زمان انتظار و سفر ارائه دهنده خدمات IHSS

Publications
#5607.16

زمان انتظار و سفر ارائه دهنده خدمات IHSS

IHSS خدماتی ارائه می دهد که به شما کمک می کند اگر به دلیل ناتوانی خود نمی توانید از خود مراقبت کنید در خانه بمانید. این میخانه به شما درباره دریافت ساعات IHSS برای کمک به پزشک می گوید. همچنین به شما می گوید که آیا می توانید ساعت IHSS برای سفرهای پزشک برای کودک دریافت کنید.

1.  آیا می توانم از ساعات IHSS خود به این منظور استفاده کنم که ارائه دهنده خدمات من را برای ویزیت پزشک ببرد؟

بله، این کار "همراهی برای ویزیت پزشکی" نامیده می شود.  همراهی پزشکی تا "ویزیت برای مراقبت سلامت" (برای مثال، ویزیت پزشکی در مطب پزشک، دندانپزشک و دیگر متخصصین سلامت) یکی از خدمات IHSS است که برخی از دریافت کنندگان خاص IHSS می توانند آن را دریافت کنند.  همراهی پزشکی زمانی تأیید می شود که دریافت کننده (خدمات) برای اینکه بتواند به ویزیت پزشکی یا منابع جایگزین مراجعه کند و از مقصد خودبازگردد، به خدمات دیگری در IHSS نیاز دارد. 1 برای مثال، اگر همراهی برای ویزیت پزشکی برای دریافت کننده خدمات تأیید شود، می توان هزینه کمک به دریافت کننده خدمات IHSS برای سفر رفت و برگشت تا ویزیت پزشکی را به ارائه دهنده خدمات پرداخت کرد.

مثال هایی از کمک برای رفت و آمد شامل اموری مثل کمک به دریافت کننده خدمات در سوار و پیاده شدن از خودرو، نشستن به طور صحیح و استفاده از کمربند ایمنی است.  برای دریافت مجوز خدمات همراهی، باید به مددکار اجتماعی IHSS خود اطلاع دهید که نوبت ویزیت پزشک دارید و برای رفتن به مطب پزشک به کمک ارائه دهنده خدمات IHSS نیاز دارید.  سپس مددکار اجتماعی خدمات IHSS، نیاز شما به کمک برای رفت و برگشت از مطب پزشک را ارزیابی خواهد کرد. 2نیازی نیست که ارائه دهندگان خدمات مراقبتی IHSS برای بردن و آوردن دریافت کننده خدمات از ویزیت پزشک، از خودروی خود استفاده کنند.  بااینحال، دریافت کننده خدمات IHSS می تواند به ارائه دهنده خود هزینه استفاده از خودرو برای رفت و برگشت از ویزیت پزشک را پرداخت کند.

2.  آیا ارائه دهنده خدمات IHSS می تواند برای زمانی که برای ویزیت پزشکی دریاقت کننده خدمات IHSS منتظر می ماند هزینه دریافت کند؟

بله.  از تاریخ 1 فوریه 2016، ارائه دهندگان خدمات می توانند برای زمانی که هنگام ویزیت پزشک منتظر می مانند، هزینه دریافت کنند.  ارائه دهنده خدمات برای اینکه بتواند هزینه انتظار حین ویزیت پزشکی را دریافت کند، باید نشان دهد هنگامی که در انتظار نوبت ویزیت پزشک هستند نمی توانند محل را ترک کنند، زیرا پیش بینی اینکه زمان ویزیت دریافت کننده خدمات چقدر طول خواهد کشید، ممکن نیست.  به عنوان مثال، ارائه دهنده خدمات، دریافت کننده خدمات را برای ویزیت به مطب پزشک می برد و باید در مطب منتظر بماند زیرا هر لحظه ممکن است لازم باشد دریافت کننده خدمات را به خانه بازگرداند.  یعنی ارائه دهنده خدمات "درگیر انتظار" یا "در حال انتظار - در زمان انجام وظیفه" است.

هنگامی که دریافت کننده خدمات اجازه همراهی می گیرد، اگر تمامی شرایط ذیل فراهم شوند، ارائه دهنده خدمات در وضعیت "زمان انتظار-خارج از وظیفه" قلمداد می شود (یعنی برای هر زمانی که در انتظار دریافت کننده خدمات گذشته است، هزینه ای پرداخت نمی شود):

 1. مدت زمانی که ویزیت طول می کشد از پیش مشخص است و ارائه دهنده خدمات می داند که نیازی نیست طی این مدت خدماتی ارائه دهد و می تواند این زمان را برای اهداف شخصی بگذراند؛
 2. ویزیت به گونه ای زمانبندی شده است تا به اندازه ای طول بکشد که ارائه دهنده خدمات بتواند به کار شخصی برسد؛ و
 3. نیازی نیست که ارائه دهنده خدمات طی مدت ویزیت هیچگونه خدمات مجاز مانند خرید غذا، دیگر خریدها/ پیام رسانی انجام دهد.

اگر تمامی شرایط بالا فراهم باشد، دریافت کننده خدمات باید به ارائه دهنده اطلاع دهد که وی تا زمان مشخصی که باید برای همراهی دریافت کننده خدمات تا خانه بازگردد نیاز به انجام کاری ندارد.  برای این زمان هزینه ای به ارائه دهنده پرداخت نخواهد شد.  اگر تمامی شرایط بالا فراهم نشوند، ارائه دهنده خدمات "در حال انجام وظیفه-در حال انتظار" قلمداد می شود و باید برای مدت زمانی که در انتظار دریافت کننده خدمات گذرانده است هزینه دریافت کند.

می توانید در نامه جامع تمامی شهرستان ها، شماره 16-01 در رابطه با زمان انتظار اطلاعات بیشتری کسب کنید. 3

3.  اگر نیاز داشته باشم که ارائه دهنده خدمات من را به مراجع جایگزین ببرد، چه می شود؟  آیا همچنان می توانند برای انتظار هزینه دریافت کنند؟

افراد می توانند خدمات حمل و نقل تا مکانی که مراجع جایگزین خدمات پشتیبانی در منزل به جای IHSS به دریافت کننده خدمات ارائه می دهند، دریافت کنند. 4  به طور کلی، برای افرادی که زمانی برای همراهی پزشکی تا مراجع جایگزین دریافت می کنند، زمانی که ارائه دهنده IHSS در انتظار است  قابل پرداخت نخواهد بود، چراکه دریافت کننده خدمات معمولاً در زمان مشخصی سوار و پیاده می شود.  معمولاً، برای زمان انتظار مربوط به همراهی تا محل مراجع جایگزین هزینه ای به ارائه دهنده خدمات پرداخت نمی شود، چراکه ارائه دهنده می تواند از این زمان به شکل مفیدی برای اهداف شخصی استفاده کند که این زمان "زمان انتظار- خارج از وظیفه" قلمداد می شود.5هرچند، برای تعیین اینکه آیا زمان انتظار قابل پرداخت است یا خیر، مددکار اجتماعی باید مشخص کند که آیا ارائه دهنده در وضعیت "زمان انتظار-درحال انجام وظیفه" یا "زمان انتظار-خارج از وظیفه" قرار دارد.6

4.  آیا شخص خردسال می تواند برای همراهی تا مطب پزشک برای ویزیت ساعات IHSS دریافت کند؟

برای دریافت مجوز همراهی پزشکی برای دریافت کنندگان خردسال خدمات، شرایط خاصی وجود دارد.  همراهی پزشکی افراد خردسال تنها در صورتی مجاز است که دریافت کننده خردسال "نیاز ارزیابی شده فوق العاده" داشته باشد، نوبت ویزیت برای متخصص باشد، و لازم باشد که طی رفت به مطب و برگشت یکی از خدمات مجاز IHSS برای فرد خردسال انجام گیرد.

برای دریافت مجوز خدمات همراهی پزشکی برای دریافت کننده خدمات خردسال و زمان انتظار مربوط به آن، هرکدام از سه شرط زیر باید برقرار باشد:

 1. دریافت کننده خردسال باید نیاز ارزیابی شده فوق العاده داشته باشد.  نیاز فوق العاده نیازی است که به دلیل معلولیت فرد خردسال و نقص عملکردی بوده و فراتر از آنچه است که معمولاً برای یک فرد خردسال بدون نقص عملکردی در همان سن انتظار می رود.
 2. ویزیت (های) پزشکی باید با پزشک یا دیگر متخصص های مجاز مراقبت سلامت در یک حوزه مراقبت تخصصی باشد و ویزیت باید مربوط به نقص عملکردی یا معلولیت فرد خردسال باشد.  همراهی پزشکی ممکن است برای ویزیت های معمول با متخصص اطفال برای دریافت کننده خردسال یا پزشک مراقبت اولیه مجاز نباشد، مانند ویزیت برای چکاپ نوزاد/کودک، چکاپ سالانه، واکسن، ویزیت مربوط به بیماری ها/ صدمات معمول در کودکی و غیره.
 3. دریافت کننده خردسال باید حین رفت و آمد به مطب یا در زمان حضور در مطب نیاز به خدمات مجاز IHSS داشته باشد.

دستورالعمل های کسب مجوز زمان انتظار دریافت کننده خدمات بزرگسال برای دریافت کنندگان خردسال اعمال نمی شود.  علت این است که معمولاً انتظار می رود که هنگام ویزیت پزشکی کودک، والدین حاضر باشند تا بتوانند با متخصص پزشکی درباره سلامت کودک بحث و گفتگو کنند و تصمیماتی درباره مراقبت و درمان بگیرند.  مددکار اجتماعی باید زمان انتظار را در ساعات مجاز بگنجاند.  می توانید در نامه جامع تمامی شهرستان ها، شماره 17-42 در رابطه با زمان انتظار اطلاعات بیشتر و مثال های بیشتری بیابید.

5.  آیا ارائه دهنده خدمات IHSS می تواند برای زمان سفر بین دو دریافت کننده خدمات، هزینه دریافت کند؟

بله.  ارائه دهنده خدمات IHSS می تواند برای زمان سفر هزینه دریافت کند.  زمان سفر زمانی است که ارائه دهنده خدمات صرف سفر مستقیم از یک موقعیت مکانی که در آنجا از دریافت کننده خدمات مراقبت می کند به موقعیت مکانی دیگری می کند تا به دریافت کننده دیگری در همان روز خدمات ارائه دهد.  بااینحال، ارائه دهنده خدمات نمی تواند از منزل خود به موقعیت مکانی هیچ دریافت کننده خدماتی یا بالعکس هزینه دریافت کند.  علاوه براین، امکان پرداخت به ارائه دهندگان خدمات تنها برای 7 ساعت سفر در هفته وجود دارد.7

ارائه دهندگانی که دریافت کنندگان خدمات متعدد دارند، باید برای پر کردن فرم SOC 2255 و تحویل آن به دفتر IHSS با دفتر شهرستان تماس بگیرند.  برای پرداخت هزینه زمان سفر ارائه دهنده خدمات، این فرم باید پر شود.

سلب مسئولیت: این نشریه فقط اطلاعات حقوقی است و مشاوره حقوقی در مورد وضعیت فردی شما نیست. از تاریخ ارسال شده جاری است. ما سعی می کنیم مطالب خود را به طور مرتب به روز کنیم. با این حال، قوانین به طور مرتب در حال تغییر هستند. اگر می خواهید مطمئن شوید که قانون تغییر نکرده است، با DRC یا دفتر قانونی دیگری تماس بگیرید.

 • 1. قانون رفاه و نهادها بخش 12300(b)، و کتابچه راهنمای سیاست ها و روندها (MPP) بخش 30-780.1(b)(5)(A)-(B)) را ببینید.- (بازگشت به سند اصلی)
 • 2. کتابچه MPP بخش 30-757.15.- را ببینید(بازگشت به سند اصلی)
 • 3. نامه تمامی شهرستان ها شماره 16-01 به تاریخ 7 ژانویه 2016، آنلاین به صورت پی دی اف در این پیوند موجود است.- (بازگشت به سند اصلی)
 • 4. کتابچه MPP بخش 30-757.154.- (بازگشت به سند اصلی)
 • 5. نامه تمامی شهرستان ها شماره 17-42 به تاریخ 23 ژوئن 2017، به صورت آنلاین در این پیوند موجود است؛ همچنین نامه تمامی شهرستان ها شماره 14-82 به تاریخ 25 نوامبر 2017، به صورت آنلاین و پی دی اف در این پیوند موجود است.- (بازگشت به سند اصلی)
 • 6. برای کسب اطلاعات بیشتر، ACL شماره 17-42، که به صورت آنلاین در این پیوند موجود است، و ACL شماره 14-82 به صورت آنلاین و پی دی اف در این پیوند موجود است.- (بازگشت به سند اصلی)
 • 7.  اطلاعات درباره زمان سفر در اینجا است: پیوند به پی دی اف درباره زمان سفر برای خدمات حمایتی در منزل توسط ارائه دهندگان در وبسایت دپارتمان خدمات اجتماعی کالیفرنیا.- (بازگشت به سند اصلی)