Chương trình Hỗ trợ Việc làm/Khuyến khích Đi làm Theo Tiêu đề XVI –SSI

Publications
#5523.05

Chương trình Hỗ trợ Việc làm/Khuyến khích Đi làm Theo Tiêu đề XVI –SSI

Đây là một trong những câu hỏi thường được người nhận Thu nhập An sinh Bổ sung (SSI, Supplemental Security Income) và muốn đi làm hỏi nhất.

Điều gì Xảy ra Với Phúc lợi SSI của Tôi Khi Tôi Đi Làm?

Đây là một trong những câu hỏi thường được người nhận Thu nhập An sinh Bổ sung (SSI, Supplemental Security Income) và muốn đi làm hỏi nhất.

Cơ quan An sinh Xã hội (SSA, Social Security Administration) cung cấp các chương trình hỗ trợ việc làm/khuyến khích đi làm mà có thể hỗ trợ nỗ lực đi làm của quý vị.  Chương trình hỗ trợ việc làm/khuyến khích đi làm này cho phép quý vị giữ lại một phần, hoặc toàn bộ, khoản thanh toán SSI và bảo hiểm MediCal trong khi quý vị chuyển tiếp sang đi làm.  Sau đây là thảo luận về các chương trình hỗ trợ việc làm/khuyến khích đi làm SSA có sẵn cho một người nhận SSI và đi làm.

Chương trình Hỗ trợ Việc làm/Khuyến khích Đi làm SSI

Thu nhập Tính được: Khi quý vị nhận được khoản thanh toán SSI và đi làm, SSA phải xác định thu nhập tính được (CI, countable income).  CI là số tiền, trong tổng thu nhập kiếm được hàng tháng của quý vị, mà sẽ bị tính trừ vào khoản thanh toán SSI của quý vị.  Nói cách khác, chi phiếu SSI của quý vị sẽ bị khấu trừ số tiền thu nhập tính được.

Tính Thu nhập Tính được của Quý vị: Khi xác định số tiền thu nhập kiếm được của quý vị sẽ khấu trừ khoản thanh toán SSI của quý vị, SSA tính thu nhập kiếm được tính được (CI) của quý vị bằng cách cho phép một số khoản loại trừ và chi phí được khấu trừ từ tổng thu nhập của quý vị.  Các chi phí và khoản loại trừ này bao gồm:

 • Khoản loại trừ Thu nhập Chung (GIE, General Income Exclusion)– GIE $20 được trừ từ bất kỳ thu nhập nào; kiếm được hay không kiếm được.
 • Khoản loại trừ Thu nhập Kiếm được (EIE, Earned Income Exclusion)– EIE $65 chỉ được trừ từ thu nhập kiếm được.
 • Bỏ qua Năm mươi Phần trăm (50%), năm mươi phần trăm của tổng phụ này được trừ vì với mỗi $2,00 quý vị kiếm được, SSA khấu trừ khoản thanh toán SSI của quý vị $1,00.
 • Chi phí Đi làm Liên quan đến tình trạng Khiếm khuyết (IRWE, Impairment Related Work Expense) là một chi phí liên quan đến tình trạng khiếm khuyết của quý vị mà quý vị trả bằng tiền túi của mình mà không được bất kỳ người nào khác hoàn lại đối với hàng hóa hoặc dịch vụ mà cho phép quý vị đi làm.
 • Khoản loại trừ Thu nhập Kiếm được của Sinh viên (SEIE, Student Earned Income Exclusion) là một khoản loại trừ thu nhập kiếm được đối với sinh viên khuyết tật đi làm.  Sinh viên phải từ 22 tuổi trở xuống và tham gia lớp giáo dục ở trường hoặc ở nhà.
 • Chi phí Đi làm của Người mù (BWE, Blind Work Expense) là chi phí phát sinh khi một người mù nhận SSI đi làm.  Chỉ người mù mới có thể nhận BWE.
 • Kế hoạch Đạt được Tự Hỗ trợ (PASS, Plan for Achieving Self Support) là một công cụ cho phép người nhận SSI để dành một phần thu nhập/nguồn lực của mình để đạt được một mục tiêu hướng nghiệp cụ thể.
 • Tài sản Thiết yếu cho Tự Hỗ trợ (PESS, Property Essential for Self Support) là tài sản của người tự làm chủ hay nhà thầu độc lập mà đóng vai trò thiết yếu cho sự thành công của hoạt động kinh doanh.  Tài sản/nguồn lực này sẽ không được xét đến khi tính CI để xác định tính đủ điều kiện cho khoản thanh toán SSI.

Tính Khoản thanh toán SSI của Quý vị:  Để xác định quý vị sẽ nhận được bao nhiêu tiền SSI, SSA trừ thu nhập tính được (CI) của quý vị từ số tiền trên chi phiếu SSI của quý vị để tìm ra khoản thanh toán SSI mới nếu có.  Tại California chi phiếu SSI của quý vị là sự kết hợp các khoản thanh toán từ chính quyền liên bang và tiểu bang.  Chi phiếu SSI của quý vị bao gồm.

 • Mức Phúc lợi Liên bang (FBR, Federal Benefit Rate) – FBR là khoản tối đa mà chính quyền liên bang sẽ trả trong phúc lợi SSI ($733,00 trong năm 2016).
 • Chương trình Bổ sung của Tiểu bang (SSP, State Supplement Program) - SSP là khoản tối đa tiểu bang California trả trong phúc lợi SSI (hiện là $156,40 không Mù/$211,40 Mù). 

Ví dụ: Quý vị đi làm và kiếm được $1.000,00 tổng tiền lương mỗi tháng.  Quý vị cũng nhận được khoản thanh toán SSI $889,40 (khuyết tật) hoặc $944,40 (mù) và có bảo hiểm MediCal liên kết với SSI. 

Bảo hiểm MediCal: Có nhiều loại MediCal khác nhau mà người nhận SSI có thể đủ điều kiện nhận các dịch vụ MediCal.  Các chương trình này bao gồm:

 • MediCal Liên kết với SSI - Theo luật SSA, bất cứ lúc nào quý vị nhận được $1,00 khoản thanh toán SSI quý vị được hưởng bảo hiểm MediCal toàn phần.
 • MediCal Phần 1619b – Phần 1619b của Đạo luật An sinh Xã hội (Đạo luật) cho phép quý vị giữ bảo hiểm MediCal nếu lý do duy nhất quý vị bị mất khoản tiền mặt SSI là do thu nhập kiếm được của quý vị.  Quý vị có thể giữ bảo hiểm MediCal lên đến mức "ngưỡng" của tiểu bang là $37.805 trong năm 2015.  Quý vị cũng có thể thương lượng một số tiền ngưỡng cá nhân với đơn vị MediCal tiểu bang dựa trên chi phí y tế cá nhân của mình. Chương trình Người khuyết tật Đi làm của California (CWD, California Working Disabled) 250% (Chương trình CWD 250%)-  Chương trình CWD 250% là chương trình “Mua vào” Medicaid của California cho phép quý vị mua bảo hiểm MediCal toàn phần qua hệ thống MediCal tiểu bang.
 • MediCal Mức Nghèo Liên bang cho Người cao tuổi, Khuyết tật (A&DFPL, Aged, Disabled Federal Poverty Level) – chương trình A&DFPL cung cấp MediCal toàn phần cho những người đáp ứng yêu cầu về thu nhập và tài sản.  Người mù cũng có thể đủ điều kiện tham gia chương trình A&DFPL nếu họ có một tình trạng khuyết tật.
 • Chương trình MediCal cho Người cần thiết về mặt Y tế (Medically Needy MediCal program)- Chương trình cho người cần thiết về mặt y tế là chương trình MediCal mà trong đó, dựa trên thu nhập, một người có thể có một khoản đồng thanh toán hoặc “chia sẻ chi phí” hàng tháng.

Khôi phục Khẩn: Dự kiến khôi phục khẩn (EXR, Expedited Reinstatement), thuộc chương trình Vé Làm việc (Ticket to Work) giúp quý vị được khôi phục phúc lợi dễ dàng hơn.  Trong những trường hợp nhất định, phúc lợi SSI của quý vị có thể được khôi phục ngay cả khi quý vị chưa đủ điều kiện nhận phúc lợi SSI trong tối thiểu mười hai (12) tháng liên tục mà không cần có đơn đăng ký mới.

Dự kiến khôi phục khẩn cho phép quý vị thông báo cho SSA rằng quý vị không còn có thu nhập kiếm được mà khiến quý vị không đủ điều kiện được nhận khoản thanh toán SSI.  Quý vị có thể yêu cầu rằng quý vị cần được khôi phục phúc lợi của mình.  Phúc lợi của quý vị có thể được tái bắt đầu trong khoảng từ ba đến sáu tuần.

Để biết thêm thông tin về chương trình hỗ trợ việc làm/khuyến khích đi làm SSA, quý vị có thể truy cập trang web An sinh Xã hội tại địa chỉ www.socialsecurity.gov hoặc có được một bản sao ấn phẩm SSA, Sách đỏ về Hỗ trợ Việc làm (Redbook on Employment Supports).  Quý vị cũng có thể liên lạc với Điều phối viên Khuyến khích Đi làm trong Khu vực cho SSA, dự án Lập kế hoạch và Trợ giúp Khuyến khích Đi làm tại khu vực của quý vị.  Quý vị cũng có thể liên lạc với chương trình Bảo vệ và Biện hộ cho Người thụ hưởng An sinh Xã hội (PABSS, Protection and Advocacy for Beneficiaries of Social Security) theo số 800-776-5746 hoặc truy cập trang web của Disability Rights California tại www.disabilityrightsca.org.

SSA chỉ xem xét tính chính xác về chuyên môn của ấn phẩm sau đây; tuy nhiên, ấn phẩm này không nên được xem là tài liệu SSA chính thức.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.