Chương trình Chuyển tiếp Cộng đồng California (CCT): Một Lộ trình để Người cư trú tại Viện An dưỡng Trở về Cộng đồng

Publications
#5602.05

Chương trình Chuyển tiếp Cộng đồng California (CCT): Một Lộ trình để Người cư trú tại Viện An dưỡng Trở về Cộng đồng

Tài trợ của liên bang cho chương trình CCT đã dừng lại. Có thể có tài trợ trong tương lai. Nếu có kinh phí, California có thể bắt đầu lại chương trình. Kiểm tra trang web của chúng tôi trong tương lai để tìm hiểu xem điều này có xảy ra hay không.