Nyiaj Zaub Mov Noj rau Cov Neeg Tau Txais SSI!

Publications
#7142.09

Nyiaj Zaub Mov Noj rau Cov Neeg Tau Txais SSI!

Nyob rau xyoo 2019, cov neeg uas tau txais SSI tuaj yeem tau nyiaj zaub mov noj ntau tshaj qub txhua lub hli!  Nyeem cov xov xwm hauv qab no kom paub ntau ntxiv!

Nyob rau xyoo 2019, cov neeg uas tau txais SSI tuaj yeem tau nyiaj zaub mov noj ntau tshaj qub txhua lub hli!  Nyeem cov xov xwm hauv qab no kom paub ntau ntxiv!

Kuv yuav tau txais nyiaj zaub mov noj ntau dua qub li cas?

Muaj ib teg dej num haujlwm hu ua CalFresh ua tib neeg hu ua Food Stamps nyob rau yav tag los.   Pib txij li lub Rau Hli Ntuj hnub tim 1, 2019, cov neeg tus uas tau txais SSI yuav tau txais kev pom zoo tau nyiaj CalFresh.

Nws ua haujlwm li cas?

CalFresh muab nyiaj rau koj txhua hli rau siv yuav zaub mov noj.   Yog hais tias koj tsim nyog, CalFresh  yuav muab ib daim khaj cov nyiaj txiav tawm (debit card) hu ua daim EBTcard nrog rau cov nyiaj uas muab tso rau hauv.   Koj tuaj yeem siv daim EBT card ntawv yuav zaub mov noj

Kuv cov nyiaj SSI puas yuav tsawg zuj zus?

Tsis tsawg! Yog hais tias koj tau txais SSI thiab pib tau CalFreash, koj li SSI yuav tsis hloov.   Qhov ntawv txhais tau hais tias nkag CalFresh, koj yuav muaj nyiaj nyob rau daim EBT card uas koj tuaj yeem siv yuav zaub mov noj.  Yog li ntawv, koj tuaj yeem siv koj li SSI check ntau dua qub rau lwm yam uas tseem ceeb xws li  xauj.

Kuv yuav tau txais nyiaj CalFresh npaum li cas?

Nws nce raws.   Thaum koj tso npe thov, cov neeg lis dej num yuav nrog koj tham txog seb koj nyob nrog pes tsawg leej thiab yuav txiav txim siab qhov nyiaj CalFresh npaum li cas koj yuav tau txais.  Koj kuj yuav tau ntau tshaj 100 daus las rau yuav zaub mov noj nyob rau ib lub hlis!

Kuv tsev neeg ne?

Yog hais koj tsev neeg twb tau txais CalFresh lawm, qhov nyiaj CalFresh tag nrho uas koj thiab koj tsev neeg tau txais kuj yuav nce lossis nqis.  Tsim nyog koj yuav tau tham nrog cov neeg lis dej num kom paub ntau ntxiv.

Yog hais tias kuv yim neeg cov nyiaj poob qis ne?

Yog hais tias koj tsev neeg tsim nyog rau CalFresh ua ntej lub Rau Hli hnub tim 1, 2019, thiab koj li nyiaj SSI ua rau lawv li nyiaj poob qis, koj tsev neeg yuav raug ntsuam xyuas rau cov tes dej num haujlwm hu ua Txiaj Ntsig Khoom Noj Haus Ntxiv lossis Hloov Pauv.   Qhov nyiaj no yog rau cov neeg uas ua neej nyob nrog ib tug neeg twg uas tau txais SSI thiab tus uas tau txais CalFresh ua ntej tus neeg tau txais SSI dhau mus rau qhov tsim nyog.   Yog hais tias tus tau txais SSI ua rau cov nyiaj nqis lossis tag mus, cov cheeb nroog yuav muab nyiaj ntxiv rau yuav zaub mov noj los ntawm Cov Tes Dej Num Haujlwm Txiaj Ntsig Ntxiv lossis Hloov Pauv.

Cov Txiaj Ntsig Khoom Noj Khoom Haus Ntxiv lossis Hloov Pauv tsuas yog rau cov yim neeg uas tau txais CalFresh ua ntej lub Rau Hli hnub tim 1, 2019 nkaus xwb, yog li ntawv yog koj xav hais tias cov neeg hauv koj yim neeg tsim nyog tau txais CalFresh thiab tseem tsis tau txais li, tej zaum koj kuj xav kom lawv tso npe thov CalFresh ua ntej lub Rau Hli hnub tim 1, 2019 kom ua rau lawv tsism nyog rau cov tes dej num haujlwm ntawv.

Kuv yuav tso npe thov li cas?

Koj tso npe thov tuaj yeem thov saum online, hu xov tooj lossis mus tso npethov tim ntsej tim muag kiag!

Yog tso npe thov saum online, ces mus rau: https://www.getcalfresh.org/?source=cdss

Ntawm no yog ib tug vev xaib nrog cov chaw ua haujlwm ntawm cheeb nroog nyob rau hauv:
http://www.cdss.ca.gov/County-Offices

Tus naj npawb xov tooj yog 1-877-847-3663

Kuv tau txais CAPI  Puas muaj yam dab tsi hloov pauv ntxiv rau kuv tus kheej

Cov neeg tus uas tau txais CAPI (nws yog sawv tam rau Tes Dej Num Haujlwm Nyiaj Ntsuab rau Cov Neeg Nkag Teb Chaws (CAPI, Cash Assistance Program for Immigrants)) kuj tseem puav leej yuav tau txais nyiaj ntxiav 10 daus las nyob rau ib lub hlis rau txhua tus neeg thiab 20 daus las rua txwm txij nkawm. 

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.