Người xin và Người nhận SSI: Tìm hiểu Về Hỗ trợ và Cưu mang Bằng Hiện vật (ISM, In-Kind Support and Maintenance)

Publications
#5382.05

Người xin và Người nhận SSI: Tìm hiểu Về Hỗ trợ và Cưu mang Bằng Hiện vật (ISM, In-Kind Support and Maintenance)

Hỗ trợ và Cưu mang Bằng Hiện vật (ISM, In-Kind Support and Maintenance) là thu nhập không kiếm được dưới dạng thực phẩm và/hoặc nơi tránh trú. ISM là khi người khác trả cho, hoặc cung cấp cho quý vị, thực phẩm và/hoặc nơi tránh trú. ISM bao gồm các vật phẩm không phải tiền mặt có thể được bán hoặc trao đổi để có được thực phẩm và/hoặc nơi tránh trú.—đó cũng là ISM. ISM rất quan trọng vì Sở An sinh Xã hội xem xét nó khi tính số tiền trợ cấp của bạn. Quán rượu này cho bạn biết các quy tắc áp dụng cho ISM. Nó đưa ra các ví dụ và cho bạn biết nơi để nhận trợ giúp.

Hỗ trợ và Cưu mang Bằng Hiện vật là gì?

Hỗ trợ và Cưu mang Bằng Hiện vật (ISM, In-Kind Support and Maintenance) là thu nhập không kiếm được dưới dạng thực phẩm và/hoặc nơi tránh trú. ISM là khi người khác trả cho, hoặc cung cấp cho quý vị, thực phẩm và/hoặc nơi tránh trú. ISM bao gồm các vật phẩm không phải tiền mặt có thể được bán hoặc trao đổi để có được thực phẩm và/hoặc nơi tránh trú.

ISM Bên ngoài là thực phẩm và/hoặc nơi tránh trú được một người bên ngoài hộ gia đình cung cấp cho hộ gia đình. ISM Bên trong là thực phẩm và nơi tránh trú được một người trong hộ gia đình cung cấp cho quý vị. Có các quy tắc đặc biệt về việc gán một giá trị cho những thứ bị coi là ISM.

Vì sao phải có kiến thức về ISM?

ISM có thể giảm số tiền phúc lợi SSI của quý vị. Vì phúc lợi SSI của quý vị được dùng để trả cho thực phẩm và nơi tránh trú, Cơ quan An sinh Xã hội (SSA, Social Security Administration) cần biết liệu có những cách nào khác để quý vị có được thực phẩm và/hoặc nơi tránh trú không. SSA sử dụng thu nhập của quý vị để quyết định xem quý vị có thể được nhận SSI không và séc của quý vị sẽ là bao nhiêu. SSA xem xét thu nhập kiếm được (công việc) và thu nhập không kiếm được (các nguồn khác ngoài công việc). Thu nhập kiếm được hoặc không kiếm được của quý vị càng nhiều thì séc SSI của quý vị sẽ càng ít. Thu nhập bằng hiện vật là một dạng thu nhập không kiếm được, có thể làm giảm số tiền SSI quý vị nhận được.

Nếu tôi không báo cáo ISM thì điều gì có thể xảy ra?

Không báo cáo ISM có nghĩa là SSA có thể trả cho quý vị số tiền nhiều hơn mức quý vị đáng được nhận. Điều này có thể dẫn đến một khoản thanh toán vượt mức. Nếu khoản thanh toán vượt mức phát sinh, SSA sẽ yêu cầu quý vị hoàn trả phần tiền quý vị lẽ ra không được nhận.

Làm cách nào tôi có thể tránh ISM hoặc khoản thanh toán vượt mức do ISM?

Quý vị có thể tránh ISM hoặc khoản thanh toán vượt mức bằng cách đóng góp hợp lý cho phí tổn của hộ gia đình.

Làm thế nào mà Cơ quan An sinh Xã hội biết được tôi có nhận ISM không?

SSA sử dụng dàn xếp cuộc sống của quý vị để xác định xem quý vị có nhận ISM không và giá trị của ISM. SSA sẽ xác định xem quý vị đang sống trong hộ gia đình của mình, hộ gia đình của người khác, hay đang không sống trong hộ gia đình cho các mục đích ISM.

 • Sống trong hộ gia đình của quý vị: Nếu quý vị sống một mình, có quyền sở hữu trong ngôi nhà của mình, trả tiền thuê nhà để sống trong nhà, hoặc đóng góp hợp lý cho phí tổn của hộ gia đình, SSA coi như quý vị sống trong hộ gia đình của mình.
 • Sống trong hộ gia đình của người khác: Nếu quý vị sống với người khác và không sở hữu ngôi nhà đó, không trả tiền thuê nhà để sống trong ngôi nhà đó, hoặc không đóng góp hợp lý cho phí tổn của hộ gia đình, SSA coi như quý vị đang sống trong hộ gia đình của người khác.
 • Không sống trong hộ gia đình: Nếu quý vị lưu trú ngắn ngày, vô gia cư, hoặc sống trong một cơ sở, SSA không coi là quý vị đang sống trong hộ gia đình.

Làm thế nào để tôi xác định được mức đóng góp hợp lý cho phí tổn của hộ gia đình?

Cộng phí tổn thực phẩm và nơi tránh trú hàng tháng và chia cho số người sống trong ngôi nhà. Khi xác định số người sống trong ngôi nhà thì tuổi của những người khác không quan trọng. Nơi tránh trú bao gồm tiền thuê nhà, thanh toán thế chấp (không phải tín dụng vốn chủ sở hữu), thuế bất động sản, bảo hiểm tài sản theo yêu cầu của chủ sở hữu thế chấp, tiền nhiên liệu sưởi, gas, nước, điện, và rác (không có hóa đơn điện thoại). Thực phẩm bao gồm những thứ quý vị ăn và uống, nhưng không bao gồm nhiều thứ được mua trong cửa hàng tạp hóa. Ví dụ: sản phẩm từ giấy, xà phòng, và thức ăn cho vật nuôi.

Ví dụ về cách tính mức đóng góp hợp lý để tránh ISM:

 • Số tiền phúc lợi SSI hàng tháng của quý vị cho năm 2019 là $931.72
 • Quý vị sống trong một ngôi nhà có 4 người (3 người khác cộng với quý vị)
 • Tổng cộng phí tổn thực phẩm và nơi tránh trú là $3,000 cho hộ gia đình mỗi tháng
 • Mức đóng góp hợp lý của quý vị là $750 (1/4 của $3000)
 • Nếu quý vị sử dụng khoản phúc lợi SSI $931.72 để đóng góp hợp lý thì quý vị không có ISM, phải tiếp tục được nhận $931.72 mỗi tháng, và SSA sẽ coi như quý vị đang sống trong hộ gia đình của mình.

Ví dụ về việc không đóng góp hợp lý vì quý vị đang nhận ISM:

Nếu mức đóng góp hợp lý của quý vị là $750 mỗi tháng, và quý vị trả dưới $750 thì quý vị đang không đóng góp hợp lý. Điều này cũng xảy ra nếu mức đóng góp hợp lý của quý vị nhiều hơn phúc lợi SSI hàng tháng. SSA sẽ gán một giá trị cho ISM của quý vị. SSA cũng sẽ coi như quý vị đang sống trong hộ gia đình của người khác.

SSA định giá ISM như thế nào?

Giá trị của ISM nhận được trong một tháng dựa trên dàn xếp cuộc sống cố định của quý vị kể từ ngày đầu tiên của tháng đó. Có hai quy tắc SSA sử dụng để gán một giá trị cho ISM:

 • Quy tắc Giá trị Khấu trừ Một phần ba (VTR, Value of the One-Third Reduction). VTR đôi khi được gọi là “sống trong hộ gia đình của người khác.”
 • Quy tắc Giá trị Tối đa Giả định (PMV, Presumed Maximum Value)

Quy tắc Giá trị Khấu trừ Một phần ba (VTR, Value of the One-Third Reduction)

VTR áp dụng khi quý vị nhận thực phẩm và nơi tránh trú từ bên trong hộ gia đình và quý vị không đóng góp hợp lý cho phí tổn thực phẩm và nơi tránh trú cho hộ gia đình.

SSA gán một giá trị cho ISM này bằng 1/3 mức phúc lợi liên bang (FBR, federal benefit rate) của SSI. Điều này ảnh hưởng đến số tiền SSI quý vị nhận được.

FBR cho năm 2019 là $771. FBR cho năm 2019 là $771. Phần liên bang trong séc SSI của quý vị sẽ bị khấu trừ 1/3. Ở California, tiểu bang bổ trợ cho khoản

thanh toán SSI liên bang. Nếu quý vị được áp dụng VTR, hoặc đang “sống trong hộ gia đình của người khác,” phúc lợi SSI của quý vị là $678.24 mỗi tháng trong năm 2019.

Thông tin khác về VTR

 • Nếu áp dụng VTR, SSA không tính giá trị của bất kỳ ISM nào khác mà quý vị nhận.
 • Nếu VTR áp dụng, ngay cả khi chênh lệch giữa phần quý vị đóng góp và phần đóng góp tương xứng của quý vị chẳng hạn chỉ là $40, quý vị sẽ phải chịu khấu trừ đủ một phần ba.
 • Nếu quý vị lưu trú ngắn ngày, vô gia cư, hoặc sống trong một cơ sở thì VTR không áp dụng vì SSA không coi là quý vị đang sống trong hộ gia đình. ISM được định giá bằng quy tắc PMV.
 • Nếu quý vị sống một mình, VTR sẽ không áp dụng vì không có thành viên khác trong hộ gia đình cung cấp cho quý vị ISM. Bất kỳ ISM nào quý vị nhận từ bên ngoài hộ gia đình đều được định giá bằng quy tắc PMV.

Quy tắc Giá trị Tối đa Giả định (PMV, Presumed Maximum Value)

PMV được sử dụng khi VTR không áp dụng để xác định giá trị ISM nhận được. Ví dụ: khi quý vị nhận thực phẩm hoặc nơi tránh trú (nhưng không phải cả hai) từ một người khác. PMV là 1/3 mức phúc lợi Liên bang cộng với $20. Tuy nhiên, nếu quý vị có thể chứng minh ISM của mình thấp hơn PMV, SSA sẽ tính giá trị thấp hơn của PMV là thu nhập không kiếm được. Nếu ISM của quý vị thấp hơn PMV, ISM có thể được định giá theo tỷ giá thị trường hiện tại, hoặc giá trị thực tế, tùy theo giá trị nào thấp hơn.

Những trường hợp nào không bị coi là ISM?

 • Khi người khác trả hóa đơn điện thoại, bảo hiểm ô tô, hóa đơn bác sĩ thú y, thuê bao báo chí hoặc truyền hình cáp của quý vị.
 • Giá trị của tem phiếu thực phẩm. Kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2019, những người nhận SSI có thể hội đủ điều kiện cho tem phiếu thực phẩm (gọi là CalFresh ở California). Tem phiếu thực phẩm của quý vị không ảnh hưởng đến số tiền phúc lợi SSI của quý vị. Để biết thêm thông tin về cách người nhận SSI có thể xin phúc lợi Thực phẩm CalFresh, truy cập CalFreshFood.org
 • Dịch vụ và hàng hóa được trao đổi để có được thực phẩm hoặc nơi tránh trú.
 • Thu nhập thỏa mãn các tiêu chí cho thu nhập không kiếm được không thường xuyên hoặc không đều. Ví dụ: Bữa tối Lễ tạ ơn cùng gia đình quý vị.
 • Thu nhập không có giá trị thị trường hiện tại. Ví dụ: thực phẩm bị vứt bỏ hoặc nơi tránh trú trong tủ quần áo hoặc một nơi khác không thích hợp để sống.
 • Thu nhập được cung cấp theo chương trình y tế chính phủ hoặc dịch vụ xã hội. Ví dụ: tiền hỗ trợ gia cư.
 • Quý vị sống trong hộ gia đình với một người có thu nhập có thể ấn định, như là cha mẹ hoặc vợ/chồng.
 • Quý vị sống trong hộ gia đình nơi tất cả thành viên hộ gia đình đều được nhận một khoản duy trì thu nhập công cộng nào đó (ngay cả khi quý vị không đóng góp tiền cho phí tổn hộ gia đình).
 • Khoản tiền được loại trừ cụ thể theo luật liên bang. Ví dụ: tiền nhận được theo Đạo luật Cứu trợ Thảm họa hoặc hỗ trợ khẩn cấp.
 • Tiền nhận được để thay thế cho một nguồn lực bị mất, bị hư hỏng, hoặc bị đánh cắp (bao gồm gia cư tạm thời).
 • Tiền được loại trừ theo kế hoạch được phê duyệt để tự hỗ trợ (Kế hoạch PASS, plan for self-support).
 • Thực phẩm và nơi tránh trú nhận được trong thời gian vắng mặt tạm thời ở hộ gia đình.
 • Nơi ăn ở được cung cấp trong quá trình ở trong cơ sở y tế.
 • Các khoản vay thiện chí dưới dạng thực phẩm và/hoặc nơi tránh trú mà quý vị phải hoàn trả.

Tôi có thể chứng minh rằng thực phẩm hoặc nơi tránh trú không phải là ISM bằng cách nào?

 • Nếu quý vị đang xin SSI và sống với những người khác, quý vị có thể không có thu nhập để đóng góp cho phí tổn của hộ gia đình. Nhưng quý vị có thể trả sau khi quý vị nhận được SSI. Hỏi vay những người sống cùng quý vị khoản vay ngang với giá trị của mức đóng góp hợp lý theo thỏa thuận cho vay thiện chí. Nếu quý vị không có thỏa thuận và không đóng góp hợp lý trong khi đơn xin SSI của quý vị đang được xử lý thì phúc lợi truy hồi quý vị có thể nhận được giữa thời điểm quý vị xin SSI đến thời điểm quý vị nhận SSI có thể bị khấu trừ.
 • Thỏa thuận Cho vay Thiện chí: Thực phẩm và nơi tránh trú quý vị nhận được theo thỏa thuận cho vay thiện chí hợp lệ không bị tính là ISM. Thay vì một người cho quý vị tiền để có được thực phẩm và/hoặc nơi tránh trú, người đó cho quý vị vay giá trị của thực phẩm và/hoặc nơi tránh trú đó. Để hợp lệ, thỏa thuận cho vay giữa quý vị và người cho vay phải được thực hiện trước khi quý vị nhận được giá trị của thực phẩm và nơi tránh trú đó. Thỏa thuận cho vay phải vô điều kiện. Điều này có nghĩa là quý vị vẫn còn nợ người cho vay giá trị của thực phẩm và/hoặc nơi tránh trú ngay cả khi quý vị không hội đủ điều kiện cho SSI hoặc không được tăng phúc lợi SSI. Thỏa thuận phải nói rằng quý vị sẽ hoàn trả khoản vay và có kế hoạch hoàn trả. Quý vị phải có khả năng hoàn trả khoản vay bằng cách sử dụng các nguồn lực hoặc thu nhập của bản thân, và không phụ thuộc vào tính hội đủ điều kiện cho SSI hoặc việc được tăng phúc lợi SSI. Ví dụ, $5 mỗi tháng nhờ tái chế vỏ lon và chai, việc làm, hoặc khoản thừa kế.
 • Nếu mức đóng góp hợp lý của quý vị là $750 và quý vị đóng góp $550 và trả khoản thanh toán ô tô $200 của một người trong hộ gia đình.
 • Các lý do kinh tế giải thích giá thuê phòng thấp hơn bình thường. Với PMV, trình bày rằng giá trị của việc thuê phòng thấp hơn vì một lý do nào đó. Ví dụ: quý vị phải dùng chung một phòng tắm, hoặc một phần của căn phòng được các thành viên khác trong hộ gia đình sử dụng làm nhà kho. Tìm trên báo chí địa phương hoặc tìm kiếm trực tuyến để biết mức giá thuê phòng trong khu vực của quý vị.

Tài khoản ABLE có thể giúp tôi trả cho thực phẩm và nơi tránh trú không?

Có. Tài khoản ABLE là một phương án tiết kiệm mới nếu quý vị bị khuyết tật trước tuổi 26. Tài khoản ABLE cho phép quý vị tiết kiệm tiền trong tài khoản được ưu đãi thuế mà không ảnh hưởng đến khả năng nhận hoặc giữ SSI của quý vị. Quý vị có thể sử dụng tiền từ tài khoản ABLE của mình để trả cho thực phẩm và/hoặc nơi tránh trú.

Thực phẩm hoặc nơi tránh trú được trả bằng tiền từ tài khoản ABLE có bị coi là ISM không?

Không, quý vị có thể trả cho thực phẩm hoặc nơi tránh trú từ tài khoản ABLE của mình và sẽ không bị coi là ISM nếu quý vị đóng góp hợp lý cho phí tổn của hộ gia đình. Ví dụ:

 • Nếu mỗi tháng một người trực tiếp trả cho chủ nhà của quý vị $1,000 tiền thuê nhà thì sẽ bị coi là ISM. Séc SSI của quý vị sẽ bị giảm xuống còn $678.24 mỗi tháng trong năm 2019.
 • Nhưng nếu mỗi tháng một người đóng góp $1.000 vào tài khoản ABLE của quý vị, và quý vị dùng tiền từ tài khoản ABLE của mình để trả tiền thuê nhà thì không bị coi là ISM. Séc SSI của quý vị sẽ là $931.72 mỗi tháng trong năm 2019.
 • Quan trọng: Nếu quý vị rút tiền từ tài khoản ABLE của mình để trả tiền thuê nhà thì quý vị phải trả tiền cho hộ gia đình hoặc chủ nhà của mình trước khi sang tháng sau. Miễn là quý vị không giữ tiền thuê nhà mà quý vị đã rút sang tháng sau thì số tiền đó sẽ không ảnh hưởng đến phúc lợi SSI của quý vị.

Thực phẩm và nơi tránh trú được trả bằng tài khoản ABLE không phải là ISM vì tiền trong tài khoản ABLE là tiền của quý vị. Một người khác có thể bỏ tiền vào tài khoản ABLE của quý vị. Số tiền đó được coi là khoản đóng góp cho tài khoản ABLE của quý vị và không phải là khoản đóng góp cho thực phẩm và nơi tránh trú của quý vị.

Để biết thêm thông tin về tài khoản ABLE, vào trang mạng CalABLE: https://calable.ca.gov/

Tôi có thể làm gì nếu SSA xác định tôi có khoản thanh toán vượt mức do ISM?

Quý vị có thể kháng cáo hoặc yêu cầu SSA miễn trừ khoản thanh toán vượt mức. Nếu quý vị không thành công, SSA sẽ lấy tiền từ séc SSI hàng tháng của quý vị để trả nợ. Số tiền tối đa mà SSA có thể lấy từ séc của quý vị là 10% số tiền Liên bang ($93.17 trong năm 2019). Nhưng nếu quý vị không thể trả cho các nhu cầu cơ bản của mình thì quý vị có thể yêu cầu SSA lấy ít hơn mỗi tháng.

Để biết thêm thông tin về khoản thanh toán vượt mức, xem ấn phẩm Khoản thanh toán vượt mức SSI của chúng tôi ở đây: https://www.disabilityrightsca.org/publications/ssi-overpayments

Tôi có thể tìm luật và thông tin về ISM ở đâu?

Quy định Liên bang về Hỗ trợ và Cưu mang Bằng Hiện vật tại: 20 Bộ Quy chế Liên bang (Code of Federal Regulations) 416.1130-.1157.

Hệ thống Hướng dẫn Vận hành Chương trình (POMS, Program Operations Manual System) là hướng dẫn được nhân viên của Cơ quan An sinh Xã hội sử dụng để thực hiện quy định, luật pháp, và quy tắc. POMS về Hỗ trợ và Cưu mang Bằng Hiện vật tại: SI 00835.000-.901

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.