برنامه ریزی و رسیدگی انگیزه های کاری (WIPA)

Publications
#5588.16

برنامه ریزی و رسیدگی انگیزه های کاری (WIPA)

سلب مسئولیت: این نشریه فقط اطلاعات حقوقی است و مشاوره حقوقی در مورد وضعیت فردی شما نیست. از تاریخ ارسال شده جاری است. ما سعی می کنیم مطالب خود را به طور مرتب به روز کنیم. با این حال، قوانین به طور مرتب در حال تغییر هستند. اگر می خواهید مطمئن شوید که قانون تغییر نکرده است، با DRC یا دفتر قانونی دیگری تماس بگیرید.

؟تسیچ WIPA

 یاه هزیگنا یگدیسر و یزیر همانرب« همانرب هک تسا ناگیار یسیورس ) WIPA ( »یراک ساسارب هک یعامتجا نیمأت همیب عفنیذ دارفا  هب یم کمک ،دننک  یم تفایرد تامدخ ناشتیلولعم یاه  باختنا دوخ یلغش فادها دروم رد ات دنک  یدارفا یارب همانرب نیا  .دنهدب ماجنا هناهاگآ ،دنتسه راک هب لوغشم رضاح لاح رد هک تسا .دنتسه دازآ راک ای راک لابند هب ای دنراد دازآ راک

اینرفیلاک لولعم دارفا قوقح هرادا رد )Disability Rights California( سیورس ،یعامتجا نیمأت نامزاس اب یراکمه یعامتجا نیمأت همیب یاه عفنیذ یارب ار WIPA دیاسرویر یاه ناتسرهش و ریالپما ،وگید نس رد .تسا هدرک هئارا

؟دنتسه طیارش دجاو یناسک هچ

WIPA تامدخ تفایرد طیارش دجاو هکنیا یارب :دیاب ،دیشاب

  •  ایازم یعامتجا نیمأت همیب زا یتیلولعم ساسارب  یایازم اریخا ای )SSI ای SSDI( دینک تفایرد دشاب هداتفا قیوعت هب اهدزمتسد تلع هب نات یدقن
  • دیشاب هتشاد نس لاس ۱۴ لقادح 
  • نیمأت یگتسشنزاب یایازم تفایرد طیارش دجاو  دیشابن یعامتجا
  •  راک لابند هب ای دازآ راک یاراد ،راک هب لوغشم  دیشاب

 کمک نم هب دناوت یم WIPA هنوگچ

 یعامتجا راک یاه هزیگنا هدننک  گنهامه کی یراکمه امش اب دناوت یم )CWIC( هدش قیدصت :ات دنک

  •  امش یایازم رب ندرک راک یلامتحا ریثأت یارب  دنک یزیر  همانرب
  •  دیناوتب امش ات دنک داجیا یراک یاه هزیگنا  دیوش قفوم
  •  ای شزومآ یارب تخادرپ رد هک ییاه  سناژآ اب  دننک یم کمک امش هب راک هب تشگزاب تامدخ دنک یگنهامه

دنتسه ناگیار تامدخ همه 888-768-7058 هرامش اب دیریگب سامت WIPA اب

WIPA یاه هژورپ ریاس ندرک ادیپ یارب یلک تاعلاطا تفایرد یارب ای ناتسرهش رد طخ اب یعامتجا نیمأت همیب یراک نیناوق هرابرد :دیریگب سامت Ticket to Work یامنهار ای )866( 968-78۴2 /www.chooseworkttw.net/findhelp

،یعامتجا نیمأت همیب یراکمه همان  تقفاوم یط تایلام یاهرلاد هلیسو  هب دنس نیا هنیزه دنس نیا تحص هچرگا .تسا هدش مهارف ناگدنهد  اما تسا هدش یسررب یعامتجا نیمأت هرادا طسوت .تسین یعامتجا نیمأت یمسر هیغلابا ینعم هب

)c( )3( نامزاس ،اینرفیلاک تیلولعم قوقح هرادا مهارف یفلتخم عبانم زا ار دوخ هجدوب 50۱ یلام نایماح لماک تسرهف هدهاشم یارب ،دنک یم هب دیورب
www.disabilityrightsca.org/Documents/ ListofGrantsAndContracts.html

این سند با دلار مالیات دهندگان از طریق قرارداد تعاونی تامین اجتماعی پرداخت می شود. اگرچه سوشال سکیوریتی این سند را از نظر صحت بررسی کرده است، اما یک ارتباط رسمی تامین اجتماعی نیست.