Tes Dej Num Kev Hloov Chaw Rau Neeg Hauv Zej Zog Hauv California (CCT, California Community Transitions): Ib Txoj Hau Kev Rau Ib Tug Neeg Laus Rov Qab Los Rau Hauv Zej Zog

Publications
#5602.09

Tes Dej Num Kev Hloov Chaw Rau Neeg Hauv Zej Zog Hauv California (CCT, California Community Transitions): Ib Txoj Hau Kev Rau Ib Tug Neeg Laus Rov Qab Los Rau Hauv Zej Zog

Tsoomfwv cov nyiaj pab rau txoj haujlwm CCT nres. Tej zaum yuav muaj nyiaj pab yav tom ntej. Yog tias muaj nyiaj pab, California yuav pib txoj haujlwm no dua. Txheeb xyuas peb lub vev xaib yav tom ntej kom pom tias qhov no tshwm sim.