Tiếp Cận Dịch Vụ Chăm Sóc Y Tế Kịp Thời

Publications
#5556.05

Tiếp Cận Dịch Vụ Chăm Sóc Y Tế Kịp Thời

Luật California quy định các kế hoạch chăm sóc quản lý phải đảm bảo rằng quý vị được nhận dịch vụ chăm sóc sức khỏe một cách kịp thời.1

Luật California quy định các kế hoạch chăm sóc quản lý phải đảm bảo rằng quý vị được nhận dịch vụ chăm sóc sức khỏe một cách kịp thời. Sau đây là các khung thời gian để nhận dịch vụ chăm sóc:

Các loại hình hẹn khám và khung thời gian

  • Hẹn khám không khẩn cấp với bác sĩ chăm sóc ban đầu trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi quý vị yêu cầu.*
  • Hẹn khám không khẩn cấp với bác sĩ chuyên khoa trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi quý vị yêu cầu.*
  • Hẹn khám không khẩn cấp cho các dịch vụ phụ trợ (chụp X-quang v.v…) để chẩn đoán hoặc điều trị chấn thương, bệnh tật hoặc tình trạng sức khỏe khác trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi quý vị yêu cầu.*
  • Hẹn khám không khẩn cấp với một nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe tâm thần không phải là bác sĩ trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi quý vị yêu cầu.*
  • Hẹn khám khẩn cấp không cần được chấp thuận trước trong vòng 48 giờ kể từ khi quý vị yêu cầu.
  • Hẹn khám khẩn cấp cần được chấp thuận trước trong vòng 96 giờ kể từ khi quý vị yêu cầu.

Thời gian Chờ Điện thoại

Điện thoại hoạt động 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, để quý vị nói chuyện với một chuyên gia y tế nhằm xác định mức độ khẩn cấp của nhu cầu y tế của quý vị. Thời gian chờ không thể nhiều hơn 30 phút.

Gọi cho dịch vụ khách hàng trong giờ làm việc bình thường. Thời gian chờ không thể nhiều hơn 10 phút.

Ngoại lệ

*Chăm sóc phòng ngừa và chăm sóc theo dõi định kỳ.

*Thời gian chờ hẹn khám có thể được gia hạn nếu nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị quyết định rằng thời gian chờ dài hơn sẽ không gây hại cho sức khỏe của quý vị.

Bác sĩ chăm sóc ban đầu của quý vị có thể cung cấp cho quý vị một buổi hẹn khám với một bác sĩ chăm sóc ban đầu, y tá, hoặc hộ sĩ trong cùng ngày hoặc ngày hôm sau ngày quý vị yêu cầu một buổi hẹn khám. Việc này được gọi là "tiếp cận tiên tiến." Nếu quý vị không muốn buổi hẹn khám này, buổi hẹn khám của quý vị sẽ được xếp lịch vào một ngày sau này.

Nếu không có đủ nhà cung cấp trong khu vực của quý vị thì sao?

Pháp luật quy định rằng nếu quý vị không thể có được một buổi hẹn khám kịp thời trong khu vực của quý vị vì không có đủ nhà cung cấp thì chương trình bảo hiểm của quý vị phải giúp quý vị có được một buổi hẹn khám với loại hình nhà cung cấp phù hợp.

Quý vị có thể làm gì nếu không được tiếp cận kịp thời:

  1. Khiếu nại với chương trình bảo hiểm của quý vị.
  2. Nộp khiếu nại bằng cách gọi Đường dây Hỗ trợ theo số điện thoại miễn phí của Sở Y tế Quản lý (Department of Managed Care) (888) 466-2219, TDD: (877) 688-9891 hoặc http://www.hmohelp.ca.gov/dmhc_consumer/pc/pc_complaint.aspx
  3. Gọi số điện thoại miễn phí của Disability Rights California (800) 776-5746, TTY (800) 719-5798 hoặc http://www.disabilityrightsca.org

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.

  • 1. Bộ luật Sức khỏe và An toàn California (California Health and Safety Code), Mục 1367.03. Tiêu đề 28 Bộ Pháp điển California (CCR, California Code of Regulations), Mục 1300.67.2.2.  Quy định cũng bao gồm thời gian chờ khám mắt, khám răng và dịch vụ chăm sóc khác.  Xem thêm http://wpso.dmhc.ca.gov/regulations/docs/13CCRP.pdf.