آمادگی برای دادرسی لغو IHSS یا کسورات از تعداد ساعات

Publications
#5482.16

این نشریه به شما در بازبینی و در صورت لزوم به چالش کشیدن کاهش و یا لغو ساعات خدمات حمایتی در منزل (IHSS) کمک می کند. این نشریه شامل چهار ابزار است که به شما کمک می کند اطلاعات لازم برای آمادگی برای یک دادرسی منصفانه را بدست آورید:

 

نسخه کامل دانلود زیر کلیک کنید.