Người xin và Người nhận SSI: Tìm hiểu Về Hỗ trợ và Cưu mang Bằng Hiện vật (ISM, In-Kind Support and Maintenance)

Publications
#5382.05

Người xin và Người nhận SSI: Tìm hiểu Về Hỗ trợ và Cưu mang Bằng Hiện vật (ISM, In-Kind Support and Maintenance)

Hỗ trợ và Cưu mang Bằng Hiện vật (ISM, In-Kind Support and Maintenance) là thu nhập không kiếm được dưới dạng thực phẩm và/hoặc nơi tránh trú. ISM là khi người khác trả cho, hoặc cung cấp cho quý vị, thực phẩm và/hoặc nơi tránh trú. ISM bao gồm các vật phẩm không phải tiền mặt có thể được bán hoặc trao đổi để có được thực phẩm và/hoặc nơi tránh trú.

 

 

Click links below for a downloadable version.