Ua hauj lwm txhawj nqa txoj hau kev thiab pab kev ua hauj lwm (WIPA)

Publications
#5588.09

Ua hauj lwm txhawj nqa txoj hau kev thiab pab kev ua hauj lwm (WIPA)

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.

WIPA yog dab tsi?

Lub program ua hauj lwm txhawj nqa txoj hau kev & pab kev ua hauj lwm (WIPA) yog ib lub muaj kev pab dawb uas pab kev tiv thaiv zej zog (Social Security) cov kev pab uas tus tau txais kev pab raws li kev xiam oob qhab qhia txog txoj kev xaiv hais txog lawv lub hom phiaj ua hauj lwm. Qhov kev pab no yog rau cov neeg tam sim no tab tom ua hauj lwm, nws tus kheej-ua hauj lwm, los yog cov uas nrhiav kev ua hauj lwm los yog nws tus kheej-kev ua hauj lwm. 

Kev saib xyuas kev ncaj ncees Rau cov neeg xiam oob qhab nyob rau lub lav California, muaj kev koom tes nrog rau Kev tuaj tsawj kev tiv thaiv zej zog (Social Security Administration), muaj WIPA pab cuam rau Kev tiv thaiv zej zog (Social Security) kom tau txais kev pab nyob rau San Diego, Imperial thiab Riverside Counties.

Leej twg yuav yog tus tsim nyog tau txais?

Tus tsim nyog tau txais tau txais WIPA kev pab cuam yuav tsum:

  • Txais kev pab los ntawm kev tiv thaiv zej zog (Social Security) raws li kev xiam oob qhab (SSDI los yog SSI) los yog tam sim no cov nyiaj ntawv pab raug tsem ntawm los vim nyiaj ua hauj lwm.
  • Muaj hnub nyoog tsawg kawg 14 xy
  • Tsi tsim nyog tau txais kev tiv thaiv zej zog (Social Security) kev pab cuam noj nyiaj laus.
  • Ntiav ua hauj lwm, nws tus kheej-ua hauj lwm, los yog nrhiav hauj lwm ua 

WIPA pab tau kuv lis cas?

Ib tug ntaus thawj txhawb nqa txuas lus ua hauj lawm nrog niam txiv zej tsoom (CWIC) muaj peev xwm ua hauj lwm nrog koj: 

  • Nrhiav txoj hau kev kom tau cov neeg ua hauj lwm tau txais txiaj ntsig zoo tej zaum yuav muaj nyob rau hauv koj cov kev pab
  • Txhim kho kev txhawb nqa kev ua hauj lwm yog li koj thiaj muaj peev xwm tau txais txhiaj ntsig zoo
  • Txuas lus sib tham nrog rau cov koom haum uas yuav pab tau koj them rau kev kawm los yog kev pab cuam rov qab mus ua hauj lwm

Kev pab cuam txhua yam pab dawb Hu rau WIPA ntawm 888-768-7058

Yuav kom nrhiav tau lwm cov county WIPA tej dej num los yog lwm yam nthuav dav kev paub ntxiv ntawv Kev tiv thaiv zej zog (Social Security) txoj cai ua hauj lwm hu rau ua Daim Pib Mus Ua Haujlwm Pab Kev: (866) 968-7842 lossis www.chooseworkttw.net/findhelp/

Cov ntau ntawv no yog raug them los ntawm tus neeg them nqi se nyiaj los ntawm ib tug tuaj kev tiv thaiv (Social Security) koom tes daim ntawv cog lus. Los ntawm kev tiv thaiv zej zog (Social Security) rov qab saib xyuas cov ntau ntawv no kom raug, nws tsis roos ib tug hauj lwm Kev tiv thaiv zej zog (Social Security) kev sib txuas lus. 

Disability Rights California, lub koom haum 501(c)(3), tau pab nyiaj los ntawm ntau qhov chaw pab, kom pom tag nrho cov npe chaw pab nyiaj mus rau www.disabilityrightsca.org/Documents/ListofGrantsAndContracts.html

Cov ntaub ntawv no tau them rau cov neeg them se cov nyiaj tau los ntawm daim ntawv cog lus Social Security cooperative. Txawm hais tias Social Security tau tshuaj xyuas cov ntaub ntawv no kom raug, nws tsis yog kev sib txuas lus Social Security.