Chuẩn Bị cho Phiên Điều Trần: Chấm Dứt hoặc Cắt Giảm Số Giờ Hưởng IHSS

Publications
#5482.05

Chuẩn Bị cho Phiên Điều Trần: Chấm Dứt hoặc Cắt Giảm Số Giờ Hưởng IHSS

Ấn phẩm này giúp quý vị xem xét và phản đối việc cắt giảm hoặc chấm dứt số giờ hưởng Dịch Vụ Trợ Giúp Tại Gia (IHSS) của quý vị.  Ấn phẩm này bao gồm bốn công cụ giúp quý vị có được thông tin cần thiết để chuẩn bị cho một phiên điều trần công bằng

 

 

Click links below for a downloadable version.