Tsoom Ua Haujlwm Kev Pov Thaiv thiab Kev Pab Txhawb Nqa rau Tus Neeg Tau Nyiaj Pab Kev Ruaj Ntseg Zej Tsoom (PABSS, Protection and Advocacy for Beneficiaries of Social Security)

Publications
#5430.09

Tsoom Ua Haujlwm Kev Pov Thaiv thiab Kev Pab Txhawb Nqa rau Tus Neeg Tau Nyiaj Pab Kev Ruaj Ntseg Zej Tsoom (PABSS, Protection and Advocacy for Beneficiaries of Social Security)

Lub hom phiaj ntawm lub phiajxwm PABSS yog txhawm rau muab tej ntaub ntawv thiab tej tswv yim qhia ntawm tus neeg uas tau nyiaj pab ntawd rau (SSI, Supplemental Security Income) thiab (SSDI, Social Security Disability Income) hais txog cov kev pab cuam txhawb nqa fab kev kawm tsim kws haujlwm thiab lwm yam kev ntiav haujlwm uas tab tom tau txais.

Lub Hom Phiaj ntawm Lub Phiajxwm PABSS

Lub hom phiaj ntawm lub phiajxwm PABSS yog txhawm rau muab tej ntaub ntawv thiab tej tswv yim qhia ntawm tus neeg uas tau nyiaj pab ntawd rau (SSI, Supplemental Security Income) thiab (SSDI, Social Security Disability Income) hais txog cov kev pab cuam txhawb nqa fab kev kawm tsim kws haujlwm thiab lwm yam kev ntiav haujlwm uas tab tom tau txais.

Lub phiajxwm PABSS kuj tseem yog yuav raug hais kom muab kev pab txhawb nqa thiab lwm yam kev pab cuam uas tus neeg tau nyiaj pab xav tau txhawm rau muaj kev ruaj ntseg lossis rov tau kev ntiav haujlwm uas muaj txiaj ntsig zoo.

Cov Haujlwm Tseem Ceeb Ua Ntej Tshaj Plaws ntawm Phiajxwm PABSS

 1. Soj ntsuam xyuas thiab rov xyuas dua txog ib qho kev tsis txaus siab hauv cov kev pab cuam tsis phim lossis tsis sib npaug uas tau muab rau tus neeg tau nyiaj pab uas xiam oob qhab los ntawm ib tug kws muab kev pab cuam, ib tug tswv haujlwm lossis lwm lub koom haum uas muaj feem xyuam nrog hauv tus neeg tau nyiaj pab tej kev rov mus ua haujlwm.
 2. Muab tej xov xwm qhia thiab ntaub ntawv ntos txog rau cov neeg tau nyiaj pab ntawm Kev Ruaj Ntseg Zej Tsoom uas xiam oob qhab hais txog kev txhawb siab ua haujlwm thiab kev ntiav haujlwm, xam muaj tej xov xwm qhia txog hom kev pab cuam thiab tej kev pab uas tej zaum yuav muaj los pab rau lawv kom muaj kev ruaj ntseg lossis rov tau kev ntiav haujlwm uas muaj txiaj ntsig, cov kev pab cuam thiab tej kev pab tsij ntsees uas muaj hauv (en, Employment Networks) raws li qhov phiajxwm Ticket to Work and Self-Sufficiency.
 3. Muaj xov xwm qhia thiab kev pab fab kev kws txog cov zog txhawb ua haujlwm rau cov neeg tau nyiaj pab uas xiam oob qhab.
 4. Muab kev sab laj ntaus tswv yim rau thiab sawv cev raws kev cai lij choj rau cov neeg tau nyiaj pab uas xiam oob qhia ntsig txog cov teeb meem kev rov mus ua haujlwm thaum pom tau hais tias cov kev pab cuam muaj kev tsim nyog los pov thaiv kev muaj cai ntawm kiag cov neeg tau nyiaj pab.
 5. Yuav pab cov neeg tau nyiaj pab uas xiam oob qhab hauv cov kev tsis sib haum xeeb ua ntej yuav muaj (SSA, Social Security Administration) uas txuam nrog kev txiav txim ntawm phiajxwm ntsig txog kev ua haujlwm.
 6. Muab tej xov xwm thiab kev pab fab kws rau koom haum nom tswv, employment networks (en) thiab lwm cov neeg muab kev pab cuam thiab cov koom haum muab kev pab txhawb nqa.
 7. Tus neeg pab txhawb nqa yuav taw qhia thiab yuav kho qhov tsis zoo hauv kev muab tej kev pab cuam txhawb nqa fab kev kawm tsim kws haujlwm, cov kev pab cuam ntiav haujlwm thiab lwm cov kev pab cuam uas pab txhawb nqa rau cov neeg tau nyiaj pab uas xiam oob qhab ntawm cov koom haum.

Leej Twg thiaj li Tsim Nyog Raug Xaiv Nkag Lub Phiajxwm PABSS.

Txhawm rau kom tsim nyog raug xaiv rau PABSS ces koj yuav tsum YOG:

 1. Ib tug neeg uas muaj hnub nyoog 14 xyoos thiab ho tseem tsis tau nto 65 xyoos
 2. Ib tug neeg tau txais SSI, SSDI lossis tsim nyog tau txais nrog tib si (Yuav tsum yog tau txais nyiaj ntsuab) nyob rau niaj hnub no.
 3. Yav tag dhau los tau txais nyiaj pab ntawm SSI/SSDI vim ib qho kev xiam oob qhab.
 4. Ziag no tau txhais MediCal thiab/lossis 1619B lossis Medicare uas xam muaj Medicare Part D.
 5. Qhov teeb meem yuav tsum yog ntsig txog KEV NTIAV HAUJLWM/KEV UA HAUJLWM.

SSA twb tau rov xyuas dua cov ntaub ntawv luam tawm nram qab no lawm, tsuas yog xyuas fab tev-niv-khauj (technical) xwb ; txawm li cas los xij, qhov no tsis tsim nyog yuav muab xam tias yog SSA li ntaub ntawv.

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.