ពេលវេលារង់ចាំ និងពេលវេលាធ្វើដំណើររបស់អ្នកផ្តល់ IHSS

Publications
#5607.06

ពេលវេលារង់ចាំ និងពេលវេលាធ្វើដំណើររបស់អ្នកផ្តល់ IHSS

IHSS ផ្តល់សេវាកម្មដើម្បីជួយអ្នកនៅផ្ទះ ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចមើលថែខ្លួនឯងបាន ដោយសារពិការភាពរបស់អ្នក។ ហាងស្រានេះប្រាប់អ្នកអំពីការទទួលបានម៉ោង IHSS សម្រាប់ជំនួយក្នុងការទៅជួបគ្រូពេទ្យ។ វាក៏ប្រាប់អ្នកផងដែរថាតើអ្នកអាចទទួលបានម៉ោង IHSS សម្រាប់ការធ្វើដំណើរជាមួយគ្រូពេទ្យសម្រាប់កុមារ។

1.  តើខ្ញុំអាចទទួលបានម៉ោង IHSS ដើម្បីឲ្យអ្នកផ្តល់ការថែទាំរបស់ខ្ញុំជូនខ្ញុំ​ទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតតាមការណាត់បានដែរឬទេ?

បាទ/ចាស បាន នេះហៅថា “ការអមដំណើរតាមការណាត់ជួបដើម្បី​ព្យាបាលជំងឺ”។  ការដមដំណើរដើម្បីព្យាបាលជំងឺទៅកាន់ “ការណាត់ជួបដើម្បីថែទាំ​សុខភាព” (ឧ. ការណាត់ជួបដើម្បីព្យាបាលជំងឺនៅការិយាល័យរបស់​វេជ្ជបណ្ឌិត ទន្តពេទ្យ និងគ្រូពេទ្យថែទាំសុខភាពផ្សេងទៀត) គឺជាសេវា IHSS ដែលអ្នកទទួលបាន IHSS មួយចំនួនអាចទទួលបាន។  ការដមដំណើរទៅព្យាបាលជំងឺអាចទទួលបានការអនុញ្ញាតនៅពេល​ដែលអ្នកទទួលសេវាណាម្នាក់ត្រូវការ IHSS មួយផ្សេងទៀតដើម្បីធ្វើ​ដំណើរទៅកាន់ ឬមកពីការណាត់ជួបដើម្បីព្យាបាលជំងឺ ឬធនធានជំនួស​ណាមួយ និង/ឬនៅទីតាំងគោលដៅរបស់ពួកគេ។1 ឧទាហរណ៍៖ ប្រសិនបើអ្នកទទួលសេវាណាម្នាក់បាន​ទទួលបានការអនុញ្ញាតសម្រាប់ការអមដំណើរទៅតាមការណាត់ជួបដើម្បី​ព្យាបាលជំងឺនោះ អ្នកផ្តល់សេវាក៏អាចទទួលបានការទូទាត់ប្រាក់សម្រាប់​ការជួយដល់អ្នកទទួល IHSS នៅក្នុងការធ្វើដំណើរទៅកាន់ និងមកពីការ​ណាត់ជួបដើម្បី​ព្យាបាលជំងឺនោះផងដែរ។

ឧទាហរណ៍អំពីជំនួយក្នុងការធ្វើដំណើររួមបញ្ចូលចំណុចជាច្រើន ដូចជា ការជួយដល់អ្នកទទួលសេវានៅក្នុងឡើង និងចុះពីយានជំនិះ ការអង្គុយឲ្យ​បានត្រឹមត្រូវ និងការប្រើប្រាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាព។  ដើម្បីទទួលបានការអនុញ្ញាតសម្រាប់ការដមដំណើរទៅព្យាបាលជំងឺ អ្នកគួរតែប្រាប់បុគ្គលិកសង្គមកិច្ចនៃ IHSS របស់អ្នកថាអ្នកមានការណាត់​ជួបដើម្បីព្យាបាលជំងឺ និងអ្នកត្រូវការជំនួយរបស់អ្នកផ្តល់សេវា IHSS របស់អ្នកដើម្បីធ្វើដំណើរទៅតាមការណាត់ជួបដើម្បីព្យាបាលជំងឺនោះ។  បន្ទាប់មក បុគ្គលិកសង្គមកិច្ចនៃ IHSS នឹងវាយតម្លៃអំពីតម្រូវការជំនួយ​របស់អ្នកនៅក្នុងការធ្វើដំណើរទៅកាន់ និងមកពីការណាត់ជួបដើម្បី​ព្យាបាលជំងឺនោះ។2   អ្នកផ្តល់ការថែទាំនៃ IHSS មិនត្រូវបានតម្រូវឲ្យប្រើប្រាស់យានជំនិះផ្ទាល់​ខ្លួនរបស់ពួកគេដើម្បីដឹកជញ្ជូនអ្នកទទួលសេវាទៅកាន់ និងមកពីការ​ណាត់ជួបដើម្បីព្យាបាលជំងឺនោះទេ។  ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកទទួល IHSS អាចទូទាត់ប្រាក់ជូនអ្នកផ្តល់​ការថែទាំរបស់ពួកគេសម្រាប់ការប្រើប្រាស់យានជំនិះរបស់ពួកគេដើម្បី​ដឹកជញ្ជូនអ្នកទទួលសេវាទៅកាន់ និងមកពីការណាត់ជួបដើម្បីព្យាបាល​ជំងឺរបស់អ្នកទទួលសេវាបាន។

2.  តើអ្នកផ្តល់សេវា IHSS អាចទទួលបានការទូទាត់ប្រាក់សម្រាប់ការ​ចំណាយពេលវេលារង់ចាំនៅដែលអ្នកទទួលសេវា IHSS មានការណាត់​ជួបជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតដែរឬទេ?

បាទ/ចាស។  គិតត្រឹមថ្ងៃទី 1 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2016 អ្នកផ្តល់សេវាអាចទទួលបានការទូទាត់​ប្រាក់សម្រាប់ការចំណាយពេលវេលារង់ចាំនៅពេលមានការណាត់ជួប​ដើម្បីព្យាបាលជំងឺ។  ដើម្បីទទួលបានការទូទាត់ប្រាក់សម្រាប់ការរង់ចាំនៅពេលមានការណាត់​ជួបដើម្បីព្យាបាលជំងឺនោះ អ្នកផ្តល់សេវាត្រូវតែបង្ហាញថា ខណៈពេល​ដែលពួកគេស្ថិតនៅក្នុងការណាត់ជួបដើម្បីព្យាបាលជំងឺរបស់អ្នកទទួល​សេវាណាម្នាក់ ពួកគេមិនអាចចាកចេញបាននោះទេ ពីព្រោះពួកគេ​មិនអាចទស្សន៍ទាយបានថាការណាត់ជួបរបស់អ្នកទទួលសេវានឹង​ចំណាយពេលយូរប៉ុណ្ណា។  ឧទាហរណ៍មួយនឹងអាចជា នៅពេលដែលអ្នកផ្តល់សេវានាម្នាក់ជូនអ្នក​ទទួលសេវាណាម្នាក់ទៅតាមការណាត់ជួបដើម្បីព្យាបាលជំងឺណាមួយ​ ហើយអ្នកផ្តល់សេវាត្រូវតែរង់ចាំនៅការិយាល័យផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត ពីព្រោះ​ពួកគេអាចនឹងត្រូវជូនអ្នកទទួលសេវាទៅផ្ទះវិញនៅពេលណាមួយ។  នេះមានន័យថា អ្នកផ្តល់សេវា “បានចូលរួមនៅក្នុងការរង់ចាំ” ឬ “ពេលវេលារង់ចាំ — តាមតួនាទី”។

នៅពេលដែលអ្នកទទួលសេវាណាម្នាក់បានទទួលការអនុញ្ញាតសម្រាប់​ការអមដំណើរទៅព្យាបាលជំងឺ ប្រសិនបើរាល់លក្ខខណ្ឌទាំងអស់ដូច​ខាងក្រោមត្រូវបានបំពេញតាម នៅពេលនោះអ្នកផ្តល់សេវានឹងត្រូវបានគេ​ចាត់ទុកថាមាន “ពេលវេលារង់ចាំ — នៅក្រៅតួនាទី” (ដែលមានន័យថា ពួកគេនឹងមិនទទួលបានការទូទាត់ប្រាក់សម្រាប់ពេលវេលាណាមួយ​ដែលបានចំណាយលើការរង់ចាំអ្នកទទួលសេវានោះទេ)៖

 1. ចំនួនពេលវេលាដែលនឹងត្រូវចំណាយក្នុងការណាត់ជួបត្រូវបានដឹងជាមុន ដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកផ្តល់សេវាទទួលបានសេចក្តីជូនដំណឹងជាច្រើន​ថា ពួកគេនឹងមិនចាំបាច់ត្រូវផ្តល់សេវានានានៅក្នុងអំឡុងពេលនោះទេ ហើយដែលពួកគេអាចប្រើប្រាស់ពេលវេលាទាំងនោះសម្រាប់គោលបំណងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ។
 2. ការណាត់ជួបត្រូវបានគ្រោងទុកថានឹងចំណាយពេលវេលាមួយដែល​គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ្នកផ្តល់សេវាធ្វើអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនបាន និង
 3. អ្នកផ្តល់សេវាមិនត្រូវបានតម្រូវឲ្យផ្តល់សេវាដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតណាមួយ​ផ្សេងទៀតនោះទេ ឧ. ការទិញម្ហូបអាហារ ការទិញទំនិញផ្សេងទៀត/ការ​បំពេញភារកិច្ចឲ្យអ្នកដទៃ ក្នុងអំឡុងពេលណាត់ជួប។

ប្រសិនបើរាល់លក្ខខណ្ឌទាំងអស់ដូចខាងលើត្រូវបានបំពេញតាម នៅពេល​នោះអ្នកទទួលសេវាត្រូវតែប្រាប់អ្នកផ្តល់សេវាថា ពួកគេមិនចាំបាច់ធ្វើការ​នោះ​ទេរហូតដល់ពេលវេលាជាក់លាក់ណាមួយដែលពួកគេត្រូវតែត្រឡប់​មកអមដំណើរអ្នកទទួលសេវាទៅផ្ទះវិញ។  អ្នកផ្តល់សេវានឹងមិនទទួលបានការទូទាត់ប្រាក់សម្រាប់ពេលវេលានេះនោះទេ។  ប្រសិនបើរាល់លក្ខខណ្ឌទាំងអស់ដូចខាងលើមិនត្រូវបានបំពេញតាមទេនោះ អ្នកផ្តល់សេវានឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាមាន “ពេលវេលារង់ចាំ — តាមតួនាទី” ហើយពួកគេត្រូវតែទទួលបានការទូទាត់ប្រាក់សម្រាប់ពេល​វេលាដែលពួកគេបានចំណាយលើការរង់ចាំអ្នកទទួលសេវា។

អ្នកអាចស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមអំពីពេលវេលារង់ចាំនៅក្នុងលិខិតរបស់គ្រប់ខោនធី​ទាំងអស់ លេខ 16-01។3

3.  ចុះប្រសិនបើខ្ញុំត្រូវការឲ្យអ្នកផ្តល់សេវារបស់ខ្ញុំជូនខ្ញុំទៅកាន់ធនធាន​ជំនួស​ណាមួយវិញនោះ?  តើពួកគេនៅតែអាចទទួលបានការទូទាត់ប្រាក់សម្រាប់ការរង់ចាំខ្ញុំដែរឬទេ?

បុគ្គលទាំងឡាយអាចទទួលបានការដឹកជញ្ជូនទៅកាន់ទីតាំងណាមួយដែល​ធនធានជំនួសផ្តល់សេវាគាំទ្រនៅក្នុងផ្ទះជូនអ្នកទទួលសេវាជំនួសឲ្យ IHSS។4 ជាទូទៅ សម្រាប់បុគ្គលដែលទទួលបានពេល​វេលាសម្រាប់ការអមដំណើរទៅព្យាបាលជំងឺទៅកាន់ធនធានជំនួស​ណាមួយនោះ ពេលវេលាដែលអ្នកផ្តល់សេវា IHSS កំពុងធ្វើការរង់ចាំនោះ នឹងមិនអាចទទួលបានសំណងនោះទេ ពីព្រោះតាមធម្មតា អ្នកទទួលសេវា​ត្រូវបានគេជូនទៅ និងជូនត្រឡប់មកវិញនៅពេលវេលាជាក់លាក់​ណាមួយ។  តាមធម្មតា អ្នកផ្តល់សេវាមិនអាចទទួលបានការទូទាត់ប្រាក់សម្រាប់ពេល​វេលារង់ចាំដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការអមដំណើរទៅកាន់ទីតាំងនៃធនធានជំនួសនានានោះទេ ពីព្រោះអ្នកផ្តល់សេវាអាចប្រើប្រាស់ពេលវេលានោះសម្រាប់​គោលបំណងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេបានយ៉ាង​មាន​ប្រសិទ្ធភាព ហើយវាត្រូវ​បានចាត់ទុកថាជាពេលវេលារង់ចាំនៅក្រៅតួនាទី។5  ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ដើម្បីកំណត់ថាតើពេលវេលារង់ចាំនឹងទទួល​បានការទូទាត់ប្រាក់ដែរឬទេនោះ បុគ្គលិកសង្គមកិច្ចត្រូវតែកំណត់ថាតើ​អ្នកផ្តល់សេវាកំពុងតែប្រើប្រាស់ “ពេលវេលារង់ចាំ — តាមតួនាទី” ឬថាតើ​អ្នកផ្តល់សេវាកំពុងតែប្រើប្រាស់ “ពេលវេលារង់ចាំ — ក្រៅតួនាទី”។6

4.  តើអនីតិជនអាចទទួលបានម៉ោង IHSS សម្រាប់ការអមដំណើរទៅតាម​ការណាត់ជួបរបស់វេជ្ជបណ្ឌិតដែរឬទេ?

មានលក្ខខណ្ឌតម្រូវពិសេសៗដើម្បីទទួលបានការអមដំណើរទៅព្យាបាល​ជំងឺដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតសម្រាប់អ្នកទទួលសេវាដែលជាអនីតិជន។  ការអមដំណើរទៅព្យាបាល​ជំងឺសម្រាប់អនីតិជនអាចទទួលបានការ​អនុញ្ញាតលុះត្រាតែអ្នកទទួលសេវាដែលជាអនីតិជននោះមាន “តម្រូវការ​ពិសេសដែលត្រូវបានវាយតម្លៃរួចរាល់ហើយ” ការណាត់ជួបគឺសម្រាប់អ្នក​ឯកទេស ហើយអ្នកទទួលសេវាដែលជាអនីតិជនមានកិច្ចការ IHSS ដែល​ទទួលបានការអនុញ្ញាតណាមួយ ដែលចាំបាច់ត្រូវអនុវត្តក្នុងអំឡុងពេល​ធ្វើដំណើរទៅកាន់ ឬមកពីការណាត់ជួបវិញ។

ដើម្បីទទួលបានការអមដំណើរទៅព្យាបាលជំងឺ និងទទួលបានការអនុញ្ញាត​លើពេលវេលារង់ចាំសម្រាប់អ្នកទទួលសេវាដែលជាអនីតិជនណាម្នាក់នោះ លក្ខខណ្ឌនីមួយៗក្នុងចំណោមលក្ខខណ្ឌទាំងបីនេះត្រូវតែបានបំពេញតាម៖

 1. អ្នកទទួលសេវាដែលជាអនីតិជនត្រូវតែមានតម្រូវការពិសេសដែលត្រូវបាន​វាយតម្លៃរួចរាល់មួយ។  តម្រូវការពិសេស គឺជាតម្រូវការមួយដែលផ្អែកលើការខូចមុខងារនៃ​រាងកាយដោយសារពិការភាពរបស់អនីតិជន និងតម្រូវការដែលលើសពីអ្វី​ដែលត្រូវបានរំពឹងទុកតាមធម្មតាសម្រាប់អនីតិជនណាម្នាក់ដែលមានវ័យ​ដូចគ្នាដែលគ្មានការខូចមុខងារក្នុងការផ្លាស់ទី។
 2. ការណាត់ជួបត្រូវតែធ្វើឡើងជាមួយគ្រូពេទ្យ ឬអ្នកដែលមានវិជ្ជាជីវៈផ្នែក​ថែទាំសុខភាពដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណផ្សេងទៀតនៅក្នុងផ្នែកថែទាំឯកទេស ហើយការណាត់ជួបត្រូវតែទាក់ទងនឹងពិការភាព ឬការខូចមុខងារនៃ​រាងកាយរបស់អនីតិជន។  ការអមដំណើរទៅព្យាបាលជំងឺប្រហែលជាមិនទទួលបានការអនុញ្ញាតនោះ​ទេសម្រាប់ការណាត់ជួបជាទម្លាប់ជាមួយគ្រូពេទ្យថែទាំកុមារ ឬគ្រូពេទ្យ​ថែទាំជាប្រចាំរបស់អនីតិជន ដូចជា ការត្រួតពិនិត្យការលូតលាស់របស់​ទារក/កុមារ ការពិនិត្យសុខភាពប្រចាំឆ្នាំ ការពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំ ការត្រួត​ពិនិត្យនានាដែលទាក់ទងនឹងជំងឺ/របួសទូទៅរបស់កុមារ។ល។
 3. អ្នកទទួលដែលជាអនីតិជនត្រូវមានតម្រូវការចំពោះកិច្ចការ IHSS ដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតក្នុងអំឡុងពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់ និង/ឬមកពី​ការណាត់ជួប ឬនៅពេលណាត់ជួប។

គោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់ផ្តល់ការអនុញ្ញាតនូវពេលវេលារង់ចាំសម្រាប់​អ្នកទទួលសេវាដែលជាមនុស្សពេញវ័យមិនត្រូវបានយកមកអនុវត្តនៅក្នុង​ករណីនានារបស់អ្នកទទួលសេវាដែលជាអនីតិជននោះទេ។  នេះពីព្រោះតែ តាមធម្មតា គេរំពឹងទុកថាឪពុក/ម្តាយម្នាក់នឹងមានវត្តមាន​ក្នុងអំឡុងពេលណាត់ជួបដើម្បីព្យាបាលជំងឺរបស់កុមារ ធ្វើដូច្នេះពួកគេអាច​ចូលរួមនៅក្នុងការពិភាក្សាជាមួយអ្នកដែលមានវិជ្ជាជីវៈផ្នែកព្យាបាលជំងឺអំពី​សុខភាពរបស់កុមារ និងធ្វើសេចក្តីសម្រេចអំពីការព្យាបាល និងការថែទាំ​បាន។  បុគ្គលិកសង្គមកិច្ចគួរតែរួមបញ្ចូលពេលវេលារង់ចាំនៅក្នុងការអនុញ្ញាត​ចំពោះម៉ោងនានា។  អ្នកស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែម និងឧទាហរណ៍នានាបាននៅក្នុងលិខិតរបស់​គ្រប់ខោនធីទាំងអស់ លេខ 17-42។

5.  តើអ្នកផ្តល់សេវា IHSS ទទួលបានការទូទាត់ប្រាក់សម្រាប់ពេលវេលា​ធ្វើដំណើរពីអ្នកទទួលសេវាម្នាក់ទៅកាន់អ្នកទទួលសេវាម្នាក់ទៀតដែរឬទេ?

បាទ/ចាស។  អ្នកផ្តល់សេវា IHSS អាចទទួលបានការទូទាត់ប្រាក់សម្រាប់ពេលវេលា​ធ្វើដំណើរ។  ពេលវេលាធ្វើដំណើរ គឺជាពេលវេលាដែលអ្នកផ្តល់សេវាម្នាក់ត្រូវចំណាយ​ដើម្បីធ្វើដំណើរដោយផ្ទាល់ពីទីតាំងដែលពួកគេថែទាំអ្នកទទួលសេវាម្នាក់​ទៅកាន់ទីតាំងមួយផ្សេងទៀតដើម្បីផ្តល់សេវាជូនអ្នកទទួលសេវាម្នាក់ផ្សេង​ទៀតនៅក្នុងថ្ងៃតែមួយ។  ទោះបីជាយ៉ាងក៏ដោយ អ្នកផ្តល់សេវាមិនអាចទទួលបានការទូទាត់ប្រាក់​សម្រាប់ពេលវេលាធ្វើដំណើរទៅកាន់ និងមកពីផ្ទះរបស់គាត់ ឬនាង​ទៅកាន់ទីតាំងរបស់អ្នកទទួលសេវា IHSS ណាម្នាក់នោះទេ។  លើសពីនេះទៀត អ្នកផ្តល់សេវាអាចទទួលបានការសងប្រាក់វិញសម្រាប់​រយៈពេលធ្វើដំណើរចំនួន 7 ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍តែប៉ុណ្ណោះ។7

អ្នកផ្តល់សេវាដែលមានអ្នកទទួលសេវាច្រើននាក់គួរតែទាក់ទងខោនធីដើម្បី​បំពេញទម្រង់ SOC 2255 និងដាក់វាជូនការិយាល័យ IHSS។  ទម្រង់នេះត្រូវតែបានបំពេញដើម្បីឲ្យអ្នកផ្តល់សេវាទទួលបានសំណង​សម្រាប់ពេលវេលាធ្វើដំណើររបស់ពួកគេ។

 

ការបដិសេធ៖  ការបោះពុម្ភផ្សាយនេះគឺជាព័ត៌មានផ្លូវច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមែនជាការណែនាំផ្លូវច្បាប់អំពីស្ថានភាពបុគ្គលរបស់អ្នកទេ។ វា​គឺ​ជា​បច្ចុប្បន្ន​កាល​បរិច្ឆេទ​បាន​ប្រកាស។ យើងព្យាយាមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្ភារៈរបស់យើងឱ្យបានទៀងទាត់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយច្បាប់កំពុងផ្លាស់ប្តូរជាទៀងទាត់។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើឱ្យប្រាកដថាច្បាប់មិនបានផ្លាស់ប្តូរ សូមទាក់ទង DRC ឬការិយាល័យច្បាប់ផ្សេងទៀត។

 • 1. ចូរមើលក្រមសុខមាលភាព និងស្ថាប័ន § 12300(b) និងសៀវភៅណែនាំ​អំពីគោលនយោបាយ និងនីតិវិធី (MPP) ប្រការ 30-780.1(b)(5)(A)-(B)).
 • 2. ចូរមើល MPP ប្រការ 30-757.15.
 • 3. លិខិតរបស់គ្រប់ខោនធី​ទាំងអស់ លេខ 16-01 ចុះថ្ងៃទី 7 ខែមករា ឆ្នាំ 2016 អាចស្វែងរកបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅតំណភ្ជាប់នេះសម្រាប់ PDF។
 • 4. MPP ប្រការ 30-757.154.
 • 5. ចូរមើលលិខិតរបស់គ្រប់ខោនធី​ទាំងអស់ លេខ 17-42 ចុះថ្ងៃទី 23 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2017 អាចស្វែងរកបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅតំណភ្ជាប់នេះ​; ចូរមើលផងដែរនូវលិខិតរបស់គ្រប់ខោនធី​ទាំងអស់ លេខ 14-82 ចុះថ្ងៃទី 25 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2017 អាចស្វែងរកបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅ តំណភ្ជាប់នេះសម្រាប់ PDF។
 • 6. សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម ចូរមើល ACL លេខ 17-42 អាចស្វែងរកបានតាម​ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅតំណភ្ជាប់នេះ និង ACL លេខ 14-82 អាចស្វែងរកបានតាម​ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅតំណភ្ជាប់នេះសម្រាប់ PDF.
 • 7. ព័ត៌មានស្តីពីពេលវេលាធ្វើដំណើរមាននៅទីនេះ៖ តំណភ្ជាប់ទៅកាន់ PDF អំពីពេលវេលាធ្វើដំណើរសម្រាប់អ្នកផ្តល់​សេវាគាំទ្រនៅក្នុងផ្ទះ ពីវែបសាយត៍របស់ក្រសួងសេវាសង្គមនៃ CA ។