Thông Tin Khách Hàng đối với Khiếu Nại về Chuyên Gia, Cơ Sở và Chương Trình Chăm Sóc Sức Khỏe

Publications
#5287.05

Thông Tin Khách Hàng đối với Khiếu Nại về Chuyên Gia, Cơ Sở và Chương Trình Chăm Sóc Sức Khỏe

Ấn phẩm này có thể hữu ích nếu quý vị cần thông tin hoặc có khiếu nại về nhà cung cấp, chương trình, cơ sở hoặc dịch vụ chăm sóc sức khỏe mà quý vị đã nhận được. Chúng tôi đã liệt kê các cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm cụ thể về việc giải quyết khiếu nại trước tiên. Chúng tôi cũng đã bao gồm danh sách một số tổ chức bênh vực và nguồn thông tin có thể hữu ích về các quyền của quý vị.

Ấn phẩm này có thể hữu ích nếu quý vị cần thông tin hoặc có khiếu nại về nhà cung cấp, chương trình, cơ sở hoặc dịch vụ chăm sóc sức khỏe mà quý vị đã nhận được. Chúng tôi đã liệt kê các cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm cụ thể về việc giải quyết khiếu nại trước tiên. Chúng tôi cũng đã bao gồm danh sách một số tổ chức bênh vực và nguồn thông tin có thể hữu ích về các quyền của quý vị.

GIỚI THIỆU

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và chăm sóc nội trú tại California được quản lý bởi nhiều cơ quan khác nhau.  Dưới đây là tóm tắt ngắn gọn về các cơ quan quản lý các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Mọi người thường nhắc đến các tổ chức này bằng các từ viết tắt khó hiểu hoặc biệt hiệu, vì vậy chúng tôi cũng bao gồm các từ đó dưới dạng in đậm.

Hầu hết các dịch vụ chuyên nghiệp liên quan đến sức khỏe do các bác sĩ lâm sàng cung cấp đều được quản lý bởi Sở Đặc Trách Vấn Đề Khách Hàng (DCA) California, và các bộ phận có giấy phép hành nghề hoặc các “Hội Đồng” liên quan đến loại dịch vụ này.  Các hội đồng này bao gồm Hội Đồng Giám Định Y Khoa, Hội Đồng Nha Khoa, Hội Đồng Tâm Lý, Hội Đồng Dịch Vụ Hành Vi, Hội Đồng Y Tá Có Đăng Ký và các hội đồng khác.  Một số hội đồng được liệt kê dưới đây.  Tất cả các loại hình chuyên môn được Sở Đặc Trách Vấn Đề Khách Hàng cấp giấy phép hành nghề được liệt kê trên trang web của họ. nhấp vào đây để truy cập trang web của DCA

Bệnh viện, phòng khám và nhà điều dưỡng bao gồm các cơ sở bán cấp được Sở Sức Khỏe Công Cộng California (CDPH) cấp phép và quản lý. Thông tin khiếu nại chung và các liên kết cho các khiếu nại cụ thể có tại nhấp vào đây để truy cập trang web của CDPH

Bộ Phận Cấp Phép Chăm Sóc Cộng Đồng (CCL) của Sở Dịch Vụ Xã Hội California (CDSS) cấp phép và quản lý hầu hết các dịch vụ chăm sóc nội trú, chăm sóc ban ngày và chăm sóc trẻ em.  Các cơ sở chăm sóc nội trú bao gồm cơ sở nội trú và chăm sóc, cơ sở chăm sóc tại cộng đồng (CCF), cơ sở chăm sóc nội trú cho người cao niên (RCFE) và cơ sở trợ giúp đời sống. nhấp vào đây để truy cập trang web của CCLD

Các chương trình chăm sóc có kiểm soát tư nhân hoặc thương mại thuộc quyền quản lý của Sở Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Có Kiểm Soát California (DMHC). nhấp vào đây để truy cập trang web của DMHC

Các chương trình Medi-Cal, Denti-Cal và chăm sóc Sức Khỏe Tâm Thần, cho dù là dịch vụ chăm sóc có kiểm soát hay trả phí theo từng dịch vụ, đều thuộc quyền quản lý của Sở Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe California (DHCS). nhấp vào đây để truy cập trang web của DHCS

Nhiều chương trình chăm sóc sức khỏe có kiểm soát của Medi-Cal được DMHC cấp phép và do đó các biện pháp bảo vệ khách hàng có sẵn trong các chương trình tư nhân hoặc thương mại cũng có sẵn đối với những người thụ hưởng Medi-Cal.

Không có chương trình được DMHC cấp phép nào theo Denti-Cal, chương trình Sức Khỏe Tâm Thần của quận, chương trình Chăm Sóc Có Kiểm Soát của Medi-Cal, và ngoại trừ chương trình sức khỏe của quận San Mateo, Hệ Thống Y Tế thuộc Điều Hành của Quận (COHS) đài thọ cho người nhận dịch vụ Medi-Cal ở các quận sau:  Del Norte, Humboldt, Lake, Lassen, Marin, Mendocino, Merced, Modoc, Monterey, Napa, Orange, San Luis Obispo, Santa Barbra, Sa

Một số cơ quan như Sở Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe (DHCS) và Sở Sức Khỏe Công Cộng (DPH) California có văn phòng “Thanh Tra” được chỉ định để trả lời câu hỏi của khách hàng và giải quyết khiếu nại.  Ngoài ra, chương trình Thanh Tra chăm sóc sức khỏe dài hạn độc lập giúp đỡ những người đang ở trong các cơ sở điều dưỡng và cơ sở y tế khác cũng như các cơ sở chăm sóc nội trú.

Các chương trình bảo hiểm sức khỏe tư nhân không tham gia vào dịch vụ chăm sóc có kiểm soát, bao gồm nhiều Tổ Chức Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Ưu Tiên hay còn gọi là PPO và một số chương trình bảo hiểm khác, thuộc quyền quản lý của Sở Bảo Hiểm California (CDI). nhấp vào đây để truy cập trang web của CDI

Covered California, Sở Chăm Sóc Sức Khỏe Có Kiểm Soát và Sở Bảo Hiểm thực thi quy định tuân thủ các biện pháp bảo vệ khách hàng theo quy định của Đạo Luật Chăm Sóc Hợp Túi Tiền (ACA).  Ví dụ về các biện pháp bảo vệ khách hàng ACA bao gồm việc đài thọ cho trẻ em theo hợp đồng bảo hiểm của cha mẹ cho đến năm 26 tuổi, loại bỏ giới hạn chi phí trọn đời, và đài thọ cho dịch vụ chăm sóc phòng bệnh mà không có khoản đồng thanh toán hoặc khoản khấu trừ.

Medicare chủ yếu thuộc quyền quản lý của Trung Tâm Dịch Vụ Medicare và Medicaid (CMS) nhấp vào đây để truy cập trang web của CMS

Khoản đài thọ theo chương trình Bảo Hiểm Bổ Sung của Medicare hoặc MEDIGAP được quản lý tại California thông qua Sở Bảo Hiểm (CDI). nhấp vào đây để truy cập trang thông tin về bảo hiểm MEDIGAP trên trang web của CDI

Ngoài ra còn có các cơ quan chính phủ khác, các tổ chức hỗ trợ và các nguồn thông tin khách hàng khác cho cư dân California về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, quyền và khiếu nại cũng như các lựa chọn khác.

Dưới đây là các địa chỉ liên lạc cụ thể của các cơ quan này và các cơ quan khác cũng như một số tổ chức hỗ trợ và nguồn thông tin mà quý vị có thể thấy hữu ích nếu có quan ngại về dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình.  Chúng tôi đã bao gồm hầu hết các trang web chính cũng như liên kết đến các sở chuyên trách về khiếu nại.  Các trang web này còn chứa các mẫu đơn khiếu nại và sẽ được các cơ quan hoặc tổ chức cập nhật thường xuyên.

Nếu quý vị cần trợ giúp tìm tài liệu tham khảo phù hợp trực tuyến, không có máy tính hoặc máy in và cần bản cứng mẫu đơn khiếu nại hoặc có câu hỏi khác, vui lòng gọi tới số điện thoại miễn phí của cơ quan để biết thêm thông tin và để được trợ giúp nộp khiếu nại nếu muốn.

Quý vị cũng có thể gọi cho Disability Rights California theo số 800-776-5746 nếu có vấn đề về dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình.  Thông thường, quý vị có thể có nhiều cách để giải quyết vấn đề về dịch vụ chăm sóc sức khỏe như trong các ví dụ minh họa ở cuối bảng đính kèm.   Đối với tất cả các cuộc gọi TTY lên DRC, hãy quay số 800-719-5798

CÁC CHƯƠNG TRÌNH SỨC KHỎE VÀ HỆ THỐNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE

Các Chương Trình Chăm Sóc Sức Khỏe Có Kiểm Soát

Sở Chăm Sóc Sức Khỏe Có Kiểm Soát (DMHC)
Trung Tâm Trợ Giúp của DMHC
888–466–2219
trang chủ của DMHC
Trang “Nộp Khiếu Nại” trên trang web của DMHC

Chương Trình Chăm Sóc Sức Khỏe Có Kiểm Soát của Medi-Cal

Sở Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe (DHCS)
Văn Phòng Thanh Tra Medi-Cal
888–452–8609
Email MMCDOmbudsmanOffice@dhcs.ca.gov

Trang ‘Văn Phòng Thanh Tra MMCD’ trên trang web của DHCS

Thông tin chung:
Trang MMCD chung của trang web của DHCS

Các Quyền Lợi Chăm Sóc Trực Tiếp và Chăm Sóc Sức Khỏe Cựu Chiến Binh

Bộ Cựu Chiến Binh (VA)
877–327-0022
800-877-8339 (TTY)
trang web của VA

CalVet hỗ trợ trong việc tiếp cận cả quyền lợi của VA và quyền lợi của cựu chiến binh California:
Viên Chức Dịch Vụ Cal Vet Địa Phương: 844-737-8368
Trang web về Viên Chức Dịch Vụ Cal Vet Địa Phương

Tìm danh sách các Cựu Chiến Binh Mỹ Khuyết Tật (DAV) tại địa phương của quý vị tại:
Trang ‘Tìm Văn Phòng tại Địa Phương’ trên trang web của DAV

Cựu Chiến Binh Bị Liệt của Mỹ
Đường Dây Trợ Giúp về Quyền Lợi:  866-734-0857; TTYY 800-795-4327
Đường Dây Trợ Giúp Chăm Sóc Sức Khỏe Dịch Vụ Y Tế: 800-232-1782
Trang ‘Quyền Lợi của Cựu Chiến Binh’ của trang web Cựu Chiến Binh Bị Liệt của Mỹ

Tổ Chức Trợ Cấp Cựu Chiến Binh:  1-866-584-7191

Trợ giúp trong việc xin Trợ Cấp & Chăm Sóc cũng như các quyền lợi khác:
Trang ‘Nộp Đơn’ của trang web của Tổ Chức Trợ Cấp Cựu Chiến Binh

Tình trạng Hội Đủ Điều Kiện nhận Medi-Cal và các khiếu nại ở Cấp Quận

Sở Dịch Vụ Xã Hội (CDSS)
916–636–1980
Tình Trạng Hội Đủ Điều Kiện Nhận Medi-Cal
Trang Địa Chỉ Liên Lạc về Tình Trạng Hội Đủ Điều Kiện Nhận Medi-Cal trên trang web của DHCS

Hãy liên hệ Sở Dịch Vụ Xã Hội hoặc Nhân Sinh của Quận - xem liên kết chứa các số điện thoại liên lạc của địa phương tại
Trang ‘Văn Phòng Quận để Nộp Đơn Đăng Ký nhận Bảo Hiểm Sức Khỏe, Medi-Cal và các Quyền Lợi Khác’ trên trang web của DHCS

Medicare

Trung Tâm Dịch Vụ Medicare và Medicaid (CMS)
877-267-2323

Trang web của Trung Tâm Dịch Vụ Medicare và Medicaid

Nộp đơn khiếu nại về chương trình sức khỏe hoặc chương trình thuốc Medicare của quý vị tại:
Trang ‘Nộp Đơn Khiếu Nại về Chương Trình Sức Khỏe hoặc Chương Trình Thuốc của quý vị’ trên trang web của Medicare

Các nguồn lực Medicare được xác định tại California:
Trang ‘Tìm Ai Đó Để Trò Chuyện’ trên trang web của Medicare

Trang ‘Kháng Cáo và Khiếu Nại’ trên trang web của CMS

Medicare, Medi-gap, Chăm Sóc Dài Hạn

Sở Sự Vụ Người Cao Niên California
800-510-2020
Trang ‘Nơi Cần Gọi để Nhận Dịch Vụ’ trên trang web của Sở Sự Vụ Người Cao Niên California

Sở Bảo hiểm California về các chương trình bổ sung Medicare.  Đường Dây Nóng Dành Cho Khách Hàng 800-927-4357.
Trang web ‘Hướng Dẫn về Chương Trình Bổ Sung Medicare’ của Sở Bảo Hiểm California

Đường Dây về Khủng Hoảng của Văn Phòng Thanh Tra Chương Trình Chăm Sóc Dài Hạn
800–231–4024

Dự Án Tư Vấn và Bênh Vực Quyền Lợi Bảo Hiểm Sức Khỏe (HICAP)
800–434–0222
Trang web ‘HICAP’ trên trang Tổ Chức Bênh Vực Quyền Lợi Chăm Sóc Sức Khỏe California

Chăm Sóc Sức Khỏe Tâm Thần

Sở Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe California (DHCS)
Bộ phận Cấp phép Sức khỏe Tâm thần
Trang 'Phần Cấp phép Sức khỏe Tâm thần' trên trang web của DHCS
Thông tin khiếu nại cho các Cơ sở Y tế Tâm thần (PHF) và Trung tâm Phục hồi Sức khỏe Tâm thần (MHRC):
Complaint Report Line: 916-327-8378
916-440-5600 FAX
800–896–2512-TTY
Email: mhuor@dhcs.ca.org
Bộ phận Cấp phép Sức khỏe Tâm thần Trực tuyến 'Mẫu đơn Khiếu nại'Bảo Hiểm Sức Khỏe

Bảo Hiểm Sức Khỏe

Sở Bảo Hiểm của Tiểu Bang
Bảo Hiểm California – Nhận Trợ Giúp
800–927-4357

Trang ‘Nhận Trợ Giúp’ trên trang web của Sở Bảo Hiểm California

Trang đăng nhập ‘Trung Tâm Khiếu Nại của Khách Hàng’ thuộc Sở Bảo Hiểm California

BỆNH VIỆN, NHÀ ĐIỀU DƯỠNG, CƠ SỞ CHĂM SÓC NỘI TRÚ VÀ CÁC VIỆN HOẶC CƠ SỞ CHĂM SÓC KHÁC

Bệnh Viện, Phòng Khám Y Tế, Cơ Quan Chăm Sóc Sức Khỏe Tại Gia, Nhân Viên Trợ Giúp Sức Khỏe Tại Gia, Phụ Tá Điều Dưỡng, Nhà Điều Dưỡng

Sở Sức Khỏe Công Cộng California (DPH)
Chương Trình Cấp Phép và Chứng Nhận
Các Cơ Sở Chăm Sóc Sức Khỏe/Hệ Thống Thông Tin Khách Hàng
916–552–8700
800–236–9747

Truy cập vào đây để biết những tổ chức chăm sóc sức khỏe nào đã được công nhận và chứng nhận: Trang web Kiểm Tra Chất Lượng
630-792-5800

Nghĩa Trang và các Cơ Sở Tổ Chức Tang Lễ

Sở Đặc Trách Vấn Đề Khách Hàng (DCA)
Văn Phòng Phụ Trách Nghĩa Trang và Tang Lễ
800 – 952 – 5210
(916) 574-7870
Trang ‘Khiếu Nại’ trên trang web của Văn Phòng Phụ Trách Nghĩa Trang và Tang Lễ thuộc Sở Đặc Trách Vấn Đề Khách Hàng

Chăm Sóc Dài Hạn/ Nhà Điều Dưỡng

Xem ở trên để biết thông tin về việc gửi khiếu nại cấp phép hoặc khiếu nại lên Ủy Ban Liên Kết.
Văn Phòng Thanh Tra Dịch Vụ Chăm Sóc Dài Hạn
800 – 231 – 4024
Trang ‘Chương Trình Thanh Tra Dịch Vụ Chăm Sóc Dài Hạn’ trên trang web của Sở Sự Vụ Người Cao Niên California

Nhà thuốc

Sở Đặc Trách Vấn Đề Khách Hàng (DCA)
Hội Đồng Nhà Thuốc Tiểu Bang California

Các yêu cầu của khách hàng hoặc về việc nộp đơn khiếu nại:  916-574-7900

Nộp đơn khiếu nại một nhà thuốc: ‘Nộp Đơn Khiếu Nại’ trên trang web của Hội Đồng Nhà Thuốc Tiểu Bang California

Nếu quý vị gặp vấn đề với một nhà thuốc địa phương là thành viên của một chuỗi nhà thuốc, hãy gọi cho trụ sở của chuỗi nhà thuốc đó.

Trong các trường hợp Medi-Cal, hầu như bất kỳ loại thuốc nào cần thiết về mặt y tế đều có thể được đài thọ khi có ủy quyền của chương trình hoặc Medi-Cal nếu không có trong danh mục thuốc được đài thọ không cần ủy quyền trước. Nếu quý vị được thông báo rằng “Medi-Cal không đài thọ” một loại thuốc theo toa, điều đó thường không chính xác.  Yêu cầu trợ giúp từ bác sĩ của quý vị và nhà thuốc để nhận ủy quyền.

Các Cơ Sở Chăm Sóc tại Cộng Đồng, Chăm Sóc Trẻ Em, cơ sở Nội Trú Dịch Vụ Chăm Sóc Ban Ngày Cho Người Lớn

Sở Dịch Vụ Xã Hội California (CDSS)
trang web của Sở Dịch Vụ Xã Hội California

Bộ Phận Cấp Phép Chăm Sóc Cộng Đồng (CCL)
844–LET US NO
844–538–8766
ccld.ca.gov/
Trang ‘Bộ Phận Cấp Phép Chăm Sóc Cộng Đồng’ trên trang web của CDSS

BÁC SĨ LÂM SÀNG VÀ NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÓ GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ

Cố Vấn – Cố Vấn /Chuyên Gia Trị Liệu về Hôn Nhân/Gia Đình/Trẻ Em (LMFT/), Nhân Viên Xã Hội Tại Y Viện (LCSW), v.v.

Sở Đặc Trách Vấn Đề Khách Hàng California (DCA)
Hội Đồng Khoa Học Hành Vi
916–574–7830
916–445–4933
Trang web của Hội Đồng Khoa Học Hành Vi California
Trang ‘Khiếu Nại của Khách Hàng’ trên trang web của BBS

Bác Sĩ, Phụ Tá Bác Sĩ (PA) và

Các Phụ Tá Y Tế và Nhân Viên Chăm Sóc Sức Khỏe Khác

Hội Đồng Y Tế California
800– 633–2322
916–263–2424
Trang web của Hội Đồng Y Tế California
Trang ‘Thông Tin Khách Hàng’ trên trang web của Hội Đồng Y Tế California

Khoa Đo Mắt

Sở Đặc Trách Vấn Đề Khách Hàng (DCA)
Hội Đồng Khoa Đo Mắt Tiểu Bang California
optometry@dca.ca.gov
916–575-7170
866–585–2666
Trang web của Hội Đồng Khoa Đo Mắt Tiểu Bang California
Trang Khiếu Nại về các Dịch Vụ Trực Tuyến BreEZe của Sở Đặc Trách Vấn Đề Khách Hàng California

Bác Sĩ Tâm Lý (PhD, PsyD) và Phụ Tá Bác Sĩ Tâm Lý

Sở Đặc Trách Vấn Đề Khách Hàng (DCA)
Hội Đồng Tâm Lý Học California
866 – 503 -3221
Trang web của Hội Đồng Tâm Lý Học DCA
Trang web ‘Nộp Khiếu Nại’ trên trang Hội Đồng Tâm Lý Học DCA

Trung Tâm Khu Vực và các Nhà Cung Cấp của Trung Tâm Khu Vực

Sở Dịch Vụ Phát Triển (DDS)
Thông Tin Chung: 916-654-1690
Khiếm Thính: 916-654-2054
Trang web của DDS

Tìm trung tâm khu vực ở địa phương quý vị tại
‘Danh Bạ Trung Tâm Khu Vực’ trên trang web của DDS

Y Tá Có Đăng Ký, Y Tá Hành Nghề, Nữ Y Tá Hộ Sinh, v.v.

Hội Đồng Y Tá Có Đăng Ký (BRN)
(916) 322-3350
TTY: (800) 326-2297
Trang web của Hội Đồng Y Tá Có Đăng Ký California
Trang ‘Quy Trình Khiếu Nại’ trên trang web của BRN California

Nhà Nghiên Cứu Bệnh Học Ngôn Ngữ (SPL)

Sở Đặc Trách Vấn Đề Khách Hàng (DCA)
Hội Đồng Bệnh Lý Ngôn Ngữ Lời Nói & Thính Giác & Máy Trợ Thính
916–263–2666
Trang web của Hội Đồng Bệnh Lý Ngôn Ngữ Lời Nói & Thính Giác & Máy Trợ Thính DCA
Trang ‘Quy Trình Khiếu Nại’ trên trang web của Hội Đồng Bệnh Lý Ngôn Ngữ và Thính Giác của DCA

Y Tá Viên Điều Dưỡng và Kỹ Thuật Viên Tâm Thần

Sở Đặc Trách Vấn Đề Khách Hàng California (DCA)
Hội Đồng Y Tá Viên Điều Dưỡng và Kỹ Thuật Viên Tâm Thần
916–263–7827
Trang web của Hội Đồng Y Tá Viên Điều Dưỡng và Kỹ Thuật Viên Tâm Thần DCA

Nộp đơn khiếu nại LVN hoặc PT:
Trang ‘Cách Nộp Đơn Khiếu Nại’ trên trang web của BVNPT

Nha Sĩ (DDS)

Sở Đặc Trách Vấn Đề Khách Hàng California (DCA)
Hội Đồng Giám Định Nha Khoa
916–263–2300
Trang web của Hội Đồng Giám Định Nha Khoa California của DCA

Khiếu nại của khách hàng:
Tài liệu PDF ‘Mẫu Đơn Khiếu Nại của Khách Hàng’ của Hội Đồng Nha Khoa California

HỖ TRỢ, TƯ VẤN VÀ THÔNG TIN

Hỗ Trợ, Tư Vấn Pháp Lý, và/ hoặc Giới Thiệu Dịch Vụ Pháp Lý

Disability Rights California (DRC)
800-776-5746
Trang web của Disability Rights California.

Trên biểu ngữ ở đầu trang, hãy nhấp chuột vào “Ấn phẩm” để biết thông tin về Medi-Cal và các quyền chăm sóc sức khỏe ngoài các chủ đề khác.

Văn Phòng Bênh Vực Quyền Lợi của Khách Hàng (OCRA) của DRC

Cung cấp thông tin, đưa ra lời khuyên miễn phí trong lĩnh vực pháp lý và đại diện cho các khách hàng của trung tâm khu vực: Trang Văn Phòng Bênh Vực Quyền Lợi của Khách Hàng trên trang web của DRC

LawHelp.org
Trang web của The LawHelpCA

Một trang web tương tác của Hội Luật Sư Tiểu Bang California và Hiệp Hội Trợ Giúp Pháp Lý California xác định các tùy chọn trợ giúp hoặc tư vấn pháp lý theo khu vực địa lý và chủ đề.

Hiệp Hội Trợ Giúp Pháp Lý California
Trang web của Hiệp Hội Trợ Giúp Pháp Lý California;

Ở bên phải của trang web dưới phần “chọn một khu vực”, nhấp vào một khu vực để xem danh sách các chương trình dịch vụ pháp lý trong khu vực đó.

Health Consumer Alliance – trợ giúp khách hàng về Medi-Cal, các chương trình chăm sóc sức khỏe của Covered California và nhiều chương trình khác
Trang web của Health Consumer Alliance – Hãy nhấp chuột vào “trung tâm trợ giúp địa phương” để biết thông tin liên lạc của HCA tại địa phương của quý vị.

Nhấp chuột vào “ấn phẩm” để nhận các tài liệu bằng văn bản xuất sắc của HCA

Đường Dây Nóng Dành Cho Khách Hàng HCA 888-804-3536

Bênh Vực Quyền Lợi Medicare

Tổ Chức Bênh Vực Quyền Lợi Chăm Sóc Sức Khỏe California
Hãy gọi HICAP để đặt lịch hẹn riêng:
800–434-0222
Các văn phòng HiCAP theo quận: http://cahealthadvocates.org/hicap/
Thông tin khách hàng:
Trang web ‘Thông Tin Cơ Bản về Medicare’ của Tổ Chức Bênh Vực Quyền Lợi Chăm Sóc Sức Khỏe California

Nhà Điều Dưỡng

California Advocates for Nursing Home Reform (CANHR)
916 – 322 – 3350
Trang web của CANHR

Thông tin trên trang web về Medicare, Medicaid, cựu chiến binh, luật dành cho người cao niên và lạm dụng người cao niên và giới thiệu đến các luật sư tư nhân để nhận tư vấn ban đầu được giảm chi phí.

Western Center on Law & Poverty -
Trang web của Western Center on Law & Poverty
Trang ‘Hướng Dẫn về Tình Trạng Hội Đủ Điều Kiện Nhận Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe 2016’ trên trang web của WCLP

Trung tâm dự phòng không cung cấp tư vấn khách hàng hoặc đại diện trực tiếp; trang web có nguồn thông tin hữu ích gồm có sổ tay hướng dẫn dành cho người bênh vực quyền lợi năm 2016 về “Nhận và Duy Trì Bảo Hiểm Chăm Sóc Sức Khỏe cho cư dân California Có Thu Nhập Thấp”.

National Health Law Program - NHeLP
Trang web của NHeLP – bên dưới phần các vấn đề, hãy nhấp vào California và tra cứu “Medi-Cal.”

Trung tâm dự phòng không cung cấp dịch vụ tư vấn khách hàng hoặc đại diện trực tiếp; trang web là nguồn thông tin hữu ích

Justice in Aging
Trang web của Justice in Aging

Trung tâm dự phòng không cung cấp dịch vụ tư vấn khách hàng hoặc đại diện trực tiếp nhưng là nguồn tài liệu hữu ích giúp giải quyết các vấn đề thường gặp ở nhà điều dưỡng:
Trang ‘20 Vấn Đề Thường Gặp ở Nhà Điều Dưỡng và Cách Giải Quyết Vấn Đề’ của Justice in Aging

Trung Tâm về Quyền Lợi Medicare -
Giới Thiệu về Đường Dây Trợ Giúp Quốc Gia 800-333-4114
Trang ‘Liên Hệ’ trên trang Trung Tâm về Quyền Lợi Medicare
Trang web của Trung Tâm về Quyền Lợi Medicare

Xem công cụ tham khảo trực tuyến “Medicare Interactive” trực tuyến của trang web.

Trang web có nguồn thông tin và đường dây trợ giúp đa ngôn ngữ cho khách hàng.

Chăm Sóc của Người Chăm Sóc trong Gia Đình dành cho Người Lớn Bị Suy Giảm Chức Năng Não
Về: Trung Tâm Nguồn Lực cho Người Chăm Sóc:
800 – 445 – 8106
Trang ‘Trung Tâm Nguồn Lực cho Người Chăm Sóc California’ trên trang web của Family Caregiver Alliance
Trang ‘Liên Hệ’ của Family Caregiver Alliance - trang web Trung Tâm Quốc Gia về Chăm Sóc

Bệnh Alzheimer và các Rối Loạn có Liên Quan
Các hội của Alzheimer’s Assoc.
Trang web của Alzheimer's Association
800-272-3900 – quốc gia

Trang ‘Chương Trình Chăm Sóc Bệnh Alzheimer’ trên trang web của Sở Sức Khỏe Công Cộng California

800-660–1993–để xác định vị trí hội tại địa phương
Liên Kết đến các Hội của California:
Trang tra cứu ‘Trong Cộng Đồng của Tôi’ trên trang web của Alzheimer's Association

Trang web ‘Các Hội của Alzheimer's Association’

Dân Quyền

Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ (HHS)
Văn Phòng Đặc Trách Dân Quyền
800 – 368 – 1019
Trang web của Văn Phòng Đặc Trách Dân Quyền HHS
Trang ‘Nộp Đơn Khiếu Nại về Dân Quyền’ trên trang web của Văn Phòng Đặc Trách Dân Quyền HHS

Ngoài ra, mỗi quận đều có một văn phòng đặc trách dân quyền, khi quý vị gọi cho quận, hãy yêu cầu gặp đơn vị đó.

Nếu quý vị không hài lòng với kết quả khiếu nại về dân quyền được nộp cho quận, và khiếu nại đó là về một chương trình của tiểu bang và/hoặc liên bang được giám sát bởi Sở Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe hoặc Sở Dịch Vụ Xã Hội, quý vị có thể kháng cáo đơn khiếu nại đã nộp lên quận tới DSS hoặc DHCS.

Sở Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe’
Văn Phòng Đặc Trách Dân Quyền – 916-440-7370
Tài liệu PDF “Quy Trình Khiếu Nại về Phân Biệt Đối Xử Tiếp Cận Dịch Vụ Ngôn Ngữ DHCS” của Sở Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe California

Sở Dịch Vụ Xã Hội
Văn Phòng Đặc Trách Dân Quyền – 916-654-2098
Sách mỏng PDF “Các Quyền của Quý Vị: Theo Chương Trình Phúc Lợi California” của Phòng Dịch Vụ Xã Hội HHS

Hoặc quý vị có thể nộp đơn khiếu nại ban đầu lên một sở nào đó của tiểu bang.

Luật An Toàn Cháy Nổ

Văn Phòng Trưởng Sở Cứu Hỏa của Tiểu Bang
916–445–8200
Trang web của Văn Phòng Trưởng Sở Cứu Hỏa của Tiểu Bang

Gian Lận Medi-Cal

Sở Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe (DHCS)
800–822-6222
Trang ‘Hãy Ngừng Gian Lận Medi-Cal’ của trang web của DHCS

Bộ Trưởng Tư Pháp California (CAG)
800–722–0432
Trang ‘Gian Lận Medi-Cal’ trên trang web của Văn Phòng Bộ Trưởng Tư Pháp thuộc Sở Tư Pháp California

Gian Lận Medicare/Medicaid

Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ (HHS)
Văn Phòng Tổng Thanh Tra
800–700–5952
Trang web của Văn Phòng Tổng Thanh Tra HHS

HIV

Đường Dây Nóng AIDS
800 – 367 – 2437
Trang thông tin ‘Đường Dây Nóng HIV/AIDS của Tiểu Bang’ trên trang web của Cơ Quan Quản Lý Tài Nguyên & Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe

An Sinh Xã Hội

Cơ Quan Quản Lý An Sinh Xã Hội (SSA)
800–772–1213
Trang 'Liên Hệ Cơ Quan An Sinh Xã Hội' trên trang web của SSA

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.