ពេលវេលារង់ចាំ និងពេលវេលាធ្វើដំណើររបស់អ្នកផ្តល់ IHSS

Publications
#5607.06

ពេលវេលារង់ចាំ និងពេលវេលាធ្វើដំណើររបស់អ្នកផ្តល់ IHSS

1. តើខ្ញុំអាចទទួលបានម៉ោង IHSS ដើម្បីឲ្យអ្នកផ្តល់ការថែទាំរបស់ខ្ញុំជូនខ្ញុំ​ទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតតាមការណាត់បានដែរឬទេ?

បាទ/ចាស បាន នេះហៅថា “ការអមដំណើរតាមការណាត់ជួបដើម្បី​ព្យាបាលជំងឺ”។  ការដមដំណើរដើម្បីព្យាបាលជំងឺទៅកាន់ “ការណាត់ជួបដើម្បីថែទាំ​សុខភាព” (ឧ. ការណាត់ជួបដើម្បីព្យាបាលជំងឺនៅការិយាល័យរបស់​វេជ្ជបណ្ឌិត ទន្តពេទ្យ និងគ្រូពេទ្យថែទាំសុខភាពផ្សេងទៀត) គឺជាសេវា IHSS ដែលអ្នកទទួលបាន IHSS មួយចំនួនអាចទទួលបាន។  ការដមដំណើរទៅព្យាបាលជំងឺអាចទទួលបានការអនុញ្ញាតនៅពេល​ដែលអ្នកទទួលសេវាណាម្នាក់ត្រូវការ IHSS មួយផ្សេងទៀតដើម្បីធ្វើ​ដំណើរទៅកាន់ ឬមកពីការណាត់ជួបដើម្បីព្យាបាលជំងឺ ឬធនធានជំនួស​ណាមួយ និង/ឬនៅទីតាំងគោលដៅរបស់ពួកគេ។[i] ឧទាហរណ៍៖ ប្រសិនបើអ្នកទទួលសេវាណាម្នាក់បាន​ទទួលបានការអនុញ្ញាតសម្រាប់ការអមដំណើរទៅតាមការណាត់ជួបដើម្បី​ព្យាបាលជំងឺនោះ អ្នកផ្តល់សេវាក៏អាចទទួលបានការទូទាត់ប្រាក់សម្រាប់​ការជួយដល់អ្នកទទួល IHSS នៅក្នុងការធ្វើដំណើរទៅកាន់ និងមកពីការ​ណាត់ជួបដើម្បី​ព្យាបាលជំងឺនោះផងដែរ។

 

 

Click links below for a downloadable version.