Mus kho mob daws sib hawm

Publications
#5556.09

Mus kho mob daws sib hawm

Xeev California tsab cai lij choj hais tias kev tswjhwm npaj khomob yuav tsum ntseeg tias koj tau txais kev khomob cuag sijhawm.

Xeev California tsab cai lij choj hais tias kev tswjhwm npaj khomob yuav tsum ntseeg tias koj tau txais kev khomob cuag sijhawm.1  Hauv qab no yog cov sijhawm kom tau txais kev khomob:

Hom kev teem caij ntsib thiab cov sijhawm

  • Kev teem caij ntsib tsis maj nrog koj thawj tus kws khomob nyob hauv 10 hnub ua haujlwm thaum koj thov.*
  • Kev teem caij ntsib tsis maj nrog tus kws tshwj xeeb nyob hauv 15 hnub ua haujlwm thaum koj thov.*
  • Kev teem caij ntsib tsis maj rau kev pab kuaj mob (tsom duab hluav taws xob thiab lwm yam) rau tus kws kuaj mob lossis kws kho raug mob, mob lossis lwm yam mob nyob hauv 15 hnub ua haujlwm thaum koj thov.*
  • Kev teem caij ntsib tsis maj nrog tus tsis-yog kws khomob hlwb nyob hauv 10 hnub ua haujlwm thaum koj thov.*
  • Kev teem caij ntsib maj uas tsis tas tos kev pom zoo ua ntej nyob hauv 48 xuaj moos thaum koj thov.
  • Kev teem caij ntsib maj uas yuav tsum tau pom zoo ua ntej nyob hauv 96 xuaj moos thaum koj thov.

Kev Tos Hu Xovtooj

Tuaj yeem hu xovtooj tau 24 xuaj moos toj ib hnub, 7 hnub toj ib asthiv, txhawm rau tham nrog tus kws tshaj lij khomob los txiav txim seb koj qhov khomob maj npaum cas. Lub sijhawm nyob tos hu xovtooj yuav tsis pub kom ntev tshaj 30 feeb.

Hu rau qhov chaw pabcuam tswvcuab thaum lub sijhawm ua haujlwm. Lub sijhawm nyob tos yuav tsum tsis pub ntev tshaj 10 feeb.

Cov Kev Zam

*Kev tiv thaiv mob thiab kev mus kuaj xyuas mob raws caij nyoog.

*Lub sijhawm teem nyob tos tuaj yeem ntev dua yog koj thawj tus kws khomob txiav txim tias kev tos ntev me ntsis yuav tsis muaj kev puas tsuaj rau koj li kev noj qab haus huv.

Koj thawj tus kws khomob tuaj yeem muab lub sijhawm teem mus ntsib thawj tus kws khomob, kws tu neeg mob, lossis kws khomob tus neeg pabcuam rau koj nyob hauv tib hnub lossis hnub txuas ntxiv txij thaum koj thov teem caij ntsib. Qhov no hu ua “kev ntsib ua ntej.” Yog koj tsis xav ntsib lub sijhawm no, koj yuav teem caij ntsib rau hnub tom qab ntawd.

Yuav ua li cas yog tsis muaj cov kws khomob txaus nyob hauv koj cheeb tsam?

Tsab kev cai lij choj hais tias yog koj tsis tuaj yeem tau txais kev teem caij ntsib cuag sijhawm nyob hauv koj cheeb tsam vim tias tsis muaj cov kws khomob txaus, thaum ntawd koj qhov kev npaj khomob yuav tsum pab koj kom tau txais kev teem caij ntsib kom raug hom kws khomob uas koj xav tau.

Koj yuav ua li cas yog koj tsis tau txais kev pab cuag sijhawm:

  1. Foob mus rau koj qhov chaw npaj khomob.
  2. Sau ntawv foob uas yog hu xovtooj rau Tus Npawb Pabcuam ntawm Lub Chaw Haujlwm Tswjhwm Kev Khomob (Department of Managed Care) tus npawb xovtooj hu dawb ntawm  (888) 466-2219, TDD: (877) 688-9891 lossis http://www.hmohelp.ca.gov/dmhc_consumer/pc/pc_complaint.aspx
  3. Tiv tauj Disability Rights California tus npawb hu dawb ntawm (800) 776-5746, TTY (800) 719-5798 lossis http://www.disabilityrightsca.org

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.

  • 1. Xeev California Tsab Cai Kev Khomob thiab Kev Nyab Xeeb (California Health and Safety Code), Ntu 1367.03. Ncauj lus 28 Xeev California Tsab Cai Kev Coj Ua (CCR, California Code of Regulations), Ntu 1300.67.2.2.  Tsab cai coj ua kuj tseem suav nrog lub sijhawm nyob tos kuaj qhov muag, khomob hlwb thiab kho lwm yam.  Kuj tseem pom hauv http://wpso.dmhc.ca.gov/regulations/docs/13CCRP.pdf.