ជំនួយនិងការរៀបចំផែនការលើក ទឹកចិត្តការងារ (WIPA)

Publications
#5588.06

ជំនួយនិងការរៀបចំផែនការលើក ទឹកចិត្តការងារ (WIPA)

ការបដិសេធ៖  ការបោះពុម្ភផ្សាយនេះគឺជាព័ត៌មានផ្លូវច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមែនជាការណែនាំផ្លូវច្បាប់អំពីស្ថានភាពបុគ្គលរបស់អ្នកទេ។ វា​គឺ​ជា​បច្ចុប្បន្ន​កាល​បរិច្ឆេទ​បាន​ប្រកាស។ យើងព្យាយាមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្ភារៈរបស់យើងឱ្យបានទៀងទាត់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយច្បាប់កំពុងផ្លាស់ប្តូរជាទៀងទាត់។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើឱ្យប្រាកដថាច្បាប់មិនបានផ្លាស់ប្តូរ សូមទាក់ទង DRC ឬការិយាល័យច្បាប់ផ្សេងទៀត។

តើ WIPA ជាអ្វី?

កម្មវិធីជំនួយនិងការរៀបចំផែនការលើកទឹក ចិត្តការងារ (WIPA) គឺជាសវាឥតបង់បក់ ដែលជួយដល់អ្នកទទួលអត្ថបយោជន៍ពី របបសន្ដិសុខសង្គមដោយផ្អែកលើពិការ ភាព ធ្វើការជើសរើសដោយបានដឹងព័ត៌មា នអំពីគោលដៅការងាររបស់ពួកគ។ កម្មវិ ធីនះគឺសមប់បុគ្គលទាំងឡាយដែលបច្ចុ បបន្ននះមានការងារធ្វើ  ធ្វើការឲយខ្លួនឯង ឬអ្នកដែលកំពុងរកការងារធ្វើ ឬចង់ធ្វើការឲយខ្លួនឯង។ 

អង្គការសិទ្ធិជនពិការរដ្ឋកកាលីហ្វញ៉ (Disability Rights California) ក្នុងកិច្ចស ហបតិបត្តិការជាមួយរដ្ឋកបាលរបបសន្តិសុខ សង្គម (Social Security Administration) ផ្ដល់សវា WIPA ដល់អ្នកទទួលអត្ថបយោ ជន៍ពីរបបសន្ដិសុខសង្គមក្នុងខោនធី San Diego, Imperial និង Riverside។

តើនរណាមានសិទ្ធិទទួលបាន?

ដើមបីមានសិទ្ធិទទួលបានសវា WIPA អ្នកតូវតែ៖ 

  • ទទួលអត្ថបយោជន៍ពីរបបសន្ដិសុខសង្គម ដោយផ្អែកលើពិការភាពណាមួយ (SSDI ឬ SSI) ឬអត្ថបយោជន៍ជាសាច់បក់ តូវបាន ផ្អកនាពលថ្មីៗនះដោយសារបក់ឈ្នួល។
  • មានអាយុយ៉ងតិច 14 ឆ្នំ
  • មិនមានសិទ្ធិទទួលបានអត្ថបែយោជន៍ចូល និវត្តន៍ពីរបបសន្ដិសុខសង្គម
  • មានការងារធ្វើ ធ្វើការឱយខ្លួនឯង ឬកំពុងរកការងារធ្វើ 

តើ WIPA អាចជួយខ្ញុំយ៉ងដូចម្ដច?

អ្នកសមបសមួលការលើកទឹកចិត្តការងារស ហគមន៍ (CWIC) ដែលមានលិខិតបញ្ជក់ អាចធ្វើការជាមួយអ្នកដើមបី៖ 

  • ធ្វើផែនការសមប់ឥទ្ធិពលដែលអាចមានពី ការងារនោះចំពោះអត្ថបែយោជន៍របស់អ្នក
  • បង្កើតការលើកទឹកចិត្តការងារ ដើមបីឱយអ្នកអាចទទួលជោគជ័យ
  • សមបសមួលជាមួយទីភាក់ងារនានា ដែល ជួយអ្នកក្នុងការបង់ថ្លសមប់ការបណ្ដុះបណ្ ដាល ឬសវានានាដើមបីតឡបៅធ្វើការវិញ

សវាទាំងអស់គឺឥតបង់បក់ ទាក់ទងមក WIPA តាមរយៈលខ 888-768-7058

ដើមបីរកមើលបណាគមង WIPA នៅខោនធីផសងទៀត ឬដើមបីទទួលព័ត៌មានទូ ៅអំពីបណាវិធាននការងាររបស់ផ្នែករបបស ន្ដិសុខសង្គម សូមហៅទូរសព្ទទៅខសែទូរសពជំនួ យការតឡប់ៅធ្វើការវិញ (Ticket to Work Help Line) តាមរយៈលខ៖ (866) 9687842 ឬ www.chooseworkttw.net/findhelp/

ឯកសារនែះគឺទូទាត់ដោយបែើបែែស់បែែក់ អ្នកបង់ពន្ធ តាមរយៈកិច្ចពែមពែៀងសហ បែតិបត្តិការជាមួយផ្នែករបបសន្តិសុខសង្ គម។ ទោះបីជាផ្នែករបបសន្តិសុខសង្គម បា នពិនិតែយឯកសារនែះឡើងវិញដើមែបីសុកែឹត ភាពក៏ដោយ វាមិនមែនជាការផ្ដល់ព័ត៌មាន ផ្លូវការពីផ្នែករបបសន្តិសុខសង្គមឡើយ។

អង្គការសិទ្ធិជនពិការរដ្ឋកកាលីហ្វញ៉ែ 501(c) (3) តែូវបានផ្តល់មូលនិធិដោយបែភពខុ សៗគ្នែ សមែែប់បញ្ជីពែញលែញនែអ្នក ផ្តល់មូលនិធិ សូមចូលៅកាន់ www.disabilityrightsca.org/Documents/ListofGrantsAndContracts.html

ឯកសារនេះត្រូវបានបង់ជាប្រាក់ដុល្លាររបស់អ្នកជាប់ពន្ធ តាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខសង្គម។ ទោះបីជាសន្តិសុខសង្គមបានពិនិត្យឯកសារនេះសម្រាប់ភាពត្រឹមត្រូវក៏ដោយ វាមិនបង្កើតជាទំនាក់ទំនងផ្លូវការរបស់សន្តិសុខសង្គមទេ។