برنامه محافظت و حمایت برای ذینفعان سوشال سکوریتی (PABSS, Protection and Advocacy for Beneficiaries of Social Security)

Publications
#5430.16

برنامه محافظت و حمایت برای ذینفعان سوشال سکوریتی (PABSS, Protection and Advocacy for Beneficiaries of Social Security)

هدف از برنامه PABSS ارائه اطلاعات و مشاوره‌های مورد نیاز ذینفعان (SSI, Supplemental Security Income) و (SSDI, Social Security Disability Income) در رابطه با دریافت خدمات توانبخشی و سایر خدمات اشتغال است.

اهداف برنامه PABSS

هدف از برنامه PABSS ارائه اطلاعات و مشاوره‌های مورد نیاز ذینفعان (SSI, Supplemental Security Income) و (SSDI, Social Security Disability Income) در رابطه با دریافت خدمات توانبخشی و سایر خدمات اشتغال است.

همچنین، برنامه PABSS ملزم است حمایت‌های لازم و سایر خدمات مورد نیاز ذینفع برای اشتغال یا اشتغال مجدد به یک شغل سودمند را ارائه دهد.

اولویت‌های برنامه PABSS

 1. بررسی و بازنگری هر گونه شکایت درباره خدمات نامناسب یا ناکافی ارائه شده به ذینفعان معلول توسط ارائه‌دهنده خدمات، کارفرما، یا سایر اشخاص دخیل در تلاش ذینفع برای بازگشت به کار.
 2. ارائه اطلاعات و ارجاعات به ذینفعان معلول سوشال سکوریتی درباره مشوق‌های کاری و اشتغال، شامل اطلاعات مربوط به انواع خدمات و کمک‌هایی که ممکن است برای کمک به آنها جهت اشتغال یا اشتغال مجدد به یک شغل سودمند مفید باشد، به ویژه خدمات و کمک‌های موجود از طریق شبکه‌های استخدامی  (Employment Networks ,en) بر اساس برنامه «بلیط کار و خودکفایی» (Ticket to Work and Self-Sufficiency).
 3. ارائه اطلاعات و کمک‌های فنی در خصوص مشوق‌های کاری به ذینفعان معلول.
 4. ارائه مشاوره و وکالت حقوقی ذینفعان معلول در خصوص مسائل مربوط به بازگشت به کار، چنانچه این خدمات برای محافظت از حقوق ذینفعان ضروری باشد.
 5. کمک به ذینفعان معلول در رابطه با اختلافاتی که نزد (Social Security Administration ,SSA) مطرح می‌گردد و متضمن تصمیمات برنامه‌های مرتبط با کار است.
 6. ارائه اطلاعات و کمک‌های فنی به سازمان‌های دولتی، شبکه‌های استخدام، و سایر ارائه‌دهندگان خدمات و نهادهای حمایتی مربوطه.
 7. حمایت در جهت شناسایی و اصلاح نواقص سازمان‌های ارائه‌دهنده خدمات توانبخشی، خدمات اشتغال، و سایر خدمات حمایتی به ذینفعان معلول.

چه کسی واجد صلاحیت شرکت در برنامه PABSS است؟

برای آنکه واجد صلاحیت شرکت در برنامه PABSS باشید، باید:

 1. سن شما بالای 14 سال و زیر 65 سال باشد.
 2. در حال حاضر، واجد صلاحیت دریافت مزایای SSI/SSDI یا هر دو باشید (باید پرداخت‌های نقدی دریافت کنید).
 3. قبلاً به دلیل معلولیت مزایای SSI/SSDI را دریافت کرده باشید.
 4. در حال حاضر، MediCal و/یا 1619B یا Medicare شامل بخش D از Medicare را دریافت کنید.
 5. مسئله مربوط به اشتغال/کار باشد.

 SSA نشریه زیر را فقط از حیث دقت بررسی کرده است؛ به هر حال، این سند نباید یک سند رسمی SSA تلقی گردد.

سلب مسئولیت: این نشریه فقط اطلاعات حقوقی است و مشاوره حقوقی در مورد وضعیت فردی شما نیست. از تاریخ ارسال شده جاری است. ما سعی می کنیم مطالب خود را به طور مرتب به روز کنیم. با این حال، قوانین به طور مرتب در حال تغییر هستند. اگر می خواهید مطمئن شوید که قانون تغییر نکرده است، با DRC یا دفتر قانونی دیگری تماس بگیرید.