Fact Sheet ng Diskriminasyon ng Kapansanan: Mga Empleyado ng Gobyernong Pederal

Publications
#F116.08

Fact Sheet ng Diskriminasyon ng Kapansanan: Mga Empleyado ng Gobyernong Pederal

Ang Seksyon 504 ng Batas ng Rehabilitasyon ng 1973 ay nagbabawal sa diskriminasyon sa pagtatrabaho batay sa kapansanan ng pederal na gobyerno. Kasama sa diskriminasyon ang hindi patas na paggamot, paghihiganti at panliligalig laban sa mga empleyado at mga aplikante na may mga kapansanan, pati na rin ang kabiguang magbigay ng makatwirang mga pagbabago ("makatwirang mga kaluwagan") sa mga gawi, patakaran o kundisyon sa lugar ng pinagtatrabahuhan upang mapagtibay ang kapansanan ng isang empleyado o aplikante.

 

 

Click links below for a downloadable version.