ການເຂົ້າເຖິງການດູແລທາງການແພດຢ່າງທັນເວລາ

Publications
#5556.12

ການເຂົ້າເຖິງການດູແລທາງການແພດຢ່າງທັນເວລາ

ກົດໝາຍ​ລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນັຍ​ບອກ​ວ່າ ​ແຜນການ​ດູ​ແລ​ແບບ​ມີ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຕ້ອງ​ຮັບປະກັນ​​ໃຫ້​ທ່ານ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ການ​ດູ​ແລ​ເບິ່ງ​ແຍງ​ສຸຂະພາບ​ຢ່າງ​ທ່ວງ​ທັນ​ເວລາ.

ກົດໝາຍ​ລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນັຍ​ບອກ​ວ່າ ​ແຜນການ​ດູ​ແລ​ແບບ​ມີ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຕ້ອງ​ຮັບປະກັນ​​ໃຫ້​ທ່ານ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ການ​ດູ​ແລ​ເບິ່ງ​ແຍງ​ສຸຂະພາບ​ຢ່າງ​ທ່ວງ​ທັນ​ເວລາ.1  ​ສິ່ງ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້​ແມ່​ນາ​ຂອບ​ເຂດ​ເວລາ​ສຳລັບ​ການ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ດູ​ແລ​ເບິ່ງ​ແຍງ:

​ປະ​ເພດ​ການ​ນັດ​ໝາຍ ​ແລະ ຂອບ​ເຂດ​ເວລາ

  • ​ການ​ນັດ​ໝາຍ​ທີ່​ບໍ່​ຮີບ​ດ່ວນ​ກັບ​ທ່ານໝໍ​ດູ​ແລ​ປະຈຳ​ຂອງ​ທ່ານ​ພາຍ​ໃນ 10 ວັນ​ເຮັດ​ວຽກ​ນັບ​ຈາກ​ການ​ຮ້ອງ​ຂໍຂອງ​ທ່ານ*.
  • ​ການ​ນັດ​ໝາຍ​ທີ່​ບໍ່​ຮີບ​ດ່ວນ​ກັບຜູ້​ຊ່ຽວຊານ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ພາຍ​ໃນ 15 ວັນ​ເຮັດ​ວຽກ​ນັບ​ຈາກ​ການ​ຮ້ອງ​ຂໍຂອງ​ທ່ານ*.
  • ການ​ນັດ​ໝາຍ​ທີ່​ບໍ່​ຮີບ​ດ່ວນ​ສຳລັບ​ການ​ບໍລິການປະກອບ (​ເຊັ່ນ​ວ່າ ​ເອັກສະ​ເຣ ​ແລະ​ອື່ນໆ) ​ເພື່ອ​ບົ່ງມະຕິ​ພະຍາດ ຫຼື ປິ່ນປົວ​ການ​ບາດ​ເຈັບ, ການ​ເຈັບ​ປ່ວຍ ຫຼື ບັນຫາ​ສຸຂະພາບ​ອື່ນ​ພາຍ​ໃນ 15 ວັນ​​ເຮັດ​ວຽກ​ນັບ​ຈາກ​ການ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ຂອງ​ທ່ານ.*
  • ​ການ​ນັດ​ໝາຍ​ທີ່​ບໍ່​ຮີບ​ດ່ວນ​ກັບ​ຜູ້​ໃຫ້ການ​ດູ​ແລ​ສຸຂະພາບ​ຈິດ​ທີ່​ບໍ່​ແມ່ນທ່ານໝໍ​ພາຍ​ໃນ 10 ວັນ​ເຮັດ​ວຽກ​ນັບ​ຈາກ​ການ​ຮ້ອງ​ຂໍຂອງ​ທ່ານ*.
  • ການ​ນັດ​ໝາຍ​ຮີບ​ດ່ວນ​ທີ່​ບໍ່​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ມີ​ການ​ອະນຸມັດ​ກ່ອນ​ລ່ວງ​ໜ້າ​ພາຍ​ໃນ 48 ຊົ່ວ​ໂມງ​ນັບ​ຈາກ​ການ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ຂອງ​ທ່ານ.
  • ການ​ນັດ​ໝາຍ​ຮີບ​ດ່ວນ​ທີ່​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ມີ​ການ​ອະນຸມັດ​ກ່ອນ​ລ່ວງ​ໜ້າ​ພາຍ​ໃນ 96 ຊົ່ວ​ໂມງ​ນັບ​ຈາກ​ການ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ຂອງ​ທ່ານ.

​ເວລາ​ລໍຖ້າ​ທາງ​ໂທລະສັບ

​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ທາງ​ໂທລະສັບ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​ຕໍ່​ມື້ 7 ມື້​ຕໍ່​ອາທິດ ​ເພື່ອ​ໂອ້​ລົມ​ກັບ​ຜູ້​ຊ່ຽວຊານ​ສຸຂະພາບ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ເພື່ອ​ຕັດສິນ​ກຳນົດ​ວ່າຄວາມ​ຕ້ອງການ​ທາງ​ການ​ແພດ​ຂອງ​ທ່ານ​ມີ​ຄວາມ​ຮີບ​ດ່ວນສໍ່າ​ໃດ.  ​ເວລາ​ລໍຖ້າ​ບໍ່​ສາມາດ​​ເກີນ 30 ນາທີ​.

ການ​ໂທ​ຫາຝ່າຍ​ບໍລິການ​ລູກ​ຄ້າ​ໃນ​ລະຫວ່າງ​ຊົ່ວ​ໂມງ​ເຮັດ​ວຽກ​ປົກກະຕິ.  ​ເວລາ​ລໍຖ້າ​ບໍ່​ສາມາດ​​ເກີນ 10 ນາທີ​.

​ຂໍ້ຍົກ​ເວັ້ນ

*ການ​ດູ​ແລ​ແບບປ້ອງ​ກັນ ​ແລະ ການ​ດູ​ແລ​ຕິດຕາມ​ຜົນ​ເປັນ​ຊ່ວງ​ໄລຍະ.

*ສາມາດ​ຂະຫຍາຍ​ເວລາ​ລໍຖ້າ​ການ​ນັດ​ໝາຍ​ອ​ອກ​ໄປ​ໄດ້ ຖ້າ​ຜູ້​ໃຫ້ການ​ດູ​ແລ​ສຸຂະພາບ​ຂອງ​ທ່ານ​ກຳນົດ​ວ່າ​ເວລາ​ລໍຖ້າ​ທີ່​ດົນ​ກວ່າ​ຈະ​ບໍ່​ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່​ກັບ​ສຸຂະພາບ​ຂອງ​ທ່ານ.

​ທ່ານໝໍ​ດູ​ແລ​ປະຈຳ​ຂອງ​ທ່ານ​ສາມາດ​ສະ​ເໜີ​​ໃຫ້​ທ່ານການ​ນັດ​ໝາຍ​ກັບ​ທ່ານໝໍ​ດູ​ແລ​ປະຈຳ, ຜູ້​ຊ່ຽວຊານ​ພະຍາ​ຍານ ຫຼື ຜູ້​ຊ່ວຍ​ທ່ານໝໍ​ປິ່ນປົວ​ພາຍ​ໃນ​ມື້​ດຽວ​ກັນ ຫຼື ມື້​ຕໍ່​ໄປ​ຈາກ​ເວລາ​ທີ່​ທ່ານ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ການ​ນັດ​ໝາຍ​ໃດ​ໜຶ່ງ.  ນີ້​ເອີ້ນ​ວ່າ “ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງຂັ້ນ​ສູງ”.  ຖ້າ​ທ່ານບໍ່​ຕ້ອງການ​ການ​ນັດ​ໝາຍ​ນີ້, ການ​ນັດ​ໝາຍຂອ​ງທ່ານ​ຈະ​ຖືກ​ກຳນົດ​ເປັນ​ວັນ​ທີ​ພາຍຫຼັງ.

ຈະ​ເປັນ​ແນວ​ໃດຖ້າ​ບໍ່​ມີ​ຜູ້​ໃຫ້​ບໍລິການ​ພຽງພໍ​ໃນ​ເຂດ​ພື້ນ​ທີ່​ຂອງ​ຂ້ອຍ?

ກົດໝາຍ​ບອກ​ວ່າ​ຖ້າ​ທ່ານ​ບໍ່​ສາມາດ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ນັດ​ໝາຍ​ຢ່າງ​ທັນ​ເວລາ​ໃນ​ເຂດ​ພື້ນ​ທີ່​ຂອງ​ທ່ານ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ບໍ່​ມີ​ຜູ້​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ​ພຽງພໍ, ​ແຜນ​ສຸຂະພາບ​ຂອງ​ທ່ານ​ຕ້ອງ​ຊ່ວຍ​ທ່ານ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ນັດ​ໝາຍ​ກັບ​ຜູ້​ໃຫ້​ບໍລິການ​ທີ່​ເໝາະ​ສົມ.

ສິ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ສາມາດ​ເຮັດ​ຖ້າ​ທ່ານ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງຢ່າງ​ທ່ວງທັນ​ເວລາ:

  1. ຮ້ອງ​ຮຽນ​ຫາ​ແຜນ​ສຸຂ​​ະພາ​ບຂອງ​ທ່ານ.
  2. ຍື່ນ​ຄຳ​ຮ້ອງ​ຮຽນ​ໂດຍ​ການ​ໂທ​ຫາ​ສາຍ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອຕາມ​ເບີ​ໂທ​ຟຣີຂອງພະ​ແນກການ​ດູ​ແລ​ແບບ​ມີ​ການ​ຄຸ້ມຄອງ​ທີ່​​ເບີ (888) 466-2219, TDD: (877) 688-9891 ຫຼື http://www.dmhc.ca.gov/fileacomplaint.aspx#.Vvlk6tIrKUk 
  3. ຕິດ​ຕໍ່​ຫາ Disability Rights California ທີ່​ເບີ​ໂທ​ຟຣີ (800) 776-5746, TTY (800) 719-5798 ຫຼື http://www.disabilityrightsca.org
  • 1. ປະມວນ​ກົດໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ສຸຂພາບ ​ແລະ ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນັຍ, ຂໍ້​ທີ 1367.03. ຫົ​ວບົດ 28 ​ປະມວນ​ກົດ​ລະບຽບລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນັຍ, ຂໍ້​ທີ 1300.67.2.2.  ກົດ​ລະບຽບ​ຍັງ​ລວມ​ເອົາ​ເວລາ​​ລໍຖ້າ​ສຳລັບ​ການ​ດູ​ແລ​ສາຍຕາ, ​ແຂ້ວ ​ແລະ ການ​ດູ​​ແລ​ເບິ່ງ​ແຍ​ອື່ນ.  ນອກ​ນັ້ນ ​ໃຫ້​ເບິ່ງ http://wpso.dmhc.ca.gov/regulations/docs/13CCRP.pdf.