Tus Neeg Muab Kev Pab IHSS Lub Sij Hawm Nyob Tos thiab Taug Kev

Publications
#5607.09

Tus Neeg Muab Kev Pab IHSS Lub Sij Hawm Nyob Tos thiab Taug Kev

IHSS muab kev pabcuam los pab koj nyob hauv tsev yog tias koj tsis tuaj yeem saib xyuas koj tus kheej vim koj qhov kev tsis taus. Pub no qhia rau koj txog kev tau txais IHSS cov sij hawm rau kev pab mus cuag kws kho mob. Nws kuj qhia rau koj yog tias koj tuaj yeem tau txais IHSS cov sij hawm rau kev mus ntsib kws kho mob rau tus menyuam.

1.  Puas yog kuv tuaj yeem tau txais IHSS cov sij hawm rau kuv lub chaw kho mob kom coj kuv mus rau qhov teem caij ntsib kws kho mob?

Yog, qhov no hu tias “kev pab cuam teem caij kho mob.”  Qhov kev pab cuam kev kho mob “kev teem caij saib xyuas kev noj qab haus huv” (piv txwv li kev teem caij kho mob ntawm tus kws kho mob lub chaw haujlwm, cov kws kho hniav thiab mus rau lwm tus kws kho mob) yog IHSS cov kev pab rau cov neeg tau txais kev pab IHSS tuaj yeem tau txais cov kev pab no.  Kev pab cuam kev kho mob tuaj yeem tau txais kev tso cai thaum tus neeg tau txais kev pab xav tau lwm cov kev pab IHSS txhawm rau kom tau txais kev cai tsheb mus thiab los tom qhov chaw teem caij kho mob lossis qhov kev xaiv chaw pab, thiab lossis ntawm lawv lub ncauj ke tom ntej.1  Piv txwv li, yog tias tus neeg tau txais kev pab raug tso cai rau muab kev pab cuam kev teem caij kho mob, lub chaw kho mob tuaj yeem tau txais kev them nyiaj txhawm rau pab cov neeg tau txais kev pab IHSS cov nqi kev mus los rau qhov chaw teem caij kho mob.

Cov piv txwv ntawm cov kev pab nqi kev mus los suav nrog yam uas muab kev pab rau cov neeg tau txais kev pab kom nkag thiab tawm ntawm lub tsheb, muaj lub tog zaum tas li, thiab siv lub tog zaum uas muaj txoj hlua khawm kev nyab xeeb.  Kom tau txais kev tso cai rau cov kev pab cuam kev kho mob, koj yuav tsum qhia rau koj tus neeg muab kev pab cuam IHSS lub chaw kho mob thiab qhov uas koj xav kom lub chaw kho mob IHSS pab cuam kom tau txais cov kev teem caij kev kho mob.  Qhov IHSS Tus Ua Haujlwm Pab Cuam yuav ntsuas qhov koj xav tau txhawm rau muab muab kev pab cuam kom tau txais kev caij tsheb mus thiab los ntawm qhov chaw teem caij kev kho mob.2 IHSS cov kws kho mob tsis tas yuav tsum siv lawv tus kheej lub tsheb thauj tus neeg tau txais kev pab mus thiab los ntawm qhov chaw teem caij kho mob.  Txawm li cas los xij, tus neeg tau txais kev pab IHSS tuaj yeem them nyiaj rau lawv lub chaw kho mob rau kev siv lawv tus kheej lub tsheb txhawm rau thauj tus neeg tau txais kev pab mus thiab los ntawm qhov chaw uas tus neeg tau txais kev pab teem caij kho mob.

2.  Puas yog IHSS lub chaw kho mob tau txais kev them nyiaj rau lub sij hawm siv qhov nyob tos ntawm IHSS tus neeg tau txais kev pab tus kws kho mob qhov teem caij ntsib?

Yog. Thaum lub Ob Hlis 1, 2016, cov chaw kho mob tuaj yeem tau txais kev them nyiaj rau lub sij hawm siv nyob tos ntawm qhov teem caij kho mob. Txhawm rau kom tau txais kev them nyiaj rau kev nyob tos ntawm qhov chaw teem caij kho mob, lub chaw kho mob yuav tsum qhia pom tias thaum lawv nyob ntawm tus neeg tau txais kev pab qhov kev teem caij kho mob, lawv tsis tuaj yeem tawm mus vim yog lawv tsis tuaj yeem paub tau tias ntev npaum li cas tus neeg tau txais kev pab qhov teem caij ntsib yuav pib. Piv txwv li tej zaum yuav yog thaum tus kws kho mob coj tus neeg tau txais kev pab mus rau qhov teem caij kho mob thiab tus kws kho mob yuav tsum nyob tos ntawm lub chaw haujlwm kho mob vim tias lawv yuav tsum tau coj tus neeg tau txais kev pab rov mus tsev txhua lub sij hawm. Qhov no txhais tau tias tus kws kho mob yog “cuam tshuam nrog kev nyob tos” lossis “Lub Sij Hawm Nyob Tos – Ntawm Txoj Haujlwm.”

Thaum tus neeg tau txais kev pab raug tso cai rau muab qhov kev pab cuam kev kho mob, yog tias haum raws li txhua qhov xwm txheej txuas ntxiv no, ces tus kws kho mob yuav raug xam tias yog “Lub Sij Hawm Nyob Tos – Dhau Ntawm Lub Lub Haujlwm” (uas txhais tau tias lawv yuav tsis tau txais kev pab them nyiaj rau lub sij hawm uas siv nyob tos rau tus neeg tau txais kev pab kho mob.):

 1. Lub sij hawm uas yuav siv rau qhov kev teem caij kho mob tau paub ua ntej uas yuav ua rau tus kws kho mob tau txais kev ceebtoom ua ntej tias lawv yuav tsis tas muab cov kev pab dab tsi thaum lub sij hawm kho mob ntawv thiab lawv tuaj yeem siv lub sij hawm ntawd los mus ua lawv cov haujlwm;
 2. Qhov kev teem caij ntsib tau teem caij rau lub sij hawm txaus rau tus kws kho mob kom ua nws tus kheej cov haujlwm; thiab
 3. Tus kws kho mob tsis tas yuav tsum ua cov haujlwm raws li lwm cov kev pab uas tau tso cai, piv txwv li cov chaw yuav khoom noj, lwm cov chaw ncig yuav khoom/ua haujlwm, thaum lub sij hawm teem caij kho mob.

Yog tias haum raws li txhua qhov hais los saum toj saud, ces tus neeg tau txais kev pab yuav tsum qhia rau tus kws kho mob tias lawv tsis tas yuav ua haujlwm kom txog thaum lub sij hawm tshwj xeeb thaum lawv yuav tsum tuaj coj tus neeg tau txais kev pab Rov Mus tsev.  Tus kws kho mob yuav tsis tau txais kev them nyiaj rau lub sij hawm no.  Yog TSIS haum raws li txhua qhov hais los saum toj saud, tus kws kho mob yuav tsum raug xam tias muaj “Lub Sij Hawm Nyob Tos- ntawm Lub Luag Haujlwm,” thiab lawv yuav tsum tau txais kev them nyiaj rau lub sij hawm uas siv nyob tos tus neeg tau txais kev pab.

Koj tuaj yeem nrhiav pom cov ntaub ntawv ntau ntxiv txog lub sij hawm nyob tos hauv Txhua Tsab Ntawv Hauv Lub Nroog No. 16-01.3

3.  Yuav ua li cas yog kuv xav kom kuv tus kws kho mob coj kuv mus rau lwm lub chaw kho mob?  Puas yog lawv tseem tau txais kev them cov nqi nyob tos kuv?

Cov neeg tuaj yeem tau txais kev caij tsheb mus los rau lub chaw haujlwm qhov chaw kho mob uas xaiv tau muab cov kev pab cuam kho mob hauv tsev kom tau txais hauv lieu ntawm IHSS.4 Feem ntau, cov neeg uas tau txais lub sij hawm muab kev pab cuam kev kho mob rau lub chaw kho mob uas xaiv tau, lub sij hawm IHSS tus kws kho mob tab tom nyob tos yuav tsis tau txais kev them nyiaj vim tias cov neeg tau txais kev pab ib txwm nqis thiab nce tsheb raws li lub sij hawm. Feem ntau, tus kws kho mob tsis tuaj yeem tau txais kev them nyiaj rau lub sij hawm nyob tos cuam tshuam txog qhov kev pab cuam rau lwm lub chaw kho mob xaiv tau vim tias tus kws kho mob tuaj yeem siv lub sij hawm ntawd ua lawv tus kheej cov haujlwm thiab nws xam tias yog Lub Sij Hawm Nyob Tos Dhau Ntawm-Txoj Haujlwm.5  Txawm li cas los xij, txawm rau txiav txim siab seb puas them nyiaj rau lub sij hawm nyob tos, tus ua haujlwm pab cuam tib neeg yuav tsum txiav txim siab seb tus kws kho mob puas siv qhov “Lub Sij Hawm Nyob Tos-Ntawm Txoj Haujlwm” lossis seb puas yog tus kws kho mob siv qhov “Lub Sij Hawm Nyob Tos-Dhau Ntawm Txoj Haujlwm.”6

4.  Puas yog tus menyuam yaus tau txais IHSS cov sij hawm rau kev pab cuam mus rau kws kho mob cov kev teem caij ntsib?

Muaj cov yuav tsum ua tshwj xeeb kom tau txais cov kev pab cuam kev kho mob tau tso cai rau cov menyuam yaus tau txais kev pab. Kev pab cuam kev kho mob rau cov menyuam yaus tsuas yog tuaj yeem tau tso cai yog tias tus menyuam yaus tau txais kev pab ntawd muaj qhov “ntsuam xyuas txog qhov xav tau,” rau qhov kev teem caij ntsib nrog tus kws kho mob tshwj xeeb, thiab tus menyuam yaus tau txais kev pab xav tau kev pab IHSS tau tso cai kom ua thaum lub sij hawm tuag kev mus thiab los ntawm qhov teem caij ntsib.

Kom tau txais cov kev pab cuam kev kho mob thiab cov sij hawm nyob tos uas cuam tshuam tau tso cai rau tus menyuam yaus tau txais kev pab, txhua peb qho txwm txheej txuas ntxiv no yuav tsum tau ua raws:

 1. Tus menyuam yaus tau txais kev pab yuav tsum muaj qhov kev ntsuas qhov xav tau. Qhov kev ntsuas qhov xav tau yog ib qho kev xav tau raws li qhov yuav tsum tau ua vim yog tus menyuam yog neeg xiam oos qhab thiab xav tau kev pab ua ntej txog yam uas yuav tshwm sim rau tus menyuam uas muaj hnub nyoog ib yam li tus menyuam uas tsis muaj kev xiam oos qhab.
 2. Qhov kev teem caij ntsib yuav tsum yog nrog tus kws kho mob lossis lwm tus kws tshaj lij kho mob uas raug tso cai hauv qhov kev saib xyuas tshwj xeeb thiab cov kev teem caij ntsib yuav tsum Cuam tshuam txog tus menyuam qhov kev xiam oos qhab lossis kev xiam oos qhab lub cev.  Qhov Kev Pab Cuam Kev Kho Mob yuav tsis raug tso cai rau cov kev teem caij ntsib raws caij nyoog nrog tus menyuam uas tau txais kev pab tus kws kho mob menyuam yaus lossis thawj tus kws kho mob, xws li kev kuaj menyuam tsis mob/coj menyuam mus ntsib kws kho mob, kuaj xyuas puv nyoog ib xyoos, kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob, mus ntsib cuam tshuam txog cov kev kho mob rau menyuam yaus/kev raug mob thiab lwm yam.
 3. Tus menyuam yaus tau txais kev pab yuav tsum muaj qhov xav tau rau qhov kev tso cai IHSS ntsuas thaum lub sij hawm mus thiab/lossis los ntawm qhov chaw teem caij ntsib, lossis ntawm qhov teem caij ntsib.

Cov lus qhia rau kev tso cai lub sij hawm nyob tos rau tus neeg loj uas tau txais kev pab siv tsis tau rau cov menyuam yaus.  Qhov no vim tias tus niam txiv yog tus yuav tsum tuaj nrog thaum lub sij hawm tus menyuam teem caij ntsib kho mob yog li ntawv lawv tuaj yeem koom nrog hauv qhov kev sib tham nrog cov kws tshaj lij kho mob txog tus menyuam li kev noj qab haus huv thiab txiav txim siab txog qhov kev kho mob thiab qhov teebmeem. Tus ua haujlwm pab cuam yuav tsum suav nrog lub sij hawm nyob tos hauv cov sij hawm tau tso cai. Koj tuaj yeem nrhiav cov ntaub ntawv ntau ntxiv thiab cov piv txwv hauv Txhua Tsab Ntawv Hauv Lub Nroog No. 17-42.

5.  Puas yog tus kws kho mob IHSS tau txais kev them nyiaj rau lub sij hawm khiav kev thaum coj tus neeg tau txais kev pab?

Yog.  IHSS cov kws kho mob tuaj yeem tau txais kev them nyiaj lub sij hawm khiav kev.  Lub sij hawm khiav kev yog lub sij hawm uas ua rau tus kws kho mob taug kev ncaj qha tuaj ntawm qhov chaw uas lawv saib xyuas mus rau tus tau txais kev pab rau lwm thaj chaw txhawm rau muab kev pab rau ntau tus neeg tau txais kev pab sib txawv nyob hauv tib hnub.  Txawm li cas los xij, tus kws kho mob tsis tuaj yeem tau txais kev them nyiaj rau lub sij hawm khiav kev mus thiab los ntawm nws lub tsev mus rau ib qho chaw IHSS tus neeg tau txais kev pab qhov chaw nyob. Tsis tas li ntawv xwb, cov kws kho mob tsuas yog tuaj yeem thov them nyiaj rov qab rau sij hawm 7 teev toj ib lub lim tiam.7

Cov kws kho mob uas muaj ntau tus neeg tau txais kev pab yuav tsum tiv toj rau lub nroog txhawm rau sau tiav daim ntawv foos SOC 2255 thiab muab xa mus rau lub chaw haujlwm IHSS. Daim ntawv foos no yuav tsum sau kom tiav txhawm rau tus kws kho mob thov them nyiaj rau lawv lub sij hawm khiav kev.

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.

 • 1. Saib Tsab Cai Saib Xyuas Kev Noj Qab Nyob Zoo thiab Cov Chaw Haujlwm § 12300(b), thaib Phau Ntawv Qhia Txog Cov Cai thiab Cov Txheej Txheem (MPP) Tshooj 30-780.1(b)(5)(A)-(B)).
 • 2. Saib MPP Tshooj 30-757.15.
 • 3. Txhua Tsab Ntawv Hauv Lub Nroog No. 16-01, hnub Lub Ib Hlis 7, 2016, muaj nyob hauv online ntawm qhov link no rau cov ntawv PDF.
 • 4. MPP Tshooj 30-757.154.
 • 5. Saib Txhua Tsab Ntawv Hauv Lub Nroog No. 17-42, hnub Lub Rau Hli 23, 2017, muaj hauv online ntawm qhov link no; saib hauv Txhua Tsab Ntawv Hauv Lub Nroog No. 14-82, hnub Lub Kaum Ib Hlis 25, 2017, muaj hauv online ntawm qhov link no mus rau cov ntawv PDF.
 • 6. Kom paub cov ntaub ntawv ntau ntxiv, saib ACL No. 17-42, muaj nyob hauv online ntawm qhov link no, thiab ACL No. 14-82, muaj nyob hauv online ntawm qhov link no mus rau cov ntawv PDF.
 • 7. Cov ntaub ntawv txog cov sij hawm khiav kev nyob ntawm no: qhov link mus rau cov ntaub ntawv PDF txog Lub Sij Hawm Khiav Kev rau Cov Kev Pab Cuam Hauv Tsev cov kws kho mob los ntawm California Lub Chaw Haujlwm Pab Cuam tib Neeg tus website.