Kev txhawb nqa kev ua hauj lwm/Koom haum txhawb lub dag zog kev ua hauj lwm nyob rau nqes lus XVI –SSI

Publications
#5523.09

Kev txhawb nqa kev ua hauj lwm/Koom haum txhawb lub dag zog kev ua hauj lwm nyob rau nqes lus XVI –SSI

No yog ib sob lus nug ntawm cov lus nug tas li, los ntawm cov nyiaj tau los pab txhawb nqa kev ruaj ntseg (SSI) tau txais, leej twg los xav mus ua hauj lwm rau.

Yuav ua lis cas Tswm sim Rau Kuv lis SSI kev Pab cuam Thaum Kuv Mus ua Hauj lwm?

No yog ib sob lus nug ntawm cov lus nug tas li, los ntawm cov nyiaj tau los pab txhawb nqa kev ruaj ntseg (SSI) tau txais, leej twg los xav mus ua hauj lwm rau.

Koom haum pov tswj saib xyuas kev ruaj ntseg (SSA) muaj Kev txhawb nqa kev ua hauj lwm/koom haum txhawb lub dag zog ntawm  kev ua hauj lwm muaj peev xwm pab kev rau siab ua hauj lwm ntawm koj.  Cov kev txhawb nqa ntawm kev ua hauj lwm/ kev txhawb lub dag zog ua hauj lwm yuav pab tau koj khaw ib co, los yog tag nrho, ntawm koj cov nyiaj them ntawm SSI ntawm koj thiab kev tuaj tswj kev kho mob ntawm koj thaum lub sib hawm tshem mus ua hauj lwm.  Cov nram qab no yog kev sib tham los yog sab laj txog kev txhawb qab kev ua hauj lwm ntawm SSA/ tug kev sib tham ntawm SSA ua hauj lwm txhawb / Koom haum txhawb nqa dag zog tsi tag li yog tus txais SSI kev pab uas ua hauj lwm.

Kev txhawb nqa kev ua hauj lwm SSI/koom haum txhawb nqa dag zog kev ua hauj lwm ua hauj lwm

Suav cov nyiaj tau los: Thaum tawg koj tau txais cov nyiaj them los ntawm SSI thiab ua hauj lwm, SSA yuav tsum txiav txim suav cov nyiaj tau los (CI).  Cov CI yog tus nqi, ntawm koj cov nyiaj tag nrho tau los ntawm ib hlis, uas yuav suav los mus them SSI.  Nyob rau hauv lwm yam lus, koj lis SSI ntsuam xyuas yuav raug txo los ntawm suav cov nyiaj khwv tau npaum li cas.

Laij koj cov nyiaj khwv tau los: Thaum txiav txim tias koj cov nyiaj khwv tau los ntau npaum cas uas yuav raug txo tus nqis them SSI, SSA sua koj cov nyiaj khwv tau los ua koj tau txais (CI) los ntawm kev tso cai qees yam tsis raug them thiab koj cov nuj nqis yuav rau txo los ntawm tag nrho koj cov nyiaj khwv tau los.  Cov nuj nqis yuav them thiab qees yam tsis raug them muaj xws li:

 • Tsis raug them qees yam nyiaj khwv tau los (GIE) ) $ 20 GIE yog txiav los ntawm cov nyiaj khwv tau los; khwv tau los yog khwv tsis tau.
 • Nyiaj khwv tau lost sis raug them (EIE) - A $ 65 EIE yog raug txiav los ntawm nyiaj khwv tau los xwb.
 • Tsib Caug Feem Pua (50%) tsis tseem ceeb, tsib caug feem pua ntawm cov tag nrho yuav raug txiav txhua txhua $ 2.00 ntawm koj khwv tau, SSA pab txo koj lis nuj nqis ntawm SSI yuav them yog $ 1.00.
 • Kev siv nyiaj muaj feem xyuam los ntawm ua hauj lwm (IRWE) yog cov nyiaj koj them los ntawm koj tus kheej lub hnab tshos uas lwm tus yuav tsis rov qab them rau koj los ntawm khoom siv los yog kev pab cuam uas yuav pab kom koj ua hauj lwm tau.
 • Tub Ntxhais Kawm Ntawv cov nyiaj khwv tau tsis raug them (FEIE) yog tsis raug them los ntawm cov tub ntxhais kawm ntawv vim tias lawv xiam oob khab tab si ho ua hauj lwm.  Cov tub ntxhais kawm ntawv yuav tsum muaj hnub nyoog 22 los yog tsawg dua thiab kawm ntawv nyob hauv chav kawm ntawv hauv tsev kawm ntawv los yog tom tsev.
 • Cov nuj nqis ntawm cov neeg dig muag kev ua hauj lwm (BWE) yog cov nuj nqis ib tug dig muag tau txais SSI muaj los ntawm kev ua hauj lwm.  Tsuas yog ib tug neeg dig muag xwb thiaj muaj peev xwm siv tau BWE.
 • Txog hauv kev uas yuav ua kom Kev txhawb nqa ntawm yus Tus kheej tau Txais txiaj ntsig zoo (PASS) yog ib tug uas tso cai los yog rauv pab rau tus txais kom mus pib tau ib theem ntawm tus txiv neeg/tus poj niam cov nyiaj khwv tau / kom mus txog lis lawv lub hom phiaj kev kawm tshwj xeeb ntawm lawv.
 • Khoom vaj tse Tseem ceeb txhawb nqa yus Tus kheej(PASS) ) yog tej khoom vaj tse tseem ceeb ntawm tus kheej-ua hauj lwm los yog tus txais ua hauj lwm ywj siab tseem ceeb los ntawm kev tau txais txhiaj ntsig zoo ntawm kev ua lag luam.  Tej khoom vaj tse tseem ceeb/ yuav tsis raug suav los ntawm kev laij los yog kev xam hauv CI los mus txiav txim kev tsim nyog them nyiaj rau SSI.

Kev Xam los yog laij Koj li SSI Cov nuj nqi yuav them ntawm koj:  Los txiav txim hais tias cov nyiaj koj yuav tau los ntawm SSI muaj npaum cas, SSA yuav txiav koj cov nyiaj suav khwv tau los (CI) los ntawm koj SSI kuaj nyiaj kom mus txog SSI tshiab ntawm cov nqi yuav them yog tias muaj.  Nyob rau hauv California koj SSI kuaj los yog xam sib txuam xyuam los ntawm cov nuj nqi them los ntawm tsoom fwv nruab nrab teb chaws thiab lub xeev.  Koj li SSI kuaj los yog xam  muaj xws li.

 • Tsoom Fwv Nruab nrab Teb Chaws Kev Pab (FBR) - Tha FBR yog ib feem loj tshaj ntawm tsoom fwv teb chaws yuav tau them nyob rau hauv SSI cov kev pab cuam ($ 733.00 nyob rau xyoo 2016).
 • Koom haum Pab cuam ntxiv (State Supplement Program) – Lub SSP yog ib feem loj tshaj uas lub lav California them nyob rau hauv SSI cov kev pab cuam (tam sim no $ 156.40 tsis yog rau cov neeg tsis dig muag / $ 211,40 rau cov neeg dig muag los yog tsis pom kev). 

Piv txwv li:  Koj ua hauj lwm thiab khwv tau $ 1,000.00 nyiaj ntawm ib hlis thaub pib ntawm kev ntiav koj ua hauj lwm.  Tsis tag li ntawd Koj tseem yuav tau txais $ 889.40 (xiam oob qhab) los yog $ 944.40 (qhov muag tsis pom) SSI them nyiaj thiab muaj SSI-txuas nrog pab them kev kho mob..

Kev kho mob Saib xyuas: Muaj ntau yam sib txawv ntawm kev kho mob uas tus txais SSI uas muaj cai yuav tau txais kev pab cuam ntawm kev kho mob.  Cov tes hauj lwm no muaj:

 • SSI-txuam nrog kev kho mob - Nyob rau hauv SSA kev cai lwj coj, txhua lub sib hawm koj tau txais $1.00 los ntawm kev them nyiaj ntawm  SSI koj yuav tau txais kev kho mob txhua hom.
 • Tshooj lus ntawm kev kho mob 1619b - Tshooj lus ntawm 1619 b Kev saib xyuas kev ruaj ntseg ntawm txoj cai ( Social Security Act) (Txoj cai) tso cai rau koj tau txais kev kho mob uas yog ib qhov yuav tau them ua nyiaj ntsuab ntawm SSI raws li koj cov nyiaj khwv tau.  Koj muaj peev xwm yuav tau txais kev kho mob raws li tsoom fwv "pib mus rau" theem ntawm $ 37.805 nyob rau xyoo 2015.  Koj muaj peev xwm yuav mus ntsib tham uas in tug muaj meej mom (threshold) ntawm kev pab cuam kev kho mob raws lis kev siv nyiaj txiag kho mob ntawm koj tus kheej. 250% Koom haum pab cov neeg xiam oob kham ua hauj lwm ntawm lav California  (250% CWD koom haum)-  ntawm 250% CWD yogi b lub koom haum saib xyuas kev ruaj ntseg ntawm kev kho mob ntawm lav California “Yuav -Nyob” Yog lub koom haum koj muaj peev xwm yuav tau puv npo los ntawm kev saib xyuas kev ruaj ntseg ntawm kev kho mob.
 • Hnub nyoog siab, Xiam oob kham nyob rau Tsoom Fwv Nruab nrab Teb Chaws Uas muaj kev txom nyem heev (A&DFPL) Kev kho mob – ntawm A&DFPL koom haum muaj kev pab cuam pub npo txhua fab ntawm kev kho mob raws lis cov nyiaj khwv tau thiab cov khoom vaj tse xav tau.  Cov neeg dig muag muaj peev xwm tsim nyog rau koom haum  A&DFPL yog tias lawv muaj kev xam oob kham.
 • Koom haum kev Kho mob Xav tau  los yog txuam nrog lwm lub koom haum kev kho mob (Medically Needy MediCal program) -Ib feem ntawm koom haum kev kho mov cov kev siv nyiaj kho mob ntawm koom haum txuam nrog lwm lub koom haum kev kho mob ua raws lis lwm tus cov muaj nyiaj yuav los koom tes nrog ntawm kev them nyiaj los yog nuj nqis ua ke los yog “Sib koom cov nqis them.”

Them sai sai los yog ceev ceev rov qab (Expedited Reinstatement): Kev txheeb kom sai (EXR) kev pab cuam,ntawm daim yuaj los yog pib ntaw koom haum yuav mus ua hauj lwm nws yuav yog ib qho yooj yim rau koj ua kom koj tau koj cov txiaj ntsig los yog kev pab rov qab.  Nyob rau hauv tej yam tshwm sim, koj SSI cov kev pab cuam muaj peev xwm yuav tau rov qab txawm hais tias koj tsis tau tsim nyog tau txais rau SSI cov kev pab cuam rau kaum ob (12) los yog ntau tshaj ntawm lub hlis txuas ntxiv mus yam tsis muaj ib daim ntawv thov tshiab dua.

Kev pab cuam rov qab yam sai koj koj muaj cai qhia rau SSA tias koj yuav tsis muaj nyiaj ntev tau los mus them koj cov nuj nqi SSI.  Koj muaj peev xwm yuav thov qhov koj xav tau rov qab.  Koj cov nyiaj pab yuav tau rov pib nyob rau hauv kwv yees li peb mus li rau lub lim tiam.

Yog xav paub ntxiv nyob rau hauv SSA koom haum pab cuam txhawb nqa kev ua hauj lwm / txhawb lub dag zog ntawm kev ua hauj lwm, koj yuav mus saib tau ntawm kev saib kev noj qab nyob zoo rau tsoom pej xeem tus  website ntawm www.socialsecurity.gov los yog tau ib daim qauv ntawm cov SSA tso nthuav ntawv, Zwm dua tshiab rau koom haum pab cuam txhawb nqa kev ua hauj lwm.  Koj muaj peev xwm hu tau rau Cheeb Tsam Txhawb dag zog kev ua hauj lwm Tus neeg ua hauj lwm txuas luv rau SSA, Kev tawm tswm yim Ua hauj lwm txhawb dag zog thiab cov koom haum muab kev pab cuam nyob rau cheem tsam ntawm koj.  Tsis tag li ntawv Koj muaj peev xwm hu tau rau PABSS kev pab cuam ntawm 800-776-5746 los sis mus saib lub Disability Rights California tus website ntawm www.disabilityrightsca.org.

SSA tau rov los saib dua cov luam tawm nram qab no txhawm rau kom raug raws tus quav xwb; tsawm lis cas los kav liam, qhov no yuav tsis raug xam tias raug tso cai los ntawm SSA cov ntaub ntawv.

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.