ប្រាក់ទិញអាហារសម្រាប់អ្នកទទួលជំនួយពី SSI!

Publications
#7142.06

ប្រាក់ទិញអាហារសម្រាប់អ្នកទទួលជំនួយពី SSI!

ក្នុងឆ្នាំ 2019 ពលរដ្ឋ​ដែល​ទទួល​បាន​ជំនួយពី SSI អាច​ទទួល​បាន​ប្រាក់​ច្រើនជាងមុន​រៀងរាល់​ខែ សម្រាប់​ទិញអាហារបរិភោគ!  សូមអានខ្លឹមសារ​ខាងក្រោម សម្រាប់ព័ត៌មាន​បន្ថែម!

ក្នុងឆ្នាំ 2019 ពលរដ្ឋ​ដែល​ទទួល​បាន​ជំនួយពី SSI អាច​ទទួល​បាន​ប្រាក់​ច្រើនជាងមុន​រៀងរាល់​ខែ សម្រាប់​ទិញអាហារបរិភោគ!  សូមអានខ្លឹមសារ​ខាងក្រោម សម្រាប់ព័ត៌មាន​បន្ថែម!

តើខ្ញុំ​អាច​ទទួល​បាន​ប្រាក់​ច្រើនជាងមុន​សម្រាប់​ទិញអាហារតាមរបៀបណា?

​មាន​កម្មវិធី​មួយហៅថា CalFresh ដែ​លគេតែងហៅថា Food Stamps ។  ចាប់​ពីថ្ងៃទី 1 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2019 ពលរដ្ឋ​ដែល​ទទួល​បាន​ជំនួយពី SSI នឹង​មានសិទ្ធិ​អាច​ទទួល​បានជំនួយ CalFresh ដែរ ។

តើ​ការ​ផ្តល់​ប្រាក់​ជំនួយនេះ នឹងដំណើរការ​យ៉ាង​ដូចម្តេច?

កម្មវិធី CalFresh ផ្តល់​ប្រាក់​ឲ្យអ្នក​រៀង​រាល់​ខែ សម្រាប់​ចំណាយលើ​ការ​ទិញ​អាហារ ។  បើអ្នក​មានលក្ខណៈ​សម្បត្តិ​អាច​ទទួល​បាន​ជំនួយនេះ កម្មវិធី CalFresh នឹង​ផ្តល់​ឲ្យអ្នក​នូវប័ណ្ណ​ឥណពន្ធពិសេស ដែលហៅថាប័ណ្ណ EBT ដែល​មាន​ដាក់​ប្រាក់​ចូលក្នុង​នោះរួចជាស្រេច ។  អ្នក​អាចប្រើប័ណ្ណឥណពន្ធ EBT នោះ សម្រាប់​ទិញអាហារបរិភោគ ។

តើ​បរិមាណប្រាក់​ជំនួយ SSI របស់​ខ្ញុំ​នឹង​ថយចុះដែរ​ឬទេ?

ទេ! បើ​អ្នក​ទទួល​បាន​ប្រាក់​ជំនួយ SSI ហើយ​ចាប់​ផ្តើម​ទទួល​បាន​ប្រាក់ជំនួយពី CalFresh ទៀត បរិមាណប្រាក់​ជំនួយ SSI របស់អ្នកមិនអាច​ថយចុះបានទេ ។  មានន័យថា ជាមួយនឹងកម្មវិធី CalFresh គឺអ្នក​នឹង​ទទួលបាន​ប្រាក់​ដាក់ចូលក្នុងប័ណ្ណឥណពន្ធ EBT ដែល​អ្នក​អាច​យកវាទៅប្រើ​ដើម្បី​ទិញអាហារ​បរិភោគ ។  ដូច្នេះ អ្នកអាច​ចំណាយប្រាក់ក្នុងសែក SSI ទៅលើ​របស់សំខាន់ផ្សេងៗទៀត ដូចជាថ្លៃជួលផ្ទះ ជាដើម ។

តើខ្ញុំ​នឹងទទួល​បាន​ប្រាក់ពី CalFresh ចំនួនប៉ុន្មាន?

វាអាស្រ័យលើស្ថានភាពនីមួយៗ ។  នៅពេលអ្នក​ដាក់​ពាក្យ​សុំជំនួយ បុគ្គលិក​របស់កម្មវិធី នឹង​សួរអ្នក ថាតើអ្នក​រស់នៅ​ជាមួយមនុស្សប៉ុន្មាននាក់ ហើយ​គេនឹងសម្រេចថា តើអ្នកគួរទទួលបានប្រាក់ជំនួយ CalFresh ប៉ុន្មាន ។  អ្នកអាច​ទទួលបាន​ទឹប្រាក់​ច្រើនជាង $100 ក្នុង​មួយខែសម្រាប់​ទិញអាហារបរិភោគ!

ចុះមានការប្រែប្រួលអ្វីចំពោះគ្រួសារខ្ញុំដែរឬទេ?

បើគ្រួសារ​របស់អ្នក​បានទទួល​ប្រាក់ជំនួយ CalFresh រួចរាល់ហើយ ទឹកប្រាក់​សរុបដែលអ្នក និងគ្រួសារអ្នក​ទទួលបានពី CalFresh អាច​កើនឡើង ឬថយចុះ ។ អ្នក​ត្រូវ​សួរនាំបុគ្គលិកកម្មវិធី សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម ។

ចុះបើអត្ថប្រយោជន៍ដែលគ្រួសារ​ខ្ញុំទទួលបានត្រូវ​ថយចុះ តើ​ត្រូវ​ធ្វើបែបណា?

បើគ្រួសារ​អ្នក​មានសិទ្ធិទទួលបាន​ប្រាក់​ជំនួយ CalFresh នៅមុនថ្ងៃទី 1 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2019 ហើយ​ប្រាក់ជំនួយ SSI របស់អ្នក បានធ្វើឲ្យ​អត្ថប្រយោជន៍របស់ពួកគេថយចុះ យើងខ្ញុំ​នឹងវាយតម្លៃគ្រួសាររបស់អ្នក ថាតើមានសិទ្ធិអាចទទួលបាន​ជំនួយពីកម្មវិធីអត្ថប្រយោជន៍បង្គ្រប់ ឬអត្ថប្រយោជន៍អាហារូបត្ថម្ភអន្តរកាល (Supplemental or Transitional Nutrition Benefits) ដែរឬទេ ។  នេះជាប្រាក់ជំនួយសម្រាប់អ្នកដែល​រស់នៅជាមួយអ្នកដែលទទួលបាន​ជំនួយពី SSI និងអ្នកដែលទទួលជំនួយពី CalFresh នៅមុនពេលដែលអ្នកទទួលជំនួយ SSI មានសិទ្ធិ​ទទួលបាន​ជំនួយនេះ ។  បើអ្នក​ទទួល​ជំនួយ SSI ធ្វើឲ្យអត្ថប្រយោជន៍របស់គ្រួសារ​អ្នកថយចុះ ឬបាត់បង់ ខោនធីនឹងផ្តល់ប្រាក់ជំនួយបន្ថែមដល់គ្រួសារអ្នកសម្រាប់ទិញអាហារបរិភោគតាមរយៈកម្មវិធី អត្ថប្រយោជន៍បង្គ្រប់ ឬអត្ថប្រយោជន៍អាហារូបត្ថម្ភអន្តរកាល  ។

អត្ថប្រយោជន៍បង្គ្រប់ និងអត្ថប្រយោជន៍អាហារូបត្ថម្ភអន្តរកាល  គឺសម្រាប់ជួយតែគ្រួសារដែល​ទទួលបាន​ប្រាក់​ជំនួយ CalFresh មុនថ្ងៃទី 1 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2019 ប៉ុណ្ណោះ។ ដូច្នេះ បើអ្នក​គិតថា មនុស្សក្នុងគ្រួសារអ្នក អាច​មានសិទ្ធិទទួលបានប្រាក់ជំនួយ CalFresh តែនៅមិន​ទាន់​ទទួល​បានជំនួយនេះនៅឡើយ អ្នក​អាចប្រាប់​ឲ្យពួកគេដាក់ពាក្យសុំជំនួយ CalFresh មុនថ្ងៃទី 1 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2019 ដើម្បីធានាបានថា ពួកគេមានសិទ្ធិទទួលបាន​ប្រាក់ជំនួយពីកម្មវិធី អត្ថប្រយោជន៍បង្គ្រប់ ឬអត្ថប្រយោជន៍អាហារូបត្ថម្ភអន្តរកាល  ។

តើត្រូវ​ដាក់​ពាក្យសុំជំនួយដោយរបៀបណា?

អ្នក​អាច​ដាក់​ពាក្យសុំជំនួយតាមអនឡាញ តាមទូរស័ព្ទ ឬមកជួបយើងខ្ញុំដោយផ្ទាល់!

ដើម្បី​ដាក់​ពាក្យសុំជំនួយតាមអនឡាញ សូមចូលមកកាន់ ៖ https://www.getcalfresh.org/?source=cdss

នេះជាវិបសៃត៍ ដែលមានបង្ហាញពីការិយាល័យផ្តល់ជំនួយ ៖  http://www.cdss.ca.gov/County-Offices

លេខទូរស័ព្ទគឺ 1-877-847-3663

ខ្ញុំទទួលបាន CAPI ។  តើមានអ្វីផ្សេងទៀតផ្លាស់ប្តូរសម្រាប់ខ្ញុំដែរឬទេ?

អ្នកដែលទទួលបានជំនួយ CAPI (ដែលមានន័យថា កម្មវិធីជំនួយសាច់ប្រាក់សម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ - (CAPI, Cash Assistance Program for Immigrants)) ក៏នឹង​ទទួលបានប្រាក់ជំនួយបន្ថែមចំនួន $10 ក្នុងមួយខែ សម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ និងចំនួន $20 សម្រាប់អ្នកទទួលជំនួយ CAPI ជាប្តីប្រពន្ធ ផងដែរ។ 

ការបដិសេធ៖  ការបោះពុម្ភផ្សាយនេះគឺជាព័ត៌មានផ្លូវច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមែនជាការណែនាំផ្លូវច្បាប់អំពីស្ថានភាពបុគ្គលរបស់អ្នកទេ។ វា​គឺ​ជា​បច្ចុប្បន្ន​កាល​បរិច្ឆេទ​បាន​ប្រកាស។ យើងព្យាយាមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្ភារៈរបស់យើងឱ្យបានទៀងទាត់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយច្បាប់កំពុងផ្លាស់ប្តូរជាទៀងទាត់។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើឱ្យប្រាកដថាច្បាប់មិនបានផ្លាស់ប្តូរ សូមទាក់ទង DRC ឬការិយាល័យច្បាប់ផ្សេងទៀត។