ការការពារ និងការតស៊ូមតិដើម្បីអ្នកទទួលជំនួយសន្តិសុខសង្គម (PABSS, Protection of Advocacy for Beneficiaries of Social Security)

Publications
#5430.06

ការការពារ និងការតស៊ូមតិដើម្បីអ្នកទទួលជំនួយសន្តិសុខសង្គម (PABSS, Protection of Advocacy for Beneficiaries of Social Security)

គោលបំណង​នៃកម្មវិធី PABSS គឺ​ដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មាន​ដល់​អ្នក​ទទួល​ជំនួយ (SSI, Supplemental Security Income) និង (SSDI, Social Security Disability Income) ព្រមទាំង​ផ្តល់​ដំបូន្មាន​អំពី​ការ​ទទួល​បាន​សេវាកម្ម ស្តានីតិសម្បទាវិជ្ជាជីវៈ និងសេវាកម្មផ្សេងទៀត​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការងារ ។

គោលបំណង​នៃកម្មវិធី PABSS

គោលបំណង​នៃកម្មវិធី PABSS គឺ​ដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មាន​ដល់​អ្នក​ទទួល​ជំនួយ (SSI, Supplemental Security Income) និង (SSDI, Social Security Disability Income) ព្រមទាំង​ផ្តល់​ដំបូន្មាន​អំពី​ការ​ទទួល​បាន​សេវាកម្ម ស្តានីតិសម្បទាវិជ្ជាជីវៈ និងសេវាកម្មផ្សេងទៀត​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការងារ ។

កម្មវិធី PABSS ក៏តម្រូវ​ឲ្យផ្តល់សេវាកម្ម​ការ​តស៊ូមតិ និង​សេវាកម្ម​ផ្សេងទៀត ដែល​អ្នក​ទទួល​ជំនួយ​ត្រូវ​ការដើម្បីធានាបាននូវ​សុវត្ថិភាព​ការងារ ឬទទួលបាន​មកវិញ​នូវ​ការងារ ។

អាទិ​ភាពនៃកម្មវិធី PABSS

 1. ស៊ើប​អង្កេត និងពិនិត្យឡើងវិញនូវ​បណ្តឹងមកលើ​អ្នក​ផ្តល់​សេវាកម្ម និយោជក ឬអង្គភាព​ពាក់ព័ន្ធ​នានា ដែល​ផ្តល់​សេវាកម្ម​មិន​សមរម្យ ឬមិន​គ្រប់គ្រាន់ដល់​អ្នក​ទទួល​ជំនួយ​ដែល​ជា​ជនពិការ ​ក្នុង​កិច្ច​ខិតខំប្រឹងប្រែង​ដើម្បី​ឲ្យ​អ្នក​ទទួល​ជំនួយ​អាច​ត្រឡប់​ទៅធ្វើ​ការ​វិញបាន ។
 2. ផ្តល់​ព័ត៌មាន និង​ការបញ្ជូនបន្តដល់អ្នក​ទទួល​ផល​សន្តិសុខសង្គមដែលមានពិការភាព អំពីការលើកទឹកចិត្តការងារ និងការ​ងារ បូករួមទាំង​ព័ត៌មាន​អំពីប្រភេទសេវាកម្ម និងជំនួយដែល​អាច​មាន​ផ្តល់ជូន ដើម្បី​ជួយពួកគេក្នុង​ការ​រក្សា​ទុក ឬទទួលបានការងារមកវិញ ជាពិសេស   ​សេវាកម្ម​ និងជំនួយ​ដែល​មាន​ផ្តល់​ជូនតាម​រយៈបណ្តាញការងារ (EN, Employment Networks) ក្រោមកម្មវិធីលិខិត​ដើម្បី​ធ្វើការ និងកម្មវិធីភាពស្ទាត់ជំនាញក្នុងខ្លួន (Ticket to Work and Self-Sufficiency program) ។
 3. ផ្តល់ព័ត៌មាន និង​ជំនួយ​បច្ចេកទេស លើការលើកទឹកចិត្តការងារ​ដល់អ្នក​ទទួល​ជំនួយដែលមានពិការភាព ។ ​
 4. ផ្តល់​ការ​ប្រឹក្សា​យោបល់ និង​ធ្វើ​ជាតំណាង​ផ្នែក​ច្បាប់ សម្រាប់​អ្នក​ទទួល​ជំនួយដែលមានពិការភាព ស្តីអំពី​បញ្ហា​ការ​ត្រឡប់​ទៅធ្វើ​ការ​វិញ នៅពេល​ដែល​សេវាកម្ម​បែបនេះ​ក្លាយជា​ភាព​ចាំបាច់ ដើម្បីការពារសិទ្ធិ​អ្នក​ទទួល​ជំនួយ​បែបនេះ ។
 5. ជួយដល់​អ្នក​ទទួល​ជំនួយ​ដែលមានពិការភាព ដែល​មានជម្លោះ​ចំពោះ រដ្ឋបាល​សន្តិសុខ​សង្គម (SSA, Social Security Administration)) ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​សេចក្តីសម្រេច​អំពី​កម្មវិធី​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការងារ ។
 6. ផ្តល់​ព័ត៌មាន និងជំនួយ​បច្ចេកទេស​ដល់​ទីភ្នាក់ងារ​រដ្ឋាភិបាល បណ្តាញ​ការងារ និងអ្នកផ្តល់​សេវាកម្ម​ផ្សេងទៀត ព្រមទាំងអង្គការ​ធ្វើការ​ងារ​ផ្នែក​តស៊ូ​មតិ ។
 7. កំណត់រក​ចំនុចដែលត្រូវ​ធ្វើ​ការ​​តស៊ូមតិ និងកែតម្រូវភាពខ្វះចន្លោះនៅក្នុងអង្គភាព​ជាអ្នក​ផ្តល់​ជូនសេវាកម្មស្តានី​តិសម្បទាវិជ្ជាជីវៈ សេវាកម្មការងារ និងសេវាកម្មគាំទ្រផ្សេងទៀត ដល់អ្នកទទួលផលដែលមាន​​ពិការភាព ។

តើ​នរណាជាអ្នក​មានសិទ្ធិ​ចូលរួម​កម្មវិធី PABSS?

ដើម្បី​មានសិទ្ធិ​ចូលរួមក្នុង​កម្មវិធី PABSS អ្នក​ត្រូវ​តែ ៖

 1. ជាបុគ្គលដែល​មាន​អាយុចាប់ពី 14 ឆ្នាំ ទៅដល់​អាយុក្រោម 65 ឆ្នាំ
 2. អ្នក​ទទួលជំនួយ SSI, SSDI ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន ឬអ្នក​ដែល​បច្ចុប្បន្ន​មានសិទ្ធិ​ទទួល​ជំនួយពីកម្មវិធីនេះ (ត្រូវ​តែ​ទទួល​បានជំនួយជាប្រាក់) ។
 3. អ្នកទទួលបានជំនួយជាប្រាក់ពី SSI/SSDI កាលពីពេលមុន ដោយសារពិការភាព ។
 4. ឥឡូវ​ទទួលបានជំនួយ MediCal និង/ឬទទួលជំនួយ 1619B ឬជំនួយ Medicare រួមទាំង Medicare Part D ។
 5. បញ្ហាទាំងអស់ ត្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងការងារ/កិច្ចការ ។

SSA បានពិនិត្យឡើងវិញនូវ​អត្ថបទបោះពុម្ពផ្សាយខាងក្រោម ដើម្បីធានាបានចំពោះភាពត្រឹមត្រូវ​ផ្នែក​បច្ចេកទេស​តែប៉ុណ្ណោះ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ មិនត្រូវ​ចាត់ទុកថា​វាគឺជា​ឯកសារ​ផ្លូវការ​របស់ SSA ឡើយ ។

ការបដិសេធ៖  ការបោះពុម្ភផ្សាយនេះគឺជាព័ត៌មានផ្លូវច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមែនជាការណែនាំផ្លូវច្បាប់អំពីស្ថានភាពបុគ្គលរបស់អ្នកទេ។ វា​គឺ​ជា​បច្ចុប្បន្ន​កាល​បរិច្ឆេទ​បាន​ប្រកាស។ យើងព្យាយាមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្ភារៈរបស់យើងឱ្យបានទៀងទាត់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយច្បាប់កំពុងផ្លាស់ប្តូរជាទៀងទាត់។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើឱ្យប្រាកដថាច្បាប់មិនបានផ្លាស់ប្តូរ សូមទាក់ទង DRC ឬការិយាល័យច្បាប់ផ្សេងទៀត។