សេវាដឹកជញ្ជូនសម្រាប់អ្នកទទួលបានសេវា Medi-Cal

Publications
#F120.06

សេវាដឹកជញ្ជូនសម្រាប់អ្នកទទួលបានសេវា Medi-Cal

ប័ណ្ណ​ព័ត៌មាន​នេះ​ ពន្យល់​ពី​របៀប​ក្នុង​ការ​ទទួល​បាន​​ការ​ដឹក​ជញ្ជូន​​អ្នក​ទៅ​កាន់​ការ​​ណាត់​ជួប​វេជ្ជសាស្រ្ត​​ពី​​គម្រោង​​ថែទាំ​ដែល​​មាន​ការ​​គ្រប់​គ្រង (MCP) ​នៃ​កម្មវិធី Medi-Cal របស់​អ្នក​។​ នៅ​ខាង​ចុងនៃ​​ឯកសារ​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ​នេះ​ មាន​ការពិភា​ក្សា​​អំពី​របៀប​ទទួល​បាន​​សេវា​ដឹកជញ្ជូន​​ ក្នុង​ករណី​​អ្នក​មាន​​ Medi-Cal ​ដែល​ជា​សេវា​ឥតគិត​ថ្លៃ (FFS)។

 

 

Click links below for a downloadable version.