Cov Tso Npe Thov thiab Cov Tau Txais SSI: Kawm Paub Txog Kev Txhawb Nqa Ua Hom thiab Kev Ceev Tseg (ISM, In-Kind Support and Maintenance)

Publications
#5382.09

Cov Tso Npe Thov thiab Cov Tau Txais SSI: Kawm Paub Txog Kev Txhawb Nqa Ua Hom thiab Kev Ceev Tseg (ISM, In-Kind Support and Maintenance)

Kev Txhawb Nqa Ua Hom thiab Kev Ceev Tseg (ISM, In-Kind Support and Maintenance) yog cov nyiaj tau los uas tsis yog khwv tau uas yog hom ntawm tej zaub mov thiab/lossis chaw nyob. ISM tshwm sim thaum ib tug twg them nyiaj, lossis muab tej zaub mov thiab/lossis chaw nyob rau koj. ISM xam muaj cov khoom uas tsis siv nyiaj ntsuab uas tuaj yeem raug muag lossis pauv yuav zaub mov thiab/lossis chaw nyob.