Lập Kế Hoạch Và Hỗ Trợ Khích Lệ Việc Làm (WIPA)

Publications
#5588.05

Lập Kế Hoạch Và Hỗ Trợ Khích Lệ Việc Làm (WIPA)

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.

WIPA là gì?

Chương trình Lập Kế Hoạch và Hỗ Trợ Khích Lệ Việc Làm (WIPA) là một dịch vụ miễn phí giúp những người thụ hưởng An Sinh Xã Hội đang nhận phúc lợi dựa trên tình trạng khuyết tật đưa ra các lựa chọn đúng đắn về mục tiêu công việc của họ. Chương trình này dành cho các cá nhân hiện đang có việc làm, tự doanh, hay đang tìm kiếm việc làm hoặc tìm cách tự doanh. 

Disability Rights California phối hợp với Cơ Quan Quản Lý An Sinh Xã Hội cung cấp các dịch vụ WIPA cho những người thụ hưởng An Sinh Xã Hội tại các Quận San Diego, Imperial và Riverside.

Những ai đủ điều kiện?

Để đủ điều kiện nhận các dịch vụ WIPA, quý vị phải: 

  • Là người nhận phúc lợi An Sinh Xã Hội dựa vào tình trạng khuyết tật (SSDI hoặc SSI) hoặc có phúc lợi tiền mặt bị tạm ngừng gần đây do mức lương 
  • Từ 14 tuổi trở lên 
  • Không đủ điều kiện nhận phúc lợi hưu trí An Sinh Xã Hội 
  • Có việc làm, tự doanh, hoặc đang tìm việc làm 

WIPA có thể giúp tôi  như thế nào?

Một Điều Phối Viên Khích Lệ Việc Làm Cộng Đồng (CWIC) có chứng nhận có thể làm việc với quý vị để:

  • Lập kế hoạch chuẩn bị cho những tác động mà việc làm có thể gây ra đối với phúc lợi của quý vị
  • Xây dựng các chương trình khích lệ việc làm để quý vị có thể thành công
  • Phối hợp với các cơ quan giúp quý vị thanh toán phí đào tạo hoặc dịch vụ để trở lại làm việc

Tất cả các dịch vụ đều miễn phí Liên hệ với WIPA theo số 888-768-7058

Để biết các dự án WIPA khác ở quận hoặc để biết thông tin chung về các quy định việc làm của Cơ Quan An Sinh Xã Hội, hãy gọi đến Đường Dây Trợ Giúp Tấm Vé Làm Việc: (866) 968-7842 hoặc www.chooseworkttw.net/findhelp/

Tài liệu này được thanh toán bằng tiền của người nộp thuế thông qua một thỏa thuận hợp tác của Cơ Quan An Sinh Xã Hội. Cơ Quan An Sinh Xã Hội đã xem lại tài liệu này để đảm bảo tính chính xác nhưng đây không phải tài liệu truyền thông chính thức của Cơ Quan An Sinh Xã Hội. 

Disability Rights California, một tổ chức theo điều 501(c)(3), được tài trợ bởi nhiều nguồn khác nhau, để biết danh sách đầy đủ các nhà tài trợ, hãy truy cập www.disabilityrightsca.org/Documents/ListofGrantsAndContracts.html

Tài liệu này được thanh toán bằng tiền đóng thuế thông qua thỏa thuận hợp tác An sinh xã hội. Mặc dù Sở An sinh Xã hội đã xem xét tính chính xác của tài liệu này, nhưng nó không phải là thông tin liên lạc chính thức của Sở An sinh Xã hội.