Բժշկական օգնության ստացում ժամանակին

Publications
#5556.10

Բժշկական օգնության ստացում ժամանակին

Կալիֆորնիայի օրենքն ասում է, որ կառավարվող բուժսպասարկման ծրագրերը Ձեզ համար պետք է ապահովեն բժշկական ծառայությունների ժամանակին ստացումը:

Կալիֆորնիայի օրենքն ասում է, որ կառավարվող բուժսպասարկման ծրագրերը Ձեզ համար պետք է ապահովեն բժշկական ծառայությունների ժամանակին ստացումը:1 Ստորև ներկայացված են բուժսպասարկում ստանալու ժամկետները.

Այցերի տեսակներ և ժամկետներ

  • Ոչ շտապ այց Ձեր բժիշկ-թերապևտին Ձեր դիմումից հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում:*
  • Ոչ շտապ այց որևէ մասնագետի Ձեր դիմումից հետո 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում:*
  • Ոչ շտապ այցեր օժանդակ ծառայությունների համար (ռենտգեն հետազոտություններ և այլն), վնասվածքը կամ այլ առողջական խնդիրն աշխտորոշելու կամ բուժելու համար, Ձեր դիմումից հետո 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում:*
  • Ոչ շտապ այց ոչ-բժշկական հոգեկան առողջության հաստատություն Ձեր դիմումից հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում:*
  • Շտապ այց, որը չունի նախնական հաստատման կարիք, Ձեր դիմումից հետո 40 ժամվա ընթացքում:
  • Շտապ այց, որն ունի նախնական հաստատման կարիք, Ձեր դիմումից հետո 96 ժամվա ընթացքում:

Հեռախոսային սպասելաժամանակ

Հեռախոսային սպասարկում օրական 24 ժամ, շաբաթական 7 օր որևէ բուժաշխատողի հետ խոսելու համար՝ հասկանալու, թե որքան շտապ է Ձեզ անհրաժեշտ բժշկական օգնությունը:  Սպասելաժամանակը չի կարող լինել 30 րոպեից երկար:

Զանգ հաճախորդների սպասարկման կենտրոն սովորական աշխատանքային ժամերին:  Սպասելաժամանակը չի կարող լինել 10 րոպեից երկար:

Բացառություններ

* Պրոֆիլակտիկ բուժում և պարբերական բժշկական հսկողություն:

* Այցերի սպասելաժամանակը կարող է երկարացվել, եթե Ձեզ սպասարկող բուժհաստատությունը որոշի, որ ավելի երկար սպասելաժամանակը վնասակար չի լինի Ձեր առողջության համար:

Ձեր բժիշկ-թերապևտը կարող է առաջարկել Ձեզ այցելել բժիշկ-թերապևտին, ավագ բուժքրոջը կամ բժշկի ասիստենտին այցի համար Ձեր տված դիմումի նույն կամ հաջորդ օրը:  Սա կոչվում է "բուժսպասարկման ընդլայնված մատուցում":  Եթե Ձեզ պետք չլինի այդ այցը, այն կարող է նշանակվել ավելի ուշ ամսաթվի:

Ի՞նչ է պատահում, եթե իմ տարածքում չկան բավարար քանակով բուժհաստատություններ:

Օրենքն ասում է, որ եթե Ձեր տարածքում չեք կարող այցելել բժշկին ժամանակին, քանի որ չկան բավարար քանակով բուժհաստատություններ, ապա Ձեր բժշկական ապահովագրության ծրագիրը պետք է օգնի Ձեզ նշանակել այցը ճիշտ բուժհաստատությունում:

Ի՞նչ կարող եք անել, եթե ժամանակին չեք կարողանում օգտվել բժշկական ծառայություններից.

  1. Բողոքեք Ձեր բժշկական ապահովագրության ընկերությանը:
  2. Բողոքը ներկայացրեք՝ զանգահարելով Կառավարվող բուժսպասարկման վարչության թեժ գծին (888) 466-2219 անվճար հեռախոսահամարով, TDD՝ (877) 688-9891 կամ http://www.dmhc.ca.gov/fileacomplaint.aspx#.Vvlk6tIrKUk 
  3. Կապվեք Կալիֆորնիայի հաշմանդամների իրավունքներով զբաղվող կազմակերպության հետ (800) 776-5746 անվճար հեռախոսահամարով, TTY (800) 719-5798 կամ http://www.disabilityrightsca.org
 

Հրաժարում պատասխանատվությունից: Այս հրապարակումը միայն իրավական տեղեկատվություն է և ձեր անհատական իրավիճակի վերաբերյալ իրավաբանական խորհրդատվություն չէ: Այն արդի է տեղադրման օրվա դրությամբ: Մենք փորձում ենք պարբերաբար թարմացնել մեր նյութերը։ Այնուամենայնիվ, օրենքները պարբերաբար փոփոխվում են։ Եթե ցանկանում եք համոզվել, որ օրենքը չի փոխվել, դիմեք DRC կամ մեկ այլ իրավաբանական գրասենյակ:

  • 1. Կալիֆորնիայի Առողջապահության և անվտանգության մասին օրենք, բաժին 1367.03: Կալիֆորնիայի վարչական օրենսգիրք, հատոր 28, բաժին  1300.67.2.2:  Կանոնակարգը ներառում է նաև ակնաբուժական, ատամնաբուժական և այլ տիպի բուժսպասարկման համար սպասելաժամանակները:  Տե՛ս նաև http://wpso.dmhc.ca.gov/regulations/docs/13CCRP.pdf: