អ្នកដាក់ពាកយស ុំ និងអ្នកទទួលអ្ត្ថប្រយោជន៍ SSI ៖ សិកាអ្ុំពីជុំនួយជាសម្ភារៈឬយសវាកម្ម និងការថែទុំ (ISM , In Kind Support and Maintenance)

Publications
#5382.06

អ្នកដាក់ពាកយស ុំ និងអ្នកទទួលអ្ត្ថប្រយោជន៍ SSI ៖ សិកាអ្ុំពីជុំនួយជាសម្ភារៈឬយសវាកម្ម និងការថែទុំ (ISM , In Kind Support and Maintenance)

ជំន្ួយជាសម្ភារៈ ឬសសវាកមម ន្ិងការថែទំ (ISM, In-Kind Support and Maintenance) គឺជាប្ាក់ចំណ៊ូលសប្ៅមុខរររ កនុងប្រង់ប្ទយជាអាហារ ន្ិង/ឬជប្មក ។ ISM សកើតស ើង សៅសពលម្ភន្ន្រណាម្ភាក់សចញប្ាក់ជំន្ួស ឬផ្តល់ឲ្យអ្ាក ន្៊ូវអាហារ ន្ិង/ឬរីជប្មក ។ ISM រួមរញ្ចូលន្៊ូវររស់ថដ្លមិន្ថមន្ជាប្ាក់ ថដ្លអាចយកសៅលក់ ឬជួញដ្៊ូរ សដ្ើមបីាន្មកវិញន្៊ូវអាហារ ន្ិង/ឬរីជប្មក ។