اطلاعات برای شکایت مشتریان درباره متخصصین مراقبت سلامت، امکانات و برنامه ها

Publications
#5287.16

اطلاعات برای شکایت مشتریان درباره متخصصین مراقبت سلامت، امکانات و برنامه ها

در صورتی که به اطلاعاتی نیاز دارید یا درباره ارائه دهندگان خدمات مراقبت سلامت، امکانات، یا خدماتی که دریافت کرده اید، شکایتی دارید، این نشریه برای شما سودمند است.  ما ابتدا دفاتر دولتی را فهرست کرده ایم که مسئولیت های ویژه پرداختن به شکایات را بر عهده دارند.  همچنین فهرستی از برخی از سازمان های مدافعه و منابع اطلاعاتی درباره حقوق شما ارائه کرده ایم که ممکن است سودمند باشند.