Thời Gian Chờ và Thời Gian Đi Lại của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ IHSS

Publications
#5607.05

Thời Gian Chờ và Thời Gian Đi Lại của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ IHSS

1. Tôi có thể nhận số giờ IHSS để nhà cung cấp của tôi đưa tôi đến buổi hẹn với bác sĩ không?

Có, việc này được gọi là “đi cùng tới các buổi hẹn khám y tế.”  Đi cùng tới “buổi hẹn chăm sóc sức khỏe” để khám y tế (ví dụ: buổi hẹn khám y tế tại văn phòng của bác sĩ, nha sĩ và các nhân viên hành nghề y tế khác) là một dịch vụ IHSS mà một số người nhận IHSS nhất định có thể nhận được.  Đi cùng tới buổi hẹn khám y tế có thể được cho phép khi người nhận cần dịch vụ IHSS khác để đi tới buổi hẹn khám y tế và trở về nhà hoặc nguồn trợ giúp thay thế, và/hoặc tại điểm đến của họ.[i] Ví dụ, nếu người nhận đã được cho phép có người đi cùng tới buổi hẹn khám y tế, thì nhà cung cấp cũng có thể được trả thù lao để trợ giúp người nhận IHSS đi đến buổi hẹn khám y tế và trở về nhà.

 

 

Click links below for a downloadable version.