Fact Sheet ng Diskriminasyon ng Kapansanan: Mga Empleyado ng Gobyernong Pederal

Publications
#F116.08

Fact Sheet ng Diskriminasyon ng Kapansanan: Mga Empleyado ng Gobyernong Pederal

Ang batas ay nangangailangan ng mga pederal na tagapag-empleyo na tanggapin ang iyong kapansanan. Ang pub na ito ay nagbibigay sa iyo ng sample na sulat para humingi ng isa. Mayroon itong halimbawang sulat para sa iyong doktor. Sinasabi nito sa iyo kung ano ang gagawin kung hindi ka bibigyan ng iyong pederal na employer ng akomodasyon para sa iyong kapansanan upang magawa mo ang iyong trabaho.

Disclaimer: Ang publication na ito ay legal na impormasyon lamang at hindi legal na payo tungkol sa iyong indibidwal na sitwasyon. Ito ay kasalukuyang sa petsa na nai-post. Sinusubukan naming i-update ang aming mga materyales nang regular. Gayunpaman, ang mga batas ay regular na nagbabago. Kung gusto mong matiyak na hindi nagbago ang batas, makipag-ugnayan sa DRC o ibang legal na opisina.

Diskriminasyon ng Kapansanan

Ang Seksyon 504 ng Batas ng Rehabilitasyon ng 1973 ay nagbabawal sa diskriminasyon sa pagtatrabaho batay sa kapansanan ng pederal na gobyerno. Kasama sa diskriminasyon ang hindi patas na paggamot, paghihiganti at panliligalig laban sa mga empleyado at mga aplikante na may mga kapansanan, pati na rin ang kabiguang magbigay ng makatwirang mga pagbabago ("makatwirang mga kaluwagan") sa mga gawi, patakaran o kundisyon sa lugar ng pinagtatrabahuhan upang mapagtibay ang kapansanan ng isang empleyado o aplikante. Kung ang isang kaluwagan o pagbabago ay makatwiran depende sa partikular na sitwasyon at uri ng trabaho na kasangkot. Ang makatwirang kaluwagan at mga pagbabago ay hindi maaaring magpataw ng hindi nararapat na paghihirap (makabuluhang kahirapan o gastos) sa employer.  Ang isang sample na sulat upang humiling ng makatuwirang akomodasyon, at isang sample support letter mula sa isang propesyonal sa pagpapagamot, ay nasa ibaba.

Nasa ibaba ang ilang mga mapagkukunan upang matuto nang higit pa tungkol sa diskriminasyon sa kapansanan at makatwirang mga kaluwagan sa trabaho:

Self-Advocacy

Kung naniniwala ka na ikaw ay nakaranas ng diskriminasyon, maaari kang mag-file ng administratibo (o "makasuhan") ng opisina ng Equal Employment Opportunity Commission (EEOC). Kailangan mong magsampa ng kasong administratibo, at kumuha ng "sulat ng karapatan na maghabla" mula sa EEOC bago ka makakapag-file ng isang kaso para sa diskriminasyon sa kapansanan sa korte ng pederal.

Bilang empleyado ng pederal, dapat mong tawagan ang Counselor ng Equal Employment Opportunity (EEO) sa ahensya kung saan ka nagtrabaho sa loob ng 45 araw mula sa araw noong nangyari ang diskirminasyon. Ang EEO Counselor ay magbibigay sa iyo ng pagpili ng pakikilahok sa EEO counseling o isang Alternative Dispute Resolution program. Kung hindi mo maayos ang pagtatalo sa pamamagitan ng alinman sa mga pagpipiliang ito, pagkatapos ay magkakaroon ka ng 15 araw upang maghain ng pormal na reklamo sa tanggapan ng EEO. Marami pang detalyadong impormasyon sa proseso ay matatagpuan dito: https://www.eeoc.gov/federal/fed_employees/complaint_overview.cfm

Litigasyon

Ang mga paglabag sa mga batas na tinalakay sa itaas ay maaari ring ipatupad sa pamamagitan ng mga pribadong kaso. Mangyaring malaman na ang mga batas ng mga limitasyon ay naghihigpit sa takdang panahon para sa paghaharap ng paglilitis, at maaari kang matalo sa mga paghahabol kung hindi ka kaagad kikilos sa loob ng naaangkop na batas ng mga limitasyon. Kung ikaw ay interesado sa paghabol sa paglilitis, dapat kang kumunsulta sa isang abogado sa lalong madaling panahon.

 

Halimbawang Liham supang Humiling ng Makatuwirang Kaluwagan

[Petsa]

Minamahal na [________]:

Sumulat ako upang humiling [ng] makatwirang (mga) kaluwagan para sa aking kapansanan/mga kapansanan.   Ako [ay isang empleyado ng/nag-a-apply ako para sa posisyon sa] [pangalan ng ahensya].  Dahil sa aking kapansanan, Kailangan ko ng sumusunod na mga kaluwagan: [listahan ng mga kaluwagan].   Aking [physician/psychiatrist/psychologist/therapist/social worker/occupational therapist /iba pang indibidwal (ilarawan)] ay itinuring na mga kaluwagan/pagbabago na kinakailangan para sa aking kapansanan.  Mangyaring tingnan ang kalakip na sulat mula sa [doktor o pangalan ng propesyunal].

Hinihiling ng batas pederal at estado na ang lahat ng mga employer na i-accomodate ang mga empleyado at aplikante na mayroong mga kapansanan. Mangyaring tumugon sa hiling na ito sa [petsa]. Mangyaring tawagan kami sa [numero ng telepono mo at/o email address] kung mayroon ka pang ibang mga katanungan.  Salamat.

Lubos na gumagalang,

[Pangalan mo]
[Address mo]

 

Halimbawang Sulat ng Suporta

[Petsa]

Minamahal na [_______]:

Ako ang [physician/psychiatrist/psychologist/therapist/social worker/occupational therapist] para kay [Pangalan], at pamilyar ako sa kanyang kundisyon.  [Siya] ay mayroong kapansanan na nagiging sanhi upang magkaroon ng limitasyon sa kanyang mga tungkulin.  Kabilang sa mga limitasyong ito [ilista ang mga limitasyon sa tungkulin na nangangailangan ng hiniling na kaluwagan].

[Ang hiniling na kaluwagan] ay kailangan para kay [Pangalan] para [magtrabaho sa/mag-apply para sa trabaho sa] [Employer].  [Ilarawan kung paanong makakatulong o makakasuporta ang kaluwagan sa indibidwal].

Salamat sa pagbibigay nitong makatuwirang kaluwagan para kay [Pangalan].

Lubos na gumagalang,