Work Incentives Planning & Assistance (WIPA)

Publications
#5588.08

Work Incentives Planning & Assistance (WIPA)

Disclaimer: Ang publication na ito ay legal na impormasyon lamang at hindi legal na payo tungkol sa iyong indibidwal na sitwasyon. Ito ay kasalukuyang sa petsa na nai-post. Sinusubukan naming i-update ang aming mga materyales nang regular. Gayunpaman, ang mga batas ay regular na nagbabago. Kung gusto mong matiyak na hindi nagbago ang batas, makipag-ugnayan sa DRC o ibang legal na opisina.

Ano ang WIPA?

Ang programang Work Incentives Planning and Assistance (WIPA) ay isang libreng serbisyo na tinutulungan ang mga benepisyaryo ng Social Security na tumatanggap ng mga benepisyo batay sa isang kapansanan sa ipinaalam na mga pagpipilian tungkol sa kanilang mga layunin sa pagtatrabaho. Ang programang ito ay para sa mga indibidwal na kasalukuyang nagtatrabaho, may sariling negosyo, o naghahanap ng trabaho o magsasarili ng negosyo.

Ang Disability Rights California, sa pakikipagtulungan sa Social Security Administration, ay nagkakaloob ng mga serbisyo ng WIPA sa mga benepisyaryo ng Social Security sa San Diego, Imperial and Riverside Counties.

Sino ang karapat-dapat?

Para maging karapat-dapat na tumanggap ng mga serbisyo ng WIPA ikaw dapat ay:

  • Tumatanggap ng mga benepisyo mula sa Social Security batay sa isang kapansanan (SSDI o SSI) o mga benepisyong cash na kasusupinde lang sanhi sa mga sahod
  • Maging hindi bababa sa 14 na taong gulang
  • Hindi karapat-dapat na tumanggap ng mga benepisyo sa pagreretiro ng Social Security
  • Maging may trabaho, may sariling trabaho, o naghahanap ng trabaho

Paano ako matutulungan ng WIPA?

Ang isang sertipikadong Community Work Incentives Coordinator (CWIC) ay maaaring makipagtulungan sa iyo na: 

  • Magplano para sa mga epekto ng pagtatrabaho na maaaring magkaroon sa iyong mga benepisyo
  • Bumuo ng mga insentibo sa trabaho para maaari kang maging matagumpay
  • Makipagkoordina sa mga ahensya na tutulong sa iyo na magbayad para sa pagsasanay o mga serbisyo para makabalik sa trabaho

Libre ang lahat ng serbisyo  Kontaking ang WIPA sa 888-768-7058

Para hanapin ang ibang proyekto ng WIPA ng county o para sa pangkalahatang impormasyon tungkol sa mga tuntunin sa trabaho ng Social Security tawagan ang Ticket to Work Help Line: (866) 968-7842 or www.chooseworkttw.net/findhelp/

Ang dokumentong ito ay binayaran ng mga dolyares ng nagbabayad ng buwis sa pamamagitan ng kooperatibang kasunduan ng Social Security. Bagaman nirerepaso ng Social Security ang dokumentong ito para sa katumpakan, hindi ito naghihirang ng opisyal na komunikasyon ng Social Security. 

Ang Disability Rights California isang 501(c)(3) na organisasyon, ay pinopondohan ng sari-saring mapagkukunan, para sa isang kumpletong listahan ng mga tagapagpondo, bisitahin ang  www.disabilityrightsca.org/Documents/ListofGrantsAndContracts.html

Ang dokumentong ito ay binabayaran gamit ang mga dolyar ng nagbabayad ng buwis sa pamamagitan ng isang kasunduan sa kooperatiba ng Social Security. Bagama't nirepaso ng Social Security ang dokumentong ito para sa katumpakan, hindi ito bumubuo ng isang opisyal na komunikasyon sa Social Security.