ប្រាក់ទិញអាហារសម្រាប់អ្នកទទួលជំនួយពី SSI!

Publications
#7142.06

ប្រាក់ទិញអាហារសម្រាប់អ្នកទទួលជំនួយពី SSI!

ក្នុងឆ្នាំ 2019 ពលរដ្ឋ​ដែល​ទទួល​បាន​ជំនួយពី SSI អាច​ទទួល​បាន​ប្រាក់​ច្រើនជាងមុន​រៀងរាល់​ខែ សម្រាប់​ទិញអាហារបរិភោគ!  សូមអានខ្លឹមសារ​ខាងក្រោម សម្រាប់ព័ត៌មាន​បន្ថែម!

 

 

Click links below for a downloadable version.