ព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់សម្រាប់ពាក្យបណ្តឹងអំពីអ្នកជំនាញ ទីកន្លែង និងកម្មវិធីថែទាំសុខភាពនានា

Publications
#5287.06

ព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់សម្រាប់ពាក្យបណ្តឹងអំពីអ្នកជំនាញ ទីកន្លែង និងកម្មវិធីថែទាំសុខភាពនានា

ឯកសារផ្សព្វផ្សាយនេះ អាចមានសារៈប្រយោជន៍ចំពោះអ្នក ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការព័ត៌មាន ឬមានពាក្យបណ្តឹងណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នក​ផ្តល់សេវា កម្មវិធី ទីកន្លែង ឬសេវាថែទាំសុខភាពនានាដែលអ្នកបានទទួល។  យើងបានរាយនាមទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលនានាដែលមានទំនួលខុសត្រូវ​ជាក់លាក់ក្នុងការដោះស្រាយពាក្យបណ្តឹងជាមុនសិន។  យើងក៏បានរួមបញ្ចូលបញ្ជីឈ្មោះអង្គការតស៊ូមតិមួយចំនួន និងប្រភព​ព័ត៌មានអំពីសិទ្ធិរបស់អ្នក ដែលវាក៏អាចមានសារៈប្រយោជន៍ផងដែរ។

 

 

Click links below for a downloadable version.