ការការពារ និងការតស៊ូមតិដើម្បីអ្នកទទួលជំនួយសន្តិសុខសង្គម (PABSS, Protection of Advocacy for Beneficiaries of Social Security)

Publications
#5430.06

ការការពារ និងការតស៊ូមតិដើម្បីអ្នកទទួលជំនួយសន្តិសុខសង្គម (PABSS, Protection of Advocacy for Beneficiaries of Social Security)

គោលបំណង​នៃកម្មវិធី PABSS

គោលបំណង​នៃកម្មវិធី PABSS គឺ​ដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មាន​ដល់​អ្នក​ទទួល​ជំនួយ (SSI, Supplemental Security Income) និង (SSDI, Social Security Disability Income) ព្រមទាំង​ផ្តល់​ដំបូន្មាន​អំពី​ការ​ទទួល​បាន​សេវាកម្ម ស្តានីតិសម្បទាវិជ្ជាជីវៈ និងសេវាកម្មផ្សេងទៀត​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការងារ ។

 

 

Click links below for a downloadable version.