ព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់សម្រាប់ពាក្យបណ្តឹងអំពីអ្នកជំនាញ ទីកន្លែង និងកម្មវិធីថែទាំសុខភាពនានា

Publications
#5287.06

ព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់សម្រាប់ពាក្យបណ្តឹងអំពីអ្នកជំនាញ ទីកន្លែង និងកម្មវិធីថែទាំសុខភាពនានា

ពេលខ្លះ អ្នកប្រហែលជាត្រូវត្អូញត្អែរអំពីអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាព កម្មវិធី គ្រឿងបរិក្ខារ ឬសេវាកម្ម។ ហាងស្រានេះមានបញ្ជីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកដោះស្រាយការតវ៉ារបស់អ្នក។ វាមានបញ្ជីក្រុមតស៊ូមតិដែលអាចជួយអ្នកបាន។ វាប្រាប់អ្នកពីកន្លែងដែលត្រូវស្វែងយល់បន្ថែមអំពីសិទ្ធិរបស់អ្នកក្នុងការតវ៉ា។

ឯកសារផ្សព្វផ្សាយនេះ អាចមានសារៈប្រយោជន៍ចំពោះអ្នក ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការព័ត៌មាន ឬមានពាក្យបណ្តឹងណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នក​ផ្តល់សេវា កម្មវិធី ទីកន្លែង ឬសេវាថែទាំសុខភាពនានាដែលអ្នកបានទទួល។  យើងបានរាយនាមទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលនានាដែលមានទំនួលខុសត្រូវ​ជាក់លាក់ក្នុងការដោះស្រាយពាក្យបណ្តឹងជាមុនសិន។  យើងក៏បានរួមបញ្ចូលបញ្ជីឈ្មោះអង្គការតស៊ូមតិមួយចំនួន និងប្រភព​ព័ត៌មានអំពីសិទ្ធិរបស់អ្នក ដែលវាក៏អាចមានសារៈប្រយោជន៍ផងដែរ។

សេចក្តីផ្តើម

ការថែទាំសុខភាព និងការថែទាំនៅតាមលំនៅស្ថាននៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា​ត្រូវបានធ្វើនិយ័តកម្មដោយទីភ្នាក់ងារខុសៗគ្នាជាច្រើន។  ខាងក្រោមនេះគឺជាសេចក្តីសង្ខេបត្រួសៗអំពីទីភ្នាក់ងារនានាដែលធ្វើ​និយ័តកម្មសេវាថែទាំសុខភាព។ ប្រជាជនតែងតែប្រើប្រាស់អក្សរកាត់ ឬឈ្មោះហៅក្រៅដែលមានភាពភ័ន្ត​ច្រឡំដើម្បីសម្គាល់អង្គការទាំងនេះ ដូច្នេះយើងបានរួមបញ្ចូលអក្សរកាត់ ឬឈ្មោះហៅក្រៅទាំងនោះជា អក្សរដិត ផងដែរ។

សេវាជំនាញដែលទាក់ទងនឹងសុខភាពភាគច្រើនត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយ​គ្រូពេទ្យដែលពិនិត្យអ្នកជំងឺដោយផ្ទាល់ ត្រូវបានធ្វើនិយ័តកម្មដោយក្រសួង​កិច្ចការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា (DCA), និងផ្នែក​ផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណនានា ឬ “ក្រុមប្រឹក្សា” ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រភេទ​នៃសេវានោះ។  និយ័តករទាំងនេះរួមមាន ក្រុមប្រឹក្សាអ្នកត្រួតពិនិត្យផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត ក្រុមប្រឹក្សាផ្នែកទន្តសាស្រ្ត ក្រុមប្រឹក្សាផ្នែកចិត្តសាស្រ្ត ក្រុមប្រឹក្សាផ្នែកសេវា​ឥរិយាបថ ក្រុមប្រឹក្សាគិលានុប្បដ្ឋាក-យិកាមធ្យម និងក្រុមប្រឹក្សាដទៃទៀត។  និយ័តករមួយចំនួនត្រូវបានរាយនាមនៅខាងក្រោម។  អ្នកជំនាញគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ដែលទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណពីក្រសួងកិច្ចការ​របស់អ្នកប្រើប្រាស់ ត្រូវបានរាយនាមនៅលើវែបសាយត៍របស់ខ្លួន។ ចុច ទីនេះសម្រាប់វែបសាយត៍របស់ DCA

មន្ទីរពេទ្យ មន្ទីរសម្រាកព្យាបាល និងមណ្ឌលចាស់ជរា ដែលរួមបញ្ចូលទាំង​កន្លែងព្យាបាលជំងឺមិនសូវធ្ងន់ធ្ងរផងដែរនោះ បានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណពី និង​ត្រូវបានធ្វើនិយ័តកម្មដោយក្រសួងសុខាភិបាលសាធារណៈនៃរដ្ឋ​កាលីហ្វ័រញ៉ា (CDPH)។ ព័ត៌មានទូទៅអំពីពាក្យបណ្តឹង និងតំណភ្ជាប់នានាសម្រាប់ពាក្យបណ្តឹង​ជាក់លាក់អាចស្វែងរកបាននៅ ចុច ទីនេះសម្រាប់វែបសាយត៍​របស់ CDPH

ផ្នែកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណដល់ការថែទាំនៅក្នុងសហគមន៍ (CCL) នៃក្រសួងសេវាសង្គមនៃ​រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា (CDSS) ផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ និងធ្វើនិយ័តកម្មសេវាថែទាំនៅតាមលំនៅស្ថាន សេវាថែទាំ​នៅពេលថ្ងៃ និងសេវាថែទាំកុមារភាគច្រើន។  កន្លែងថែទាំនៅតាមលំនៅស្ថានរួមបញ្ចូលទាំង ក្រុមប្រឹក្សា និងមណ្ឌល​ចាស់ជរានានា, កន្លែង​ថែទាំនៅតាមសហគមន៍ (CCFs), កន្លែង​ថែទាំនៅតាមលំនៅស្ថានសម្រាប់មនុស្សវ័យចំណាស់ (RCFE) និងទីកន្លែងរស់នៅដែលទទួលបានជំនួយផងដែរ។ ចុច ទីនេះសម្រាប់វែបសាយត៍របស់ CCLD

ផែនការថែទាំដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងជាលក្ខណៈឯកជន ឬជា​លក្ខណៈពាណិជ្ជកម្មត្រូវបានធ្វើនិយ័តកម្មដោយក្រសួងថែទាំសុខភាពដែល​ស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា (DMHC)។ ចុច ទីនេះសម្រាប់វែបសាយត៍របស់ DMHC

Medi-Cal, Denti-Cal និងការថែទាំសុខភាពខួរក្បាល ទោះបីជាការថែទាំដែល​ស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រង ឬសេវាដែលត្រូវទូទាត់ប្រាក់កម្រៃក៏ដោយ ត្រូវបានធ្វើនិយ័តកម្មដោយក្រសួងសេវាថែទាំសុខភាពនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា (DHCS)។ ចុច ទីនេះសម្រាប់វែបសាយត៍របស់ DHCS

ផែនការថែទាំជាច្រើនដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ Medi-Cal ​ទទូលបានអាជ្ញាប័ណ្ណពី DMHC អាស្រ័យហេតុនេះការគាំពារអ្នកប្រើប្រាស់​ដែលអាចស្វែងរកបាននៅក្នុងផែនការឯកជន ឬផែនការជាលក្ខណៈ​ពាណិជ្ជកម្មក៏អាចទទួលបានដោយអត្ថគាហករបស់ Medi-Cal ផងដែរ។

ពុំមានផែនការដែលទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណពី DMHC ដែលស្ថិតនៅក្រោម Denti-Cal, ការថែទាំដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ Medi-Cal សម្រាប់ផ្នែកសុខភាពខួរក្បាលនៅក្នុងខោនធី លើកលែងចំពោះផែនការ​សុខភាពនៃខោនធី San Mateo, និងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលដែលធ្វើប្រតិបត្តិការ​នៅក្នុងខោនធី (COHS) ដែលគ្រប់ដណ្តប់លើអ្នកទទួលបាន Medi-Cal នៅក្នុងប្រទេសនានាដូចខាងក្រោមនោះទេ៖  Del Norte, Humboldt, Lake, Lassen, Marin, Mendocino, Merced, Modoc, Monterey, Napa, Orange, San Luis Obispo, Santa Barbra, Sa

ទីភ្នាក់ងារជាច្រើន ដូចជា ក្រសួងសេវាថែទាំសុខភាព (DHCS) និងក្រសួងសុខាភិបាលសាធារណៈនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា (DPH) ជាដើម មានការិយាល័យ “បណ្តឹងសាធារណៈ” មួយ ជា​ការិយាល័យមួយដែលត្រូវបានចាត់តាំងឡើងដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួរនានា​របស់អ្នកប្រើប្រាស់ និងដោះស្រាយពាក្យបណ្តឹងនានា។  លើសពីនេះទៀត មានកម្មវិធីកម្មវិធីបណ្តឹងសាធារណៈសម្រាប់ការ​ថែទាំរយៈពេលវែង ដោយឯករាជ្យមួយដើម្បីជួយដល់បុគ្គលដែល​ស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរព្យាបាល និងមន្ទីរថែទាំសុខភាពផ្សេងទៀត និងការថែទាំនៅតាមលំនៅស្ថាននានា។

ផែនការធានារ៉ាប់រងសុខភាពឯកជនដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការថែទាំដែលស្ថិត​នៅក្រោមការគ្រប់គ្រង រួមមានអង្គការផ្តល់សេវាដែលមានលក្ខណៈអនុគ្រោះ​ ឬ PPOs ជាច្រើន និងផែនការធានារ៉ាប់រងមួយចំនួនផ្សេងទៀត ត្រូវបានធ្វើ​និយ័តកម្មដោយក្រសួងធានារ៉ាប់រងនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា (CDI)។ ចុចទីនេះសម្រាប់វែបសាយត៍របស់ CDI

ដោយអនុលោមតាមការគាំពារអ្នកប្រើប្រាស់ដែលត្រូវបានស្របតាមច្បាប់ស្តី​ពីការថែទាំដែលមានតម្លៃសមរម្យ (ACA) ច្បាប់នេះត្រូវបានអនុវត្តដោយ Covered California, ក្រសួងថែទាំសុខភាពដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រង និងក្រសួងធានារ៉ាប់រង។  ឧទាហរណ៍នៃការគាំពារអ្នកប្រើប្រាស់របស់ ACA រួមមានការធានារ៉ាប់រងលើ​កុមារដែលស្ថិតនៅក្រោមគោលនយោបាយរបស់ឪពុក/ម្តាយណាម្នាក់រហូតដល់ពួកគេមានអាយុ 26 ឆ្នាំ, លុបបំបាត់ចំនួនកំណត់នៃសោហ៊ុយលើការផ្តល់​ធានារ៉ាប់រង និងការធានារ៉ាប់រងលើការថែទាំដើម្បីបង្ការជំងឺដោយគ្មានការ​ទូទាត់ប្រាក់មុនពេលទទួលសេវាថែទាំ ឬការទូទាត់ប្រាក់មុនពេលផែនការ​ធានារ៉ាប់រងចាប់ផ្តើមនោះទេ។

Medicare ត្រូវបានធ្វើនិយ័តកម្មជាចម្បងដោយមជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់សេវា Medicare និង Medicaid Services (CMS) ចុចទីនេះ​សម្រាប់វែបសាយត៍របស់ CMS

ធានារ៉ាប់រងបន្ថែមរបស់ Medicare ឬការធានារ៉ាប់រង MEDIGAP ត្រូវបាន​ផ្តល់ជូននៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាតាមរយៈក្រសួងធានារ៉ាប់រង (CDI)។ ចុចទីនេះ​សម្រាប់ទំព័រធានារ៉ាប់រងរបស់ MEDIGAP នៅលើវែបសាយត៍របស់ CDI

ក៏មានទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀត អង្គការតស៊ូមតិ និងប្រភពព័ត៌មាន​របស់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតផងដែរសម្រាប់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ដែលស្តីពី​សេវាថែទាំ​សុខភាព សិទ្ធិ និងពាក្យបណ្តឹង និងជម្រើសផ្សេងទៀត។

ខាងក្រោម គឺជាព័ត៌មានទំនាក់ទំនងជាក់លាក់សម្រាប់ទីភ្នាក់ងារទាំងនេះ និងទីភ្នាក់ងារផ្សេងទៀត និងអង្គការតស៊ូមតិ និងប្រភពព័ត៌មានមួយចំនួន​ដែលអ្នកអាចគិតថាមានប្រយោជន៍ប្រសិនបើអ្នកមានកង្វល់នានាអំពីការ​ថែទាំសុខភាពរបស់អ្នក។  យើងបានរួមបញ្ចូលវែបសាយ៍សំខាន់ៗមួយចំនួនធំព្រមទាំងតំណភ្ជាប់​ទៅកាន់ក្រសួងនានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងពាក្យបណ្តឹងផងដែរ។  ទម្រង់ពាក្យបណ្តឹងនានាអាចស្វែងរកបាននៅលើវែបសាយត៍ទាំងនេះ ហើយទម្រង់ពាក្យបណ្តឹងទាំងនោះនឹងត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្មជាបន្តបន្ទាប់ដោយទីភ្នាក់ងារ ឬអង្គការទាំងនោះ។

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការជំនួយក្នុងការស្វែងរកឯកសារយោងដែលសមស្រប​តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត គ្មានកុំព្យូទ័រ ឬម៉ាស៊ីនព្រីន និងត្រូវការសំណៅចម្លង​ជាឯកសារនៃទម្រង់ពាក្យបណ្តឹង ឬ​មានសំណួរផ្សេងទៀតនោះ សូមហៅ​ទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលហៅចេញដោយឥតគិតថ្លៃរបស់ទីភ្នាក់ងារ​នោះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាន និងជំនួយក្នុងការដាក់ពាក្យបណ្តឹង ប្រសិនបើ​អ្នកសម្រេចចិត្តដាក់ពាក្យបណ្តឹងនោះ។

អ្នកក៏អាចហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់ផ្នែកសិទ្ធិរបស់ជនពិការនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រ​តាមរយៈលេខ 800-776-5746 ដើម្បីនិយាយអំពីបញ្ហាសេវាថែទាំសុខភាព​របស់អ្នកបានផងដែរ។  តាមធម្មតា មានវិធីសាស្រ្តជាច្រើនដែលអ្នកអាចដោះស្រាយបញ្ហាសេវាថែទាំ​សុខភាពបាន ដូចដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងឧទាហរណ៍នៃបញ្ហាដែលបាន​រួមបញ្ចូលនៅផ្នែកចុងក្រោយនៃដ្យាក្រាមដែលបានភ្ជាប់មកជាមួយ។    សម្រាប់រាល់ការហៅទូរស័ព្ទ TTY ទៅកាន់ DRC សូមហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់​លេខ 800-719-5798

ផែនការសុខភាព និងប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាព

ផែនការថែទាំដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រង

ក្រសួងថែទាំសុខភាពដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រង (DMHC)
មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ជំនួយរបស់ DMHC
888–466–2219
គេហទំព័ររបស់ DMHC
ទំព័រ “ដាក់ពាក្យបណ្តឹង” នៅលើវែបសាយត៍របស់ DMHC

ផែនការថែទាំដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ Medi-Cal

ក្រសួងសេវាថែទាំសុខភាព (DHCS)
ផ្នែកបណ្តឹងសាធារណៈរបស់ Medi-Cal
888–452–8609
អ៊ីមែល MMCDOmbudsmanOffice@dhcs.ca.gov
ទំព័រ “ការិយាល័យបណ្តឹងសាធារណៈរបស់ MMCD” នៅលើវែបសាយត៍របស់ DHCS

ព័ត៌មានទូទៅ៖
ទំព័រ MMCD ទូទៅនៅលើវែបសាយត៍របស់ DHCS

អត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកសុខភាពរបស់អតីតយុទ្ធជន និងការថែទាំផ្ទាល់ខ្លួន

រដ្ឋបាលរបស់អតីតយុទ្ធជន (VA)
877–327-0022
800-877-8339 (TTY)
វែបសាយត៍របស់ VA

CalVet សម្រាប់ជំនួយក្នុងការទទួលបានទាំងអត្ថប្រយោជន៍ VA និងអត្ថប្រយោជន៍របស់អតីតយុទ្ធជននៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា៖
មន្រ្តីផ្តល់សេវា Cal Vet នៅក្នុងមូលដ្ឋាន៖ 844-737-8368
វែបសាយត៍របស់មន្រ្តីផ្តល់សេវា Cal Vet នៅក្នុងមូលដ្ឋាន

ស្វែងរកអតីតយុទ្ធសាស្រ្តអាមេរិកដែលពិការនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់អ្នក (DAV)៖
ទំព័រ “ស្វែងរកការិយាល័យនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់អ្នក” នៅលើវែបសាយត៍របស់ DAV

អតីតយុទ្ធជនដែលស្វិតដៃជើងនៃប្រទេសអាមេរិក ខ្សែទូរស័ព្ទផ្តល់ជំនួយផ្នែកអត្ថប្រយោជន៍៖  866-734-0857; TTYY 800-795-4327 ខ្សែទូរស័ព្ទផ្តល់ជំនួយផ្នែកថែទាំសុខភាពសម្រាប់សេវាវេជ្ជសាស្រ្ត 800-232-1782
ទំព័រ “អត្ថប្រយោជន៍របស់អតីតយុទ្ធជន” នៅលើវែបសាយត៍​អតីតយុទ្ធជនដែលស្វិតដៃជើងនៃប្រទេសអាមេរិក

អង្គការផ្តល់ជំនួយដល់អតីតយុទ្ធជន៖  1-866-584-7191

ជួយដល់ការដាក់ពាក្យស្នើសុំជំនួយ និងការថែទាំផ្ទាល់ខ្លួន និងអត្ថប្រយោជន៍​ផ្សេងទៀត៖  ទំព័រ “ដាក់ពាក្យស្នើសុំ” នៅលើវែបសាយ៍របស់អង្គការផ្តល់ជំនួយ​ដល់អតីតយុទ្ធជន

សិទ្ធិទទួលបាន Medi–Cal និងពាក្យបណ្តឹងនៅកម្រិតខោនធី

ក្រសួងសេវាសង្គម (CDSS) 916–636–1980 សិទ្ធិទទួលបាន Medi-Cal ទំព័រព័ត៌មានទំនាក់ទំនងសម្រាប់សិទ្ធិទទួលបាន Medi-Cal នៅលើ​វែបសាយត៍របស់ DHCS

សម្រាប់ការទំនាក់ទំនងក្រសួងសេវាសង្គម និងប្រជាជននៃខោនធី - សូមមើលនៅក្នុង​តំណភ្ជាប់សម្រាប់លេខទូរស័ព្ទនានានៅក្នុងមូលដ្ឋាន
ទំព័រ “ការិយាល័យនៅក្នុងខោនធីដើម្បីដាក់ពាក្យស្នើសុំ​ការធានារ៉ាប់រងសុខភាព, Medi-Cal, និងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងទៀត” នៅលើវែបសាយត៍របស់ DHCS

Medicare

មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់សេវា Medicare និង Medicaid (CMS)
877-267-2323

វែបសាយត៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់សេវា Medicare និង Medicaid​

ដាក់ពាក្យបណ្តឹងអំពីផែនការសុខភាព Medicare ឬផែនការឱសថរបស់អ្នក៖
ទំព័រ “ដាក់ពាក្យបណ្តឹងអំពីផែនការសុខភាព ឬផែនការឱសថរបស់​អ្នក” នៅលើវែបសាយត៍របស់ Medicare

ធនធាននានានៅក្នុងកាលីហ្វ័រញ៉ាដែល Medicare បានសម្គាល់ឃើញ៖
ទំព័រ “ស្វែងរកមនុស្សម្នាក់ដើម្បីនិយាយជាមួយ” នៅលើវែបសាយត៍​របស់ Medicare

ទំព័រ “បណ្តឹងតវ៉ា និងបណ្តឹងសារទុក្ខ” នៅលើវែបសាយត៍របស់ CMS

Medicare, Medi-gap, ការថែទាំរយៈពេលវែង

ក្រសួងថែទាំមនុស្សចាស់នៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា
800-510-2020
ទំព័រ “កន្លែងដែលត្រូវហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់ដើម្បីទទួលបានសេវានានា” នៅលើវែបសាយត៍របស់ក្រសួងថែទាំមនុស្សចាស់នៃ CA

ក្រសួងធានារ៉ាប់រងនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការបន្ថែមរបស់ Medicare  ខ្សែទូរស័ព្ទបន្ទាន់សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់៖ 800-927-4357។
ក្រសួងធានារ៉ាប់រងនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ទំព័រ “ណែនាំអំពីផែនការបន្ថែម​របស់ Medicare” នៅលើវែបសាយត៍

ខ្សែទូរស័ព្ទស្តីពីវិបត្តិផ្នែកបណ្តឹងសាធារណៈអំពីការថែទាំរយៈពេលវែង
800–231–4024

គម្រោងផ្តល់យោបល់ និងការតស៊ូមតិអំពីការធានារ៉ាប់រងសុខភាព (HICAP)
800–434–0222
វែបផេក 'HICAP' នៅវែបសាយត៍នៃការតស៊ូមតិអំពីសុខភាពនៅ​កាលីហ្វ័រញ៉ា

ការថែទាំសុខភាពខួរក្បាល

ក្រសួងសេវាថែទាំសុខភាពនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា
(DHCS)
ផ្នែកអាជ្ញាប័ណ្ណសុខភាពផ្លូវចិត្ត

ទំព័រ 'ផ្នែកអាជ្ញាប័ណ្ណសុខភាពផ្លូវចិត្ត' នៅលើគេហទំព័ររបស់ DHCS

ព័ត៌មានអំពីពាក្យបណ្តឹងសម្រាប់មណ្ឌលសុខភាពផ្លូវចិត្ត (PHFs) និងមជ្ឈមណ្ឌលស្តារសុខភាពផ្លូវចិត្ត (MHRCs)៖

បន្ទាត់របាយការណ៍ពាក្យបណ្តឹង៖ 916-327-8378
916-440-5600 ទូរសារ
800–896–2512-TTY
អ៊ីមែល៖ mhuor@dhcs.ca.org
ផ្នែកអាជ្ញាប័ណ្ណសុខភាពផ្លូវចិត្តតាមអ៊ីនធឺណិត 'ទម្រង់ពាក្យបណ្តឹង'

ការធានារ៉ាប់រងសុខភាព

ក្រសួងធានារ៉ាប់រងប្រចាំរដ្ឋ
ការធានារ៉ាប់រងនៅកាលីហ្វ័រញ៉ា–ទទួលជំនួយ
800–927-4357
ទំព័រ “ទទួលជំនួយ” នៃវែបសាយត៍របស់ក្រសួងធានារ៉ាប់រងនៃ CA
ទំព័រឡក់អ៊ីនចូលប្រើប្រាស់ “មជ្ឈមណ្ឌលពាក្យបណ្តឹងរបស់អ្នក​ប្រើប្រាស់” នៃក្រសួងធានារ៉ាប់រងនៃ CA

មន្ទីរពេទ្យ មណ្ឌលចាស់ជរា លំនៅស្ថាន និងស្ថាប័ន ឬទីកន្លែង និងសេវាផ្សេងទៀត

មន្ទីរពេទ្យ មន្ទីរសម្រាកព្យាបាល ទីភ្នាក់ងារថែទាំសុខភាពនៅផ្ទះ ជំនួយផ្នែក​សុខភាពនៅតាមផ្ទះ ជំនួយការអ្នកថែទាំ មណ្ឌលចាស់ជរា

ក្រសួងសុខាភិបាលសាធារណៈនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា (DPH)
កម្មវិធីផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ និងការបញ្ជាក់
កន្លែងថែទាំសុខភាព/ប្រព័ន្ធព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់
916–552–8700
800–236–9747

ចុចទីនេះដើម្បីត្រួតពិនិត្យអំពីស្ថានភាពនៃការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការ និងការ​បញ្ជាក់របស់អង្គការថែទាំសុខភាពណាមួយ៖ វែបសាយត៍ត្រួតពិនិត្យគុណភាព
630-792-5800

កន្លែងបញ្ចុះសព និងកន្លែងរៀបចំបុណ្យសព

ក្រសួងកិច្ចការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ (DCA)
ការិយាល័យបញ្ចុះសព និងបុណ្យសព
800 – 952 – 5210
(916) 574-7870
ទំព័រ “ពាក្យបណ្តឹង” នៅលើវែបសាយត៍របស់ការិយាល័យបញ្ចុះសព និងបុណ្យសព នៃក្រសួងកិច្ចការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់

ការថែទាំរយៈពេលវែង/មណ្ឌលចាស់ជរា

ចូរមើលនៅខាងលើ អំពីការដាក់ពាក្យបណ្តឹងលើការផ្តល់​អាជ្ញាប័ណ្ណ ឬការដាក់ពាក្យបណ្តឹងនៅគណៈកម្មការចម្រុះ។
ផ្នែកបណ្តឹងសាធារណៈអំពីការថែទាំរយៈពេលវែង
800 – 231 – 4024
ទំព័រ “កម្មវិធីបណ្តឹងសាធារណៈអំពីការថែទាំរយៈពេលវែង” នៅលើ​វែបសាយត៍របស់ក្រសួងថែទាំមនុស្សចាស់នៃ CA

ឱសថស្ថាន

ក្រសួងកិច្ចការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ (DCA)
គណៈឱសថការីនៃរដ្ឋ CA

សំណួររបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ឬអំពីការដាក់ពាក្យបណ្តឹង៖  916-574-7900

ការដាក់ពាក្យបណ្តឹងប្រឆាំងនឹងឱសថស្ថានណាមួយ៖ “ការដាក់ពាក្យបណ្តឹង” នៅលើវែបសាយត៍របស់គណៈឱសថការី​នៃរដ្ឋ CA

ប្រសិនបើអ្នកមានបញ្ហាជាមួយឱសថស្ថានក្នុងមូលដ្ឋានដែលជាផ្នែកនៃខ្សែ​ច្រវាក់មួយ សូមហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់ទីស្នាក់ការកណ្តាលនៃខ្សែច្រវាក់នោះ។

នៅក្នុងករណី Medi-Cal ឱសថស្ទើរតែគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ដែលមានភាព​ចាំបាច់ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តអាចត្រូវបានធានារ៉ាប់រងដោយផែនការ ឬមានការ​អនុញ្ញាត​របស់ Medi-Cal ប្រសិនបើឱសថនោះមិនស្ថិតនៅលើសៀវភៅ​រូបមន្តឱសថដែលត្រូវបានធានារ៉ាប់រងដោយគ្មានការអនុញ្ញាតជាមុននោះទេ។ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានគេប្រាប់ថា “Medi-Cal មិនបានធានារ៉ាប់រង” លើឱសថ​ដែលមាននៅក្នុងវេជ្ជបញ្ជាណាមួយ តាមធម្មតា វាគឺមិនត្រឹមត្រូវនោះទេ។  ស្នើសុំជំនួយពីវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នក និងឱសថស្ថានដើម្បីទទួលបានការ​អនុញ្ញាត។

កន្លែងថែទាំនៅតាមសហគមន៍ ការថែទាំកុមារ ផ្ទះស្នាក់នៅ ការថែទាំមនុស្សពេញវ័យនៅពេលថ្ងៃ

ក្រសួងសេវាសង្គមនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា (CDSS)
 វែបសាយត៍របស់ក្រសួងសេវាសង្គមនៃ CA

ផ្នែកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណដល់ការថែទាំនៅតាមសហគមន៍ (CCL)
844–LET US NO
844–538–8766
ccld.ca.gov/
ទំព័រ “ផ្នែកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណដល់ការថែទាំនៅតាមសហគមន៍” នៅលើវែបសាយត៍របស់ CDSS

គ្រូពេទ្យដែលពិនិត្យអ្នកជំងឺដោយផ្ទាល់ និងអ្នកផ្តល់ការថែទាំសុខភាពដែល​មានអាជ្ញាប័ណ្ណ

ទីប្រឹក្សា –ទីប្រឹក្សា/អ្នកព្យាបាលផ្នែកអាពាហ៍ពិពាហ៍/គ្រួសារ/កុមារ (LMFT/), បុគ្គលិកសង្គមនៅតាមមន្ទីរសម្រាកព្យាបាល (LCSW)។ល។

ក្រសួងកិច្ចការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា (DCA)
ក្រុមប្រឹក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តដែលសិក្សាអំពីឥរិយាបថ
916–574–7830
916–445–4933
វែបសាយត៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តដែលសិក្សាអំពីឥរិយាបថ​នៃ CA
ទំព័រ “ពាក្យបណ្តឹងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់” នៅលើវែបសាយត៍​របស់ BBS

វេជ្ជបណ្ឌិត, ជំនួយការគ្រូពេទ្យ (PAs) និង ជំនួយការផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត និងបុគ្គលិកសុខាភិបាលផ្សេងទៀត

គណៈគ្រូពេទ្យនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា
800– 633–2322
916–263–2424
វែបសាយត៍របស់គណៈគ្រូពេទ្យនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា
ទំព័រ “ព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់” នៅលើវែបសាយត៍របស់គណៈគ្រូពេទ្យនៃ CA

ចក្ខុមាត្រការី

ក្រសួងកិច្ចការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ (DCA)
គណៈចក្ខុមាត្រការីនៃរដ្ឋ CA
optometry@dca.ca.gov
916–575-7170
866–585–2666
វែបសាយត៍របស់គណៈចក្ខុមាត្រការីនៃរដ្ឋ CA
ទំព័រពាក្យបណ្តឹងនៅលើសេវាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត BreEZe នៃក្រសួងកិច្ចការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នៃរដ្ឋ CA

ពេទ្យចិត្តសាស្រ្ត (PhD, PsyD) និងជំនួយការពេទ្យចិត្តសាស្រ្ត

ក្រសួងកិច្ចការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ (DCA)
គណៈពេទ្យចិត្តសាស្រ្តនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា
866 – 503 -3221
វែបសាយត៍របស់គណៈពេទ្យចិត្តសាស្រ្តនៃ DCA
វែបផេក “ការដាក់ពាក្យបណ្តឹង” នៅលើវែបសាយត៍របស់​គណៈពេទ្យចិត្តសាស្រ្តនៃ DCA

មជ្ឈមណ្ឌលប្រចាំតំបន់ និងអ្នកលក់នៅតាមមជ្ឈមណ្ឌលប្រចាំតំបន់

ក្រសួងសេវាអភិវឌ្ឍន៍ (DDS)
ព័ត៌មានទូទៅ៖ 916-654-1690
ការខូចសោតវិញ្ញាណ៖ 916-654-2054
វែបសាយត៍របស់ DDS

ស្វែងរកមជ្ឈមណ្ឌលប្រចាំតំបន់នៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់អ្នកនៅ
”សៀវភៅរាយនាម និងអាសយដ្ឋានមជ្ឈមណ្ឌលប្រចាំតំបន់” នៅលើវែបសាយត៍របស់ DDS

គិលានុប្បដ្ឋាក-យិកាមធ្យម, គិលានុប្បដ្ឋាក-យិកាឧត្តម, ឆ្មបគិលានុប្បដ្ឋាយិកា។ល។

គណៈគិលានុប្បដ្ឋាកមធ្យម (BRN)
(916) 322-3350
TTY: (800) 326-2297
វែបសាយត៍របស់គណៈគិលានុប្បដ្ឋាកមធ្យមនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា
ទំព័រ “ដំណើរការពាក្យបណ្តឹង” នៅលើវែបសាយត៍របស់ CA BRN

គ្រូពេទ្យផ្នែកប្រាស្រ័យទាក់ទង (SPL)

ក្រសួងកិច្ចការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា (DCA)
គណៈគ្រូពេទ្យព្យាបាលជំងឺដែលទាក់ទងនឹងភាសានៅក្នុងការនិយាយ និងសវនវិទ្យា និងអ្នកចែកចាយឧបករណ៍ជំនួយត្រចៀក
916–263–2666
វែបសាយត៍របស់គណៈគ្រូពេទ្យព្យាបាលជំងឺដែលទាក់ទងនឹងភាសានៅក្នុងការនិយាយ និងសវនវិទ្យា និងអ្នកចែកចាយឧបករណ៍​ជំនួយត្រចៀក​នៃ DCA
ទំព័រ “ដំណើរការពាក្យបណ្តឹង” នៅលើវែបសាយត៍របស់​គណៈ​គ្រូពេទ្យព្យាបាលការនិយាយ និងការស្តាប់

គិលានុប្បដ្ឋាក-យិកាដែលមានវិជ្ជាជីវៈ និងអ្នកឯកទេសផ្នែកជំងឺវិកលចរិក

ក្រសួងកិច្ចការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា (DCA)
គណៈគិលានុប្បដ្ឋាកដែលមានវិជ្ជាជីវៈ និងអ្នកឯកទេសផ្នែកជំងឺវិកលចរិក
916–263–7827
វែបសាយត៍របស់គណៈគិលានុប្បដ្ឋាកដែលមានវិជ្ជាជីវៈ និងអ្នកឯកទេសផ្នែកជំងឺវិកលចរិកនៃ DCA

ការដាក់ពាក្យបណ្តឹងប្រឆាំងនឹង LVN ឬ PT ណាម្នាក់៖
ទំព័រ “របៀបដាក់ពាក្យបណ្តឹង” នៅលើវែបសាយត៍របស់ BVNPT

ទន្តពេទ្យ (DDS)

ក្រសួងកិច្ចការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា (DCA)
គណៈគ្រូពេទ្យត្រួតពិនិត្យមាត់ធ្មេញ
916–263–2300
វែបសាយត៍របស់គណៈទន្តពេទ្យនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានៃ DCA

ពាក្យបណ្តឹងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់៖
ឯកសារ PDF នៃ “ទម្រង់ពាក្យបណ្តឹងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់” របស់គណៈទន្តពេទ្យនៃ CA

ការតស៊ូមតិ ដំបូន្មាន និងព័ត៌មាន

ការតស៊ូមតិ ការប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់ និង/ឬបុគ្គលយោងផ្នែកច្បាប់

សិទ្ធិរបស់ជនពិការនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា (DRC)
800-776-5746
វែបសាយត៍សិទ្ធិរបស់ជនពិការនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា.

នៅលើបដានៅផ្នែកខាងលើបំផុត ចុះលើ “ឯកសារផ្សព្វផ្សាយ” សម្រាប់​ព័ត៌មានអំពី Medi-Cal និងសិទ្ធិទទួលបានការថែទាំសុខភាពនៅក្នុង​ចំណោមប្រធានបទផ្សេងៗទៀត។

ការិយាល័យតស៊ូមតិអំពីសិទ្ធិរបស់អតិថិជនរបស់ DRC (OCRA)

ផ្តល់ព័ត៌មានផ្នែកច្បាប់ ដំបូន្មាន និងការតំណាងឲ្យអតិថិជននៃមជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់ដោយឥតគិតថ្លៃ៖ ទំព័រការិយាល័យតស៊ូមតិអំពីសិទ្ធិរបស់អតិថិជននៅលើវែបសាយត៍​របស់ DRC

LawHelp.org
វែបសាយត៍របស់ LawHelpCA

វែបសាយត៍ដែលមានអន្តរកម្មរវាងគណៈមេធាវីនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា និង​សមាគមផ្តល់ជំនួយផ្នែកច្បាប់នៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ដែលចង្អុលបង្ហាញអំពី​ជម្រើសនៃជំនួយ ឬដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់តាមទីតាំងភូមិសាស្រ្ត និងកម្មវត្ថុ។

សមាគមផ្តល់ជំនួយផ្នែកច្បាប់នៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា
វែបសាយត៍របស់សមាគមផ្តល់ជំនួយផ្នែកច្បាប់នៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ;

នៅផ្នែកខាងស្តាំនៃវែបសាយត៍នៅខាងក្រោម “ជ្រើសរើសតំបន់” ចុចលើ​តំបន់ណាមួយដើម្បីទទួលបានបញ្ជីកម្មវិធីសេវាកម្មផ្នែកច្បាប់នៅក្នុងទីតាំងនោះ។

សម្ព័ន្ធអ្នកប្រើប្រាស់សេវាសុខភាព – ជួយដល់អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងឡាយ​ចំពោះ Medi-Cal, ផែនការសុខភាពដែលមានធានារ៉ាប់រងនៅក្នុងរដ្ឋ​កាលីហ្វ័រញ៉ា និងសេវាផ្សេងៗទៀត
វែបសាយត៍របស់សម្ព័ន្ធអ្នកប្រើប្រាស់សេវាសុខភាព – ចុចលើ “មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ជំនួយនៅក្នុងមូលដ្ឋាន” សម្រាប់ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់ HCA នៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់អ្នក។

ចុចលើ “ឯកសារផ្សព្វផ្សាយ” សម្រាប់ឯកសារជាលាយលក្ខណ៍ដែល​ល្អឥតខ្ចោះ​របស់ HCA

ខ្សែទូរស័ព្ទបន្ទាន់សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់នៃ HCA
888–804–3536

ការតស៊ូមតិអំពី Medicare

អ្នកតស៊ូមតិអំពីសុខភាពនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា
ហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់ HICAP ដើម្បីធ្វើការណាត់ជួបផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយ៖
800–434-0222
ការិយាល័យ HiCAP តាមខោនធី៖ http://cahealthadvocates.org/hicap/
Consumer information:
វែបផេក “មូលដ្ឋានគ្រឹះអំពី Medicare” របស់អ្នកតស៊ូមតិអំពីសុខភាពនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា

មណ្ឌលចាស់ជរា

អ្នកតស៊ូមតិដើម្បីកំណែទម្រង់មណ្ឌលចាស់ជរានៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា (CANHR)
916 – 322 – 3350
វែបសាយត៍របស់ CANHR

វែបសាយត៍ព័ត៌មានអំពី Medicare, Medicaid, អតីតយុទ្ធជន, ច្បាប់ស្តីពី​មនុស្សវ័យចំណាស់ និងការបំពានលើមនុស្សវ័យចំណាស់ និងការបញ្ជូន​ទៅកាន់មេធាវីឯកជនដើម្បីទទួលអត្រាតម្លៃទាបសម្រាប់ការប្រឹក្សាយោបល់លើកដំបូង

មជ្ឈមណ្ឌលច្បាប់ និងភាពក្រីក្រនៅភាគខាងលិច -
វែបសាយត៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលច្បាប់ និងភាពក្រីក្រនៅភាគខាងលិច
ទំព័រ “ការណែនាំអំពីសិទ្ធិទទួលបានការថែទាំសុខភាពប្រចាំឆ្នាំ 2016” នៅលើវែបសាយត៍របស់ WCLP

មជ្ឈមណ្ឌលគាំទ្រដែលមិនផ្តល់ការតំណាង ឬផ្តល់ដំបូន្មានដល់អ្នកប្រើប្រាស់​ដោយផ្ទាល់ វែបសាយត៍ប្រភពព័ត៌មានដ៏ល្អមួយរួមមាន សៀវភៅណែនាំអំពី​ការតស៊ូមតិឆ្នាំ 2016 “ទទួលបាន និងថែរក្សាការធានារ៉ាប់រងលើការថែទាំ​សុខភាពសម្រាប់ប្រជាជនកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលមានប្រាក់ចំណូលទាប”។

កម្មវិធីច្បាប់សុខភាពជាតិ - NHeLP
វែបសាយត៍របស់ NHeLP  – នៅខាងក្រោមបញ្ហានានា ចុចលើ​កាលីហ្វ័រញ៉ា បន្ទាប់មកស្វែងរក “Medi-Cal”។

មជ្ឈមណ្ឌលគាំទ្រដែលមិនផ្តល់ការតំណាង ឬផ្តល់ដំបូន្មានដល់អ្នកប្រើប្រាស់​ដោយផ្ទាល់, វែបសាយត៍ប្រភពព័ត៌មានដ៏ល្អមួយ

យុត្តិធម៌របស់មនុស្សវ័យចំណាស់
វែបសាយត៍យុត្តិធម៌របស់មនុស្សវ័យចំណាស់

មជ្ឈមណ្ឌលគាំទ្រដែលមិនផ្តល់ការតំណាង ឬផ្តល់ដំបូន្មានដល់អ្នកប្រើប្រាស់​ដោយផ្ទាល់ ប៉ុន្តែគឺជាប្រភពដ៏ល្អមួយនៃឯកសារនានាស្តីពីការដោះស្រាយ​បញ្ហាទូទៅនៅក្នុងមណ្ឌលចាស់ជរា៖
ទំព័រ “បញ្ហាទូទៅចំនួន 20 នៅក្នុងមណ្ឌលចាស់ជរា និងរបៀប​ដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះ” របស់អង្គការយុត្តិធម៌របស់មនុស្សវ័យ​ចំណាស់

មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិ Medicare -
អំពីខ្សែទូរស័ព្ទផ្តល់ជំនួយថ្នាក់ជាតិ 800-333-4114
ទំព័រ “ទាក់ទងយើង” នៅលើវែបសាយត៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិ Medicare
វែបសាយត៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិ Medicare

ពិនិត្យមើលវែបសាយត៍តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត ឯកសារយោងអំពី “អន្តរកម្មនៃ Medicare” តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត។

វែបសាយត៍ប្រភពព័ត៌មានមួយបូករួមនឹងខ្សែទូរស័ព្ទផ្តល់ជំនួយដែល​ប្រើប្រាស់ពហុភាសាសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងឡាយ។

អ្នកផ្តល់ការថែទាំនៅក្នុងគ្រួសារដែលមើលថែទាំមនុស្សពេញវ័យដែលខូច​ខួរក្បាល
តប៖ មជ្ឈមណ្ឌលធនធានសម្រាប់អ្នកផ្តល់ការថែទាំ៖
800 – 445 – 8106
ទំព័រ “មជ្ឈមណ្ឌលធនធានសម្រាប់អ្នកផ្តល់ការថែទាំ” នៅលើវែបសាយរបស់សម្ព័ន្ធអ្នកផ្តល់ការថែទាំនៅក្នុងគ្រួសារ
ទំព័រ “ទាក់ទង” នៅលើវែបសាយរបស់សម្ព័ន្ធអ្នកផ្តល់ការថែទាំ​នៅក្នុងគ្រួសារ - មជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្តល់ការថែទាំ

ជំងឺចាស់វង្វេង និងវិបល្លាសដែលពាក់ព័ន្ធ
សាខាសមាគមជំងឺចាស់វង្វេង
វែបសាយត៍របស់សមាគមជំងឺចាស់វង្វេង
800-272-3900 – ថ្នាក់ជាតិ

ទំព័រ “កម្មវិធីជំងឺចាស់វង្វេង” នៅលើវែបសាយត៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាល​សាធារណៈនៃ CA

800-660–1993–ដើម្បីកំណត់ទីតាំងសាខានៅក្នុងមូលដ្ឋាន
តំណភ្ជាប់ទៅកាន់សាខានានានៅកាលីហ្វ័រញ៉ា៖
ទំព័រស្វែងរក “នៅក្នុងសហគមន៍របស់ខ្ញុំ”នៅលើវែបសាយត៍របស់​សមាគមជំងឺចាស់វង្វេង

វែបសាយត៍របស់ “សាខាសមាគមជំងឺចាស់វង្វេង”

សិទ្ធិពលរដ្ឋ

ក្រសួងសេវាសុខាភិបាល និងប្រជាជននៃសហរដ្ឋអាមេរិក (HHS)
ការិយាល័យសិទ្ធិពលរដ្ឋ
800 – 368 – 1019
វែបសាយត៍របស់ការិយាល័យសិទ្ធិពលរដ្ឋនៃ HHS
ទំព័រ “ការដាក់ពាក្យបណ្តឹងអំពីសិទ្ធិពលរដ្ឋ” នៅលើ​វែបសាយត៍របស់ការិយាល័យសិទ្ធិពលរដ្ឋនៃ HHS

លើសពីនេះទៀត ខោនធីនីមួយៗមានការិយាល័យសិទ្ធិពលរដ្ឋមួយ នៅពេលដែលអ្នកហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់ខោនធី ចូរស្នើសុំនិយាយជាមួយ​អង្គភាពនោះ។

ប្រសិនបើអ្នកមិនពេញចិត្តនឹងលទ្ធផលនៃពាក្យបណ្តឹងស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋ​ដែលបានដាក់នៅខោនធីទេនោះ ហើយពាក្យបណ្តឹងនោះនិយាយអំពីកម្មវិធី​របស់រដ្ឋ និង/ឬកម្មវិធីរបស់សហព័ន្ធដែលត្រូវបានមើលរំលងដោយក្រសួង​សេវាថែទាំសុខភាព ឬក្រសួងសេវាសង្គមនោះ អ្នកអាចដាក់ធ្វើការតវ៉ា​ចំពោះពាក្យបណ្តឹងដែលបានដាក់នៅខោនធីនោះ ទៅកាន់ DSS ឬ DHCS។

ការិយាល័យសិទ្ធិពលរដ្ឋនៃក្រសួងសេវាថែទាំសុខភាព – 916-440-7370
ឯកសារ PDF “ដំណើរការពាក្យបណ្តឹងអំពីការរើសអើងលើការ​ប្រើប្រាស់ភាសារបស់ DHCS” របស់ក្រសួងសេវាថែទាំសុខភាពនៃ CA

ការិយាល័យសិទ្ធិពលរដ្ឋនៃក្រសួងសេវាសង្គម – 916-654-2098
កូនសៀវភៅ PDF “សិទ្ធិរបស់អ្នក៖ ស្របតាមកម្មវិធីសុខមាលភាពនៃ​រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា” របស់ក្រសួងសេវាសង្គម HHS

ឬអ្នកអាចដាក់ពាក្យបណ្តឹងជាលើកដំបូងជាមួយក្រសួងណាមួយរបស់រដ្ឋ។

ច្បាប់សុវត្ថិភាពអគ្គិភ័យ

ការិយាល័យនៃស្នងការដ្ឋានអគ្គិភ័យរបស់រដ្ឋ
916–445–8200
វែបសាយត៍របស់ការិយាល័យនៃស្នងការដ្ឋានអគ្គិភ័យរបស់រដ្ឋ

ការក្លែងបន្លំ Medi-Cal

ក្រសួងសេវាថែទាំសុខភាព (DHCS)
800–822-6222
ទំព័រ “បញ្ឈប់ការក្លែងបន្លំ Medi-Cal” នៅលើវែបសាយត៍របស់ DHCS

អគ្គមេធាវីនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា (CAG)
800–722–0432
ទំព័រ “ការក្លែងបន្លំ Medi-Cal” នៅលើវែបសាយត៍របស់ការិយាល័យ​អគ្គមេធាវីនៃក្រសួងយុត្តិធម៌នៃ CA

ការក្លែងបន្លំ Medicare/Medicaid

ក្រសួងសេវាសុខាភិបាល និងប្រជាជននៃសហរដ្ឋអាមេរិក (HHS)
ការិយាល័យអគ្គាធិការ
800–700–5952
វែបសាយត៍របស់ការិយាល័យអគ្គាធិការនៃ HHS

មេរោគអេដស៍

ខ្សែទូរស័ព្ទបន្ទាន់សម្រាប់ជំងឺអេដស៍
800 – 367 – 2437
ទំព័រព័ត៌មាន “ខ្សែទូរស័ព្ទបន្ទាន់សម្រាប់មេរោគអេដស៍/ជំងឺអេដស៍​របស់រដ្ឋ” នៅលើវែបសាយត៍រដ្ឋបាលធនធាន និងសេវាសុខាភិបាល

សន្តិសុខសង្គម

រដ្ឋបាលសន្តិសុខសង្គម (SSA)
800–772–1213
ទំព័រ “ទាក់ទងសន្តិសុខសង្គម” នៅលើវែបសាយត៍ SSA

ការបដិសេធ៖  ការបោះពុម្ភផ្សាយនេះគឺជាព័ត៌មានផ្លូវច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមែនជាការណែនាំផ្លូវច្បាប់អំពីស្ថានភាពបុគ្គលរបស់អ្នកទេ។ វា​គឺ​ជា​បច្ចុប្បន្ន​កាល​បរិច្ឆេទ​បាន​ប្រកាស។ យើងព្យាយាមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្ភារៈរបស់យើងឱ្យបានទៀងទាត់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយច្បាប់កំពុងផ្លាស់ប្តូរជាទៀងទាត់។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើឱ្យប្រាកដថាច្បាប់មិនបានផ្លាស់ប្តូរ សូមទាក់ទង DRC ឬការិយាល័យច្បាប់ផ្សេងទៀត។