Maghanda para sa Pagdinig: Mga Pagtatapos ng IHSS o Mga Pagbabawas sa mga Oras

Publications
#5482.08

Maghanda para sa Pagdinig: Mga Pagtatapos ng IHSS o Mga Pagbabawas sa mga Oras

Tutulungan ka ng publikasyon na ito na repasuhin at tutulan ang mga pagbabawas o pagtatapos ng iyong mga oras ng In-Home Supportive Services (IHSS).  Naglalaman ang publikasyon na ito nang apat na kasangkapan para tulungan kang makuha ang impormasyong kailangan mo para maghanda sa isang patas na pagdinig:

 

 

Click links below for a downloadable version.