زمان انتظار و سفر ارائه دهنده خدمات IHSS

Publications
#5607.16

زمان انتظار و سفر ارائه دهنده خدمات IHSS

1. آیا می توانم از ساعات IHSS خود به این منظور استفاده کنم که ارائه دهنده خدمات من را برای ویزیت پزشک ببرد؟

بله، این کار "همراهی برای ویزیت پزشکی" نامیده می شود.  همراهی پزشکی تا "ویزیت برای مراقبت سلامت" (برای مثال، ویزیت پزشکی در مطب پزشک، دندانپزشک و دیگر متخصصین سلامت) یکی از خدمات IHSS است که برخی از دریافت کنندگان خاص IHSS می توانند آن را دریافت کنند.  همراهی پزشکی زمانی تأیید می شود که دریافت کننده (خدمات) برای اینکه بتواند به ویزیت پزشکی یا منابع جایگزین مراجعه کند و از مقصد خودبازگردد، به خدمات دیگری در IHSS نیاز دارد. [i] برای مثال، اگر همراهی برای ویزیت پزشکی برای دریافت کننده خدمات تأیید شود، می توان هزینه کمک به دریافت کننده خدمات IHSS برای سفر رفت و برگشت تا ویزیت پزشکی را به ارائه دهنده خدمات پرداخت کرد.

 

 

Click links below for a downloadable version.