Tsoom Ua Haujlwm Kev Pov Thaiv thiab Kev Pab Txhawb Nqa rau Tus Neeg Tau Nyiaj Pab Kev Ruaj Ntseg Zej Tsoom (PABSS, Protection and Advocacy for Beneficiaries of Social Security)

Publications
#5430.09

Tsoom Ua Haujlwm Kev Pov Thaiv thiab Kev Pab Txhawb Nqa rau Tus Neeg Tau Nyiaj Pab Kev Ruaj Ntseg Zej Tsoom (PABSS, Protection and Advocacy for Beneficiaries of Social Security)

Lub Hom Phiaj ntawm Lub Phiajxwm PABSS

Lub hom phiaj ntawm lub phiajxwm PABSS yog txhawm rau muab tej ntaub ntawv thiab tej tswv yim qhia ntawm tus neeg uas tau nyiaj pab ntawd rau (SSI, Supplemental Security Income) thiab (SSDI, Social Security Disability Income) hais txog cov kev pab cuam txhawb nqa fab kev kawm tsim kws haujlwm thiab lwm yam kev ntiav haujlwm uas tab tom tau txais.

 

 

Click links below for a downloadable version.