Ang Programa sa Paglilipat sa Komunidad ng California (CCT, California Community Transitions): Ang Paraan ng Pagbalik ng Isang Residente sa Tahanan ng Pangangalaga sa Komunidad

Publications
#5602.08

Ang Programa sa Paglilipat sa Komunidad ng California (CCT, California Community Transitions): Ang Paraan ng Pagbalik ng Isang Residente sa Tahanan ng Pangangalaga sa Komunidad

Huminto ang pondo ng pederal para sa programa ng CCT. Maaaring may pondo sa hinaharap. Kung mayroong pagpopondo, maaaring simulan muli ng California ang programa. Suriin ang aming website sa hinaharap upang malaman kung nangyari ito.