Mga Aplikante at Tumatanggap ng SSI: Alamin ang Tungkol sa Sa-Gamit na Suporta at Pagpapanatili (ISM, In-Kind Support and Maintenance)

Publications
#5382.08

Mga Aplikante at Tumatanggap ng SSI: Alamin ang Tungkol sa Sa-Gamit na Suporta at Pagpapanatili (ISM, In-Kind Support and Maintenance)

Ang Sa-Gamit na Suporta at Pagpapanatili (In-Kind Support at Maintenance, ISM) ay hindi pinagtrabahuhang kita sa anyong pagkain at/o tirahan. Ang ISM ay nangyayari kapag binabayaran, o binibigyan ka, ng ibang tao ng pagkain at/o tirahan. Kasama sa ISM ang mga hindi-pera na gamit na maaaring ibenta o ipagpalit upang makakuha ng pagkain at/o tirahan.