برنامه محافظت و حمایت برای ذینفعان سوشال سکوریتی (PABSS, Protection and Advocacy for Beneficiaries of Social Security)

Publications
#5430.16

برنامه محافظت و حمایت برای ذینفعان سوشال سکوریتی (PABSS, Protection and Advocacy for Beneficiaries of Social Security)

اهداف برنامه PABSS

هدف از برنامه PABSS ارائه اطلاعات و مشاوره‌های مورد نیاز ذینفعان

(SSI, Supplemental Security Income) و

(SSDI, Social Security Disability Income) در رابطه با دریافت خدمات توانبخشی و سایر خدمات اشتغال است.

 

 

Click links below for a downloadable version.