Bảo vệ và Biện hộ cho Người thụ hưởng An sinh Xã hội (PABSS, Protection and Advocacy for Beneficiaries of Social Security)

Publications
#5430.05

Bảo vệ và Biện hộ cho Người thụ hưởng An sinh Xã hội (PABSS, Protection and Advocacy for Beneficiaries of Social Security)

Mục đích của chương trình PABSS là cung cấp thông tin và tư vấn cho người thụ hưởng (SSI, Supplemental Security Income) và (SSDI, Social Security Disability Income) về dịch vụ phục hồi nghề nghiệp và các dịch vụ việc làm khác.

Mục đích của Chương trình PABSS

Mục đích của chương trình PABSS là cung cấp thông tin và tư vấn cho người thụ hưởng (SSI, Supplemental Security Income) và (SSDI, Social Security Disability Income) về dịch vụ phục hồi nghề nghiệp và các dịch vụ việc làm khác.

Chương trình PABSS cũng được yêu cầu phải cung cấp dịch vụ biện hộ và các dịch vụ khác mà người thụ hưởng cần để có được hoặc có lại việc làm có kiếm được tiền.

Các Ưu tiên của Chương trình PABSS

 1. Điều tra và xem xét bất kỳ khiếu nại nào về dịch vụ không thích đáng hoặc không đầy đủ được cung cấp cho người thụ hưởng bị khuyết tật bởi nhà cung cấp dịch vụ, người sử dụng lao động hoặc thực thể khác có liên quan đến nỗ lực quay lại làm việc của người thụ hưởng.
 2. Cung cấp thông tin và giới thiệu cho người thụ hưởng An sinh Xã hội bị khuyết tật về các khuyến khích làm việc và việc làm, bao gồm thông tin về các loại dịch vụ và hỗ trợ có thể có sẵn để hỗ trợ họ có được hoặc có lại việc làm có kiếm được tiền, đặc biệt là các dịch vụ và hỗ trợ có sẵn thông qua Mạng Việc làm (EN, Employment Network) theo chương trình Vé Làm việc (Ticket to Work) và Tự cung cấp (Self-Sufficiency).
 3. Cung cấp thông tin và hỗ trợ kỹ thuật về các khuyến khích làm việc cho người thụ hưởng bị khuyết tật.
 4. Cung cấp tư vấn và đại diện pháp lý thay mặt cho người thụ hưởng bị khuyết tật về các vấn đề quay lại làm việc trong trường hợp các dịch vụ như vậy trở nên cần thiết để bảo vệ các quyền của người thụ hưởng đó.
 5. Hỗ trợ người thụ hưởng bị khuyết tật trong các tranh chấp trước (SSA, Social Security Administration) liên quan đến các quyết định của chương trình liên quan đến công việc.
 6. Cung cấp thông tin và hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ quan chính phủ, mạng việc làm và các nhà cung cấp dịch vụ và tổ chức biện hộ khác.
 7. Vận động việc xác định và khắc phục những thiếu sót của các thực thể cung cấp dịch vụ phục hồi nghề nghiệp, dịch vụ việc làm và các dịch vụ hỗ trợ khác cho người thụ hưởng bị khuyết tật.

Ai Hội đủ điều kiện Tham gia Chương trình PABSS?

Để hội đủ điều kiện tham gia PABSS, quý vị PHẢI:

 1. Từ 14 tuổi trở lên nhưng chưa đến 65 tuổi
 2. Hiện đang nhận SSI, SSDI hoặc đồng thời hội đủ điều kiện (Phải đang nhận các khoản thanh toán bằng tiền mặt).
 3. Trước đây nhận các quyền lợi bằng tiền mặt SSI/SSDI do bị khuyết tật.
 4. Hiện đang nhận MediCal và/hoặc 1619B hoặc Medicare bao gồm Medicare Phần D.
 5. Vấn đề phải liên quan đến VIỆC LÀM/CÔNG VIỆC.

SSA chỉ mới xem xét tính chính xác về chuyên môn của ấn phẩm sau đây; tuy nhiên, ấn phẩm này không nên được xem là tài liệu SSA chính thức.

 

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.