 1973, tau hais tseg rau hauv txoj kev txwv tias: lub hauv paus ntawm txoj kev xiam Oob khab los ntawm tsoom fwm meskas. Kev sib cais hom xiam Oob khab yog los ntawm txoj kev pab rau cov neeg Xiam Oob khab tau tsis sib npaug,  kev tsim txom thiab yuam cai ntawm cov neeg ua hauj lwm thiab kev nrhiav hauj lwm ntawm cov neeg xiam Oob khab, los kuj zoo ib yam li kev tsis txaus siab los ntawm kev rhuav qhov laj thawj (qhov laj thawj rau kev tso kawm hauj lwm) nyob hauv kev cob qhia hauj lwm ntawm tus tswv hauj lwm, kev saib xyuas los yog kho lub chaw ua hauj lwm kom zoo es txais yuav cov xiam Oob khab los ua hauj lwm los yog tus tuaj nrhiav hauj lwm uas yog cov neeg xiam Oob khab, tsis hais cov txais los, los yog kho raws li cov xwm txeej thiab hom hauj lwm uas zoo ib yam.

 

 

Click links below for a downloadable version.