Bảo vệ và Biện hộ cho Người thụ hưởng An sinh Xã hội (PABSS, Protection and Advocacy for Beneficiaries of Social Security)

Publications
#5430.05

Mục đích của Chương trình PABSS

Mục đích của chương trình PABSS là cung cấp thông tin và tư vấn cho người thụ hưởng (SSI, Supplemental Security Income) và (SSDI, Social Security Disability Income) về dịch vụ phục hồi nghề nghiệp và các dịch vụ việc làm khác.

 

Nhấp vào liên kết dưới đây để có phiên bản tải về đầy đủ.