Tiền mua Thực phẩm cho Người nhận SSI!

Publications
#7142.05

Tiền mua Thực phẩm cho Người nhận SSI!

Trong năm 2019, người nhận SSI có thể nhận được nhiều tiền hơn mỗi tháng để mua thực phẩm!  Đọc bên dưới để biết thêm chi tiết!

Trong năm 2019, người nhận SSI có thể nhận được nhiều tiền hơn mỗi tháng để mua thực phẩm!  Đọc bên dưới để biết thêm chi tiết!

Làm thế nào tôi sẽ nhận được nhiều tiền hơn để mua thực phẩm?

Có một chương trình tên là CalFresh mà mọi người đã từng gọi là Tem phiếu Thực phẩm.  Bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 năm 2019, người nhận SSI sẽ được phép nhận CalFresh.

Chương trình này hoạt động như thế nào?

CalFresh cho quý vị tiền mỗi tháng để mua thực phẩm.  Nếu quý vị đủ tiêu chuẩn, CalFresh sẽ cung cấp cho quý vị một thẻ ghi nợ đặc biệt gọi là thẻ EBT có tiền nạp sẵn trong đó.  Quý vị có thể sử dụng thẻ EBT đó để mua thức ăn.

Tiền SSI của tôi có bị giảm không?

Không! Nếu quý vị nhận SSI và bắt đầu nhận CalFresh thì SSI của quý vị sẽ không thay đổi.  Điều này có nghĩa là với CalFresh, quý vị sẽ có tiền trong thẻ EBT mà quý vị có thể sử dụng để mua thực phẩm.  Do đó, quý vị có thể sử dụng một phần lớn hơn trong khoản SSI của mình cho những thứ quan trọng khác như tiền thuê nhà.

Tôi sẽ nhận được bao nhiêu tiền CalFresh?

Điều đó còn tùy.  Khi quý vị nộp đơn đăng ký, nhân viên chương trình sẽ nói chuyện với quý vị về số lượng người đang sống cùng quý vị và sẽ quyết định số tiền CalFresh quý vị sẽ nhận được.  Quý vị có thể nhận được hơn $100 mỗi tháng để mua thực phẩm!

Còn gia đình tôi thì sao?

Nếu gia đình quý vị đã có CalFresh, tổng số tiền CalFresh mà quý vị và gia đình quý vị nhận được có thể tăng hoặc giảm. Quý vị nên nói chuyện với nhân viên chương trình để biết thêm thông tin.

Nếu phúc lợi của gia đình tôi bị giảm thì sao?

Nếu gia đình quý vị hội đủ điều kiện cho CalFresh trước ngày 1 tháng 6 năm 2019 và tiền SSI của quý vị khiến phúc lợi của họ bị giảm thì gia đình quý vị sẽ được đánh giá cho các chương trình tên là Phúc lợi Dinh dưỡng Bổ sung hoặc Chuyển tiếp.  Đây là tiền dành cho những người sống với người nhận SSI và đã nhận CalFresh trước khi người nhận SSI trở nên hội đủ điều kiện.  Nếu người nhận SSI làm cho phúc lợi bị giảm hoặc mất đi, các quận sẽ cho hộ gia đình thêm tiền để mua thực phẩm thông qua Chương trình Phúc lợi Bổ sung hoặc Chuyển tiếp.

Phúc lợi Dinh dưỡng Bổ sung hoặc Chuyển tiếp chỉ dành cho các hộ gia đình nhận CalFresh trước ngày 1 tháng 6 năm 2019, vì vậy nếu quý vị nghĩ rằng những người trong hộ gia đình của mình có thể hội đủ điều kiện nhận CalFresh nhưng chưa được nhận, quý vị nên khuyến khích họ nộp đơn đăng ký CalFresh trước ngày 1 tháng 6 năm 2019 để đảm bảo rằng họ sẽ hội đủ điều kiện cho các chương trình này.

Tôi nộp đơn đăng ký như thế nào?

Quý vị có thể nộp đơn đăng ký trực tuyến, qua điện thoại hoặc gặp trực tiếp!

Để nộp đơn đăng ký trực tuyến, vào: https://www.getcalfresh.org/?source=cdss

Đây là một trang mạng có thông tin về các văn phòng quận:  http://www.cdss.ca.gov/County-Offices

Số điện thoại là 1-877-847-3663

Tôi đang nhận CAPI.  Còn có điều gì nữa thay đổi cho tôi không?

Người nhận CAPI (viết tắt của Chương trình Hỗ trợ Tiền mặt cho Người nhập cư (CAPI, Cash Assistance Program for Immigrants)) cũng sẽ nhận được thêm $10 mỗi tháng cho cá nhân và $20 cho một cặp vợ chồng CAPI.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.