Thông Tin Khách Hàng đối với Khiếu Nại về Chuyên Gia, Cơ Sở và Chương Trình Chăm Sóc Sức Khỏe

Publications
#5287.05

Thông Tin Khách Hàng đối với Khiếu Nại về Chuyên Gia, Cơ Sở và Chương Trình Chăm Sóc Sức Khỏe

Ấn phẩm này có thể hữu ích nếu quý vị cần thông tin hoặc có khiếu nại về nhà cung cấp, chương trình, cơ sở hoặc dịch vụ chăm sóc sức khỏe mà quý vị đã nhận được. Chúng tôi đã liệt kê các cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm cụ thể về việc giải quyết khiếu nại trước tiên. Chúng tôi cũng đã bao gồm danh sách một số tổ chức bênh vực và nguồn thông tin có thể hữu ích về các quyền của quý vị.

 

 

Click links below for a downloadable version.