برنامه انتقال به جامعه کالیفرنیا (CCT, California Community Transitions ): شیوه‌ای برای بازگشت ساکنان آسایشگاه‌های سالمندان به جامعه

Publications
#5602.16

برنامه انتقال به جامعه کالیفرنیا (CCT, California Community Transitions ): شیوه‌ای برای بازگشت ساکنان آسایشگاه‌های سالمندان به جامعه

بودجه فدرال برای برنامه CCT متوقف شد. ممکن است در آینده بودجه ای وجود داشته باشد. در صورت وجود بودجه ، کالیفرنیا ممکن است برنامه را دوباره شروع کند. در آینده وب سایت ما را بررسی کنید تا بدانید آیا این اتفاق افتاده است.