Các Dịch Vụ Chuyên Chở Dành Cho Người Nhận Medi-Cal

Publications
#F120.05

Các Dịch Vụ Chuyên Chở Dành Cho Người Nhận Medi-Cal

Tờ thông tin này giải thích cách thức nhận phương tiện chuyên chở tới cuộc hẹn y tế từ Chương Trình Chăm Sóc Có Quản Lý Của Medi-Cal (MCP). Cuối ấn phẩm này thảo luận về cách thức nhận được dịch vụ chuyên chở nếu quý vị có sử dụng Trả Phí Cho Dịch Vụ (FFS) Medi-Cal.

 

 

Click links below for a downloadable version.