Mga oras ng Paghihintay at Biyahe ng Provider ng IHSS

Publications
#5607.08

Mga oras ng Paghihintay at Biyahe ng Provider ng IHSS

1. Makatatanggap ba ako ng mga oras ng IHSS para dalhin ako ng aking provider sa mga appointment sa doktor?

Oo, tinatawag itong “pagsama sa mga medikal na apppointment.”  Ang medikal na pagsama sa “mga appointment ng pangangalagang pangkalusugan” (hal. medikal na appointment sa isang tanggapan ng doktor, dentista at sa iba pang nagpa-practice ng kalusugan) ay isang serbisyo ng IHSS na maaaring matanggap ng ilang tumatanggap ng IHSS.  Ang medikal na pagsama ay maaaring mapahintulutan kapag kinakailangan ng tumatanggap ng isa pang serbisyo ng IHSS upang makapunta at mula sa isang medikal na appointment o alternatibong mapagkukunan, at/o sa kanilang destinasyon.[i] Bilang halimbawa, kung napahintulutan na ang isang tumatanggap para sa pagsama sa mga medikal na appointment, maaari ring mabayaran ang provider para tulungan ang tumatanggap ng IHSS na bumiyahe papunta at mula sa mga medikal na appointment.

 

 

Click links below for a downloadable version.