កម្មវិធីអន្តរកាលសហគមន៍រដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា (CCT, California Community Transitions) ៖ ជាវិធីសម្រាប់ជួយអ្នកជំងឺ ដែលរស់នៅទទួលការថែទាំព្យាបាលនៅមណ្ឌលថែទាំអ្នកជំងឺ (Nursing Home Resident) ដើម្បីវិលត្រឡប់ទៅរស់នៅក្នុងសហគមន៍វិញ

Publications
#5602.06

កម្មវិធីអន្តរកាលសហគមន៍រដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា (CCT, California Community Transitions) ៖ ជាវិធីសម្រាប់ជួយអ្នកជំងឺ ដែលរស់នៅទទួលការថែទាំព្យាបាលនៅមណ្ឌលថែទាំអ្នកជំងឺ (Nursing Home Resident) ដើម្បីវិលត្រឡប់ទៅរស់នៅក្នុងសហគមន៍វិញ

ការផ្តល់ថវិកាសហព័ន្ធសម្រាប់កម្មវិធីស៊ីធីធីស៊ីបានបញ្ឈប់។ អាចមានមូលនិធិនាពេលអនាគត។ ប្រសិនបើមានការផ្តល់មូលនិធិរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាអាចចាប់ផ្តើមកម្មវិធីនេះម្តងទៀត។ សូមពិនិត្យមើលគេហទំព័ររបស់យើងនៅពេលអនាគតដើម្បីដឹងថាតើរឿងនេះកើតឡើងឬអត់។