ការត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់សវនាការ៖ ការបញ្ចប់ ឬការកាត់បន្ថយចំនួនម៉ោងសេវា IHSS

Publications
#5482.06

ការត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់សវនាការ៖ ការបញ្ចប់ ឬការកាត់បន្ថយចំនួនម៉ោងសេវា IHSS

ឯកសារបោះ​ពុម្ព​​ផ្សាយនេះ ជួយអ្នកធ្វើការពិនិត្យ​ឡើង​វិញ​​​ និង​ជជែក​តវ៉ា​អំពី​ការ​កាត់​បន្ថយ ឬ​ការ​បញ្ចប់​ម៉ោង​សេវា​គាំ​ពារ​តាម​ផ្ទះ (IHSS)។  ឯកសារបោះ​ពុម្ព​​ផ្សាយនេះ មាន​សម្ភារៈ​ចំនួន​បួន​ ដើម្បី​ជួយ​លោក​អ្នក​ឲ្យ​​ទទួលបានព័ត៌មាន ដែលអ្នក​ត្រូវការ ដើម្បី​ត្រៀម​​លក្ខណៈសម្រាប់​​សវនាការយុត្តិធម៌​ណាមួយ​៖