Impormasyon ng Consumer para sa mga Reklamo tungkol sa mga Propesyonal sa Pangangalagang Pangkalusugan, Pasilidad, at mga Programa

Publications
#5287.08

Maaaring makatulong sa iyo ang publikasyon na ito kung kailangan mo ng impormasyon o may reklamo hinggil sa mga provider ng pangangalagang pangkalusugan, mga programa, pasilidad, o mga serbisyo na iyong natanggap.  Aming inilista ang mga ahensya ng gobyerno na may partikular na responsibilidad sa unang pag-aksyon sa mga reklamo.  Nagsama rin kami ng listahan nang ilan sa mga organisasyon ng pagtataguyod at mga pinagkukunan ng impormasyon tungkol sa iyong mga karapatan na maaari ding makatulong.

 

Mag-click sa ibaba para sa isang buong nada-download na bersyon.