Thời Gian Chờ và Thời Gian Đi Lại của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ IHSS

Publications
#5607.05

Thời Gian Chờ và Thời Gian Đi Lại của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ IHSS

IHSS cung cấp các dịch vụ để giúp bạn ở nhà nếu bạn không thể tự chăm sóc bản thân vì tình trạng khuyết tật của mình. Quán rượu này cho bạn biết về việc nhận được số giờ IHSS để được trợ giúp đến bác sĩ. Nó cũng cho bạn biết nếu bạn có thể nhận được số giờ IHSS cho các chuyến đi bác sĩ cho một đứa trẻ.

1.  Tôi có thể nhận số giờ IHSS để nhà cung cấp của tôi đưa tôi đến buổi hẹn với bác sĩ không?

Có, việc này được gọi là “đi cùng tới các buổi hẹn khám y tế.”  Đi cùng tới “buổi hẹn chăm sóc sức khỏe” để khám y tế (ví dụ: buổi hẹn khám y tế tại văn phòng của bác sĩ, nha sĩ và các nhân viên hành nghề y tế khác) là một dịch vụ IHSS mà một số người nhận IHSS nhất định có thể nhận được.  Đi cùng tới buổi hẹn khám y tế có thể được cho phép khi người nhận cần dịch vụ IHSS khác để đi tới buổi hẹn khám y tế và trở về nhà hoặc nguồn trợ giúp thay thế, và/hoặc tại điểm đến của họ.1 Ví dụ, nếu người nhận đã được cho phép có người đi cùng tới buổi hẹn khám y tế, thì nhà cung cấp cũng có thể được trả thù lao để trợ giúp người nhận IHSS đi đến buổi hẹn khám y tế và trở về nhà.

Ví dụ về việc trợ giúp đi lại bao gồm những việc như giúp người nhận ra vào xe, ngồi đúng tư thế, và sử dụng dây an toàn.  Để được cho phép có người đi cùng tới buổi hẹn khám y tế, quý vị nên nói với nhân viên xã hội IHSS của mình rằng quý vị có buổi hẹn khám y tế và cần nhà cung cấp dịch vụ IHSS trợ giúp đi đến buổi hẹn khám y tế đó.  Sau đó, nhân viên xã hội IHSS sẽ đánh giá nhu cầu trợ giúp của quý vị trong việc đi đến các buổi hẹn khám y tế và trở về nhà.2  Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc IHSS không cần phải sử dụng xe riêng của họ để đưa người nhận đến buổi hẹn khám y tế và trở về nhà.  Tuy nhiên, người nhận IHSS có thể trả thù lao cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc khi họ sử dụng xe của mình để đưa người nhận đến buổi hẹn khám y tế và trở về nhà.

2.  Nhà cung cấp IHSS có được trả thù lao cho thời gian chờ tại buổi hẹn với bác sĩ của người nhận IHSS không?

Có.  Kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2016, nhà cung cấp có thể nhận được thù lao cho thời gian chờ tại các buổi hẹn khám y tế.  Để được trả thù lao cho thời gian chờ tại buổi hẹn khám y tế, nhà cung cấp phải chứng minh được rằng trong khi chờ tại buổi hẹn khám y tế của người nhận, họ không thể rời đi vì họ không thể dự đoán được buổi hẹn của người nhận sẽ mất bao lâu.  Một ví dụ là khi nhà cung cấp đưa người nhận đến buổi hẹn khám y tế và nhà cung cấp phải chờ tại phòng khám y tế vì họ có thể phải đưa người nhận trở về nhà bất cứ lúc nào.  Điều này có nghĩa là nhà cung cấp “được thuê để chờ đợi” hoặc đang trong “Thời Gian Chờ - Đang Làm Việc.”

Khi người nhận đã được cho phép có người đi cùng tới buổi hẹn khám y tế, nếu tất cả các điều kiện sau được đáp ứng, thì nhà cung cấp sẽ được coi là đang trong “Thời Gian Chờ - Không Làm Việc” (nghĩa là họ sẽ không được trả thù lao cho thời gian chờ người nhận):

 1. Thời gian buổi hẹn diễn ra được biết trước giúp nhà cung cấp hiểu rõ từ trước rằng họ không cần phải cung cấp dịch vụ trong thời gian đó và có thể sử dụng thời gian đó vào mục đích riêng;
 2. Buổi hẹn được lên lịch trình kéo dài đủ thời gian để nhà cung cấp thực hiện việc riêng; và
 3. Nhà cung cấp không cần phải thực hiện bất kỳ dịch vụ được cho phép nào khác, ví dụ như mua sắm thực phẩm, mua sắm/các công việc vặt khác, trong suốt thời gian chờ.

Nếu tất cả các điều kiện trên được đáp ứng, thì người nhận phải nói cho nhà cung cấp biết rằng họ không cần phải làm việc cho đến một khoảng thời gian nhất định mà họ phải quay lại để đưa người nhận trở về nhà.  Nhà cung cấp sẽ không được trả thù lao cho khoảng thời gian này.  Nếu tất cả các điều kiện ở trên KHÔNG được đáp ứng, nhà cung cấp được coi là có “Thời Gian Chờ - Đang Làm Việc,” và họ phải được trả thù lao cho thời gian chờ người nhận.

Quý vị có thể tìm hiểu thêm thông tin về thời gian chờ trong Thư Gửi Toàn Quận Số 16-01.3

3.  Nếu tôi cần nhà cung cấp đưa đến nguồn lực trợ giúp thay thế khác thì sao?  Họ có thể vẫn được nhận thù lao trong khi chờ tôi không?

Các cá nhân có thể được trợ giúp về việc đưa đón đến địa điểm nơi nguồn lực trợ giúp thay thế cung cấp các dịch vụ hỗ trợ tại gia cho người nhận thay cho dịch vụ IHSS.4  Nói chung, đối với các cá nhân nhận được thời gian đi cùng đến các buổi hẹn khám y tế tại một nguồn lực trợ giúp thay thế, nhà cung cấp dịch vụ IHSS sẽ không được trả thù lao cho thời gian chờ vì thời gian đưa đón người nhận thường được xác định trước.  Thông thường, nhà cung cấp không thể được trả thù lao cho thời gian chờ liên quan đến việc đi cùng tới địa điểm của nguồn lực hỗ trợ thay thế vì nhà cung cấp có thể sử dụng khoảng thời gian đó một cách hiệu quả cho mục đích riêng và khoảng thời gian đó được coi là Thời Gian Chờ Không Làm Việc.5  Tuy nhiên, để xác định xem thời gian chờ đó có được trả thù lao hay không, nhân viên xã hội phải xác định xem liệu nhà cung cấp có đang sử dụng “Thời Gian Chờ - Đang Làm Việc” hay nhà cung cấp đang sử dụng “Thời Gian Chờ - Không Làm Việc.”6

4.  Trẻ vị thành niên có thể nhận được số giờ IHSS để đi cùng tới buổi hẹn với bác sĩ không?

Có một số yêu cầu đặc biệt để được cho phép có người đi cùng tới buổi hẹn khám y tế đối với người nhận là trẻ vị thành niên.  Trẻ vị thành niên chỉ được phép có người đi cùng tới buổi hẹn khám y tế nếu người nhận là trẻ vị thành niên đó có “nhu cầu đặc biệt đã được đánh giá,” buổi hẹn là với chuyên gia, và người nhận là trẻ vị thành niên đó cần được đáp ứng nhu cầu công việc IHSS được cho phép trong khi đi đến buổi hẹn hoặc trở về nhà.

Để nhận dịch vụ đi cùng tới buổi hẹn khám y tế và thời gian chờ liên quan được cho phép đối với người nhận là trẻ vị thành niên, cả ba điều kiện sau đây phải được đáp ứng:

 1. Người nhận là trẻ vị thành niên phải có nhu cầu đặc biệt đã được đánh giá.  Nhu cầu đặc biệt là nhu cầu được dựa trên sự suy giảm chức năng do tình trạng khuyết tật của trẻ vị thành niên và nhu cầu đó vượt quá mức bình thường dự kiến đối với trẻ vị thành niên ở cùng độ tuổi không bị suy giảm chức năng.
 2. (Các) buổi hẹn phải là với bác sĩ hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác có giấy phép hành nghề trong một lĩnh vực chăm sóc chuyên khoa và buổi hẹn phải liên quan đến tình trạng khuyết tật hoặc suy giảm chức năng của trẻ vị thành niên.  Việc Đi Cùng Tới Buổi Hẹn Khám Y Tế có thể không được cho phép đối với các buổi hẹn khám định kỳ với bác sĩ nhi khoa hoặc bác sĩ chăm sóc chính của người nhận là trẻ vị thành niên, chẳng hạn như khám sức khỏe trẻ em/trẻ sơ sinh, khám sức khỏe thường niên, chích ngừa, thăm khám liên quan đến bệnh tật/thương tích phổ biến ở trẻ em, v.v.
 3. Người nhận là trẻ vị thành niên phải cần tới (các) công việc IHSS được cho phép trong khi đi đến buổi hẹn và/hoặc trở về nhà, hoặc tại buổi hẹn.

Các hướng dẫn cho phép thời gian chờ đối với người nhận là người lớn không được áp dụng trong trường hợp người nhận là trẻ vị thành niên.  Điều này là do phụ huynh thường được mong đợi là sẽ có mặt trong buổi hẹn khám y tế của con họ để họ có thể tham gia thảo luận với chuyên gia y tế về tình hình sức khỏe của đứa trẻ và đưa ra quyết định về việc điều trị và chăm sóc.  Nhân viên xã hội cần tính thời gian chờ vào tổng số giờ cho phép.  Quý vị có thể tìm hiểu thêm thông tin và các ví dụ trong Thư Gửi Toàn Quận Số 17-42.

5.  Nhà cung cấp IHSS có thể được trả thù lao cho thời gian đi lại để phục vụ nhiều người nhận khác nhau không?

Có.  Nhà cung cấp IHSS có thể được trả thù lao cho thời gian đi lại.  Thời gian đi lại là thời gian mà nhà cung cấp cần để đi trực tiếp từ địa điểm họ chăm sóc cho người nhận này đến địa điểm khác để cung cấp dịch vụ cho người nhận khác trong cùng một ngày.  Tuy nhiên, nhà cung cấp không thể được trả thù lao cho thời gian đi lại từ nhà của họ đến bất kỳ địa điểm nào của người nhận IHSS và trở về nhà.  Ngoài ra, nhà cung cấp chỉ có thể được bồi hoàn 7 giờ cho thời gian đi lại mỗi tuần.7

Nhà cung cấp có nhiều người nhận cần liên hệ với quận để hoàn thành mẫu đơn SOC 2255 và gửi lên văn phòng IHSS.  Nhà cung cấp phải hoàn thành mẫu đơn này để được nhận thù lao cho thời gian đi lại của mình.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.

 • 1. Xem Bộ Luật Phúc Lợi và Định Chế § 12300(b), và Sổ Tay Chính Sách và Thủ Tục (MPP) Mục 30-780.1(b)(5)(A)-(B)).
 • 2. Xem MPP Mục 30-757.15.
 • 3. Thư Gửi Toàn Quận 16-01, ngày 7 tháng 1 năm 2016, được cung cấp trực tuyến tại liên kết này để xem bản PDF.
 • 4. MPP Mục 30-757.154.
 • 5. Xem Thư Gửi Toàn Quận Số 17-42, ngày 23 tháng 6 năm 2017, được cung cấp trực tuyến tại liên kết này; xem thêm Thư Gửi Toàn Quận Số 14-82, ngày 25 tháng 11 năm 2017, được cung cấp trực tuyến tại liên kết này để xem bản PDF.
 • 6. Để biết thêm thông tin, xem ACL Số 17-42, được cung cấp trực tuyến tại liên kết này, và ACL Số 14-82, được cung cấp trực tuyến tại liên kết này để xem bản PDF.
 • 7. Thông tin về thời gian đi lại tại đây: liên kết để xem bản PDF về Thời Gian Đi Lại đối với người cung cấp Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Gia từ trang web của Sở Dịch Vụ Xã Hội California.