متقاضیان و دریافتکنندگان SSI : کسب اطلاعات درباره » کمکها و حمایتهای غیرنقدی « (ISM, In-Kind Support and Maintenance)

Publications
#5382.16

متقاضیان و دریافتکنندگان SSI : کسب اطلاعات درباره » کمکها و حمایتهای غیرنقدی « (ISM, In-Kind Support and Maintenance)

» کمکها و حمایتهای غیرنقدی « ISM, In-kind Support and Maintenance ( عبارت است از کمکهایی در قالب خوراک یا مسکن، و/یا هر دو. ISM زمانی روی میدهد که یک شخص دیگر هزینه خوراک و/یا مسکن شما را بپردازد یا آنها را برای شما تأمین کند. همچنین، ISM شامل اقلام غیرنقدی است که میتوان برای تهیه خوراک و/یا مسکن فروخت یا داد و ستد نمود.