Սոցիալական ապահովության նպաստառուների պաշտպանություն և աջակցություն (PABSS, Protection and Advocacy for Beneficiaries of Social Security)

Publications
#5430.10

Սոցիալական ապահովության նպաստառուների պաշտպանություն և աջակցություն (PABSS, Protection and Advocacy for Beneficiaries of Social Security)

PABSS ծրագրի նպատակն է (SSI, Supplemental Security Income) և (SSDI, Social Security Disability Insurance) նպաստառուներին տեղեկատվություն և խորհրդատվություն տրամադրել՝ մասնագիտական վերականգնողական և զբաղվածության այլ ծառայություններ ձեռք բերելու համար:

PABSS ծրագրի նպատակը

PABSS ծրագրի նպատակն է (SSI, Supplemental Security Income) և (SSDI, Social Security Disability Insurance) նպաստառուներին տեղեկատվություն և խորհրդատվություն տրամադրել՝ մասնագիտական վերականգնողական և զբաղվածության այլ ծառայություններ ձեռք բերելու համար:

PABSS ծրագիրը նաև պահանջվում է՝ շահերի պաշտպանություն և այլ ծառայություններ տրամադրել, որոնց կարիքն ունի նպաստառուն՝ շահավետ աշխատանք ապահովելու կամ վերաշահելու համար:

PABSS ծրագրի առաջնահերթությունները

 1. Հետաքննել և վերանայել անհարմար կամ անհամապատասխան ծառայության որևէ բողոք, որը տրամադրվել է հաշմանդամ նպաստառուին՝ ծառայության մատակարարի, աշխատակցի կամ այլ միավորման կողմից, ովքեր նպաստում են հաշմանդամի աշխատանքի վերադառնալու ջանքերին:
 2. Տեղեկատվություն և ուղեգրեր տրամադրել սոցիալական ապահովության հաշմանդամ նպաստառուներին աշխատանքի դրդապատճառների և զբաղվածության մասին, այդ թվում՝ տեղեկություններ ծառայությունների տեսակների և աջակցության վերաբերյալ, որոնք կարող են մատչելի լինել աջակցելու նրանց՝ շահավետ աշխատանք  ապահովելու և վերագտնելու, հատկապես այն ծառայությունները և աջակցությունը, որոնք մատչելի են Աշխատանքային ցանցերի (en, Employment Networks) միջոցոով՝ «Ticket to Work and Self-Sufficiency»  ծրագրի ներքո:
 3. Տեղեկատվություն և տեխնիկական աջակցություն տրամադրել հաշմանդամ շահառուների աշխատանքի դրդապատճառների վերաբերյալ:
 4. Խորհրդակցություն տրամադրել և հաշմանդամ մարդկանց անունից օրինական ներկայացուցչությամբ հանդես գալ աշխատանքի վերադառնալուն առնչվող հարցերում, որտեղ նման ծառայություններն անհրաժեշտ են դառնում՝ նման շահառուների իրավունքները պաշտպանելու համար:
 5. Աջակցել հաշմանդամ շահառուներին նախքան (SSA, Social Security Administration) բանավեճերը, որոնք ներառում են աշխատանքին առնչվող ծրագրային որոշումներ:
 6. Տեղեկատվություն և տեխնիկական աջակցություն տրամադրել պետական գործակալություններին, աշխատանքային ցանցերին (en) և այլ ծառայություն մատուցողներին ու շահերի պաշտպանության կազմակերպություններին:
 7. Շահերի պաշտպանությամբ զբաղվել՝ հայտնաբերելու և շտկելու այն թերությունները, որոնք առկա են այն միավորումներում, որոնք մասնագիտական վերականգնողական, զբաղվածության և այլ աջակցության ծառայություններ են տրամադրում հաշմանդամ նպաստառուներին:

Ո՞վ է իրավունակ մասնակցել PABSS ծրագրին:

PABSS իրավունակ լինելու համար Դուք պետք է ԼԻՆԵՔ՝

 1. 14 տարեկանը լրացածից մինչև 65 տարեկան
 2. Ներկա պահին SSI, SSDI կամ միաժամանակ իրավունակ (պետք է կանխիկ վճարումներ ստացող լինի):
 3. Հաշմանդամության պատճառով նախկինում SSI/SSDI կանխիկ նպաստներ ստացած:
 4. Այժմ «MediCal» և/կամ 1619B կամ «Medicare» ստացող, այդ թվում՝ «Medicare Part D»:
 5. Խնդիրը պետք է  ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆԸ/ԱՇԽԱՏԱՆՔԻՆ առնչվի:

SSA-ը վերանայել է հետևյալ հրապարակումը՝ միայն տեխնիկական ճշգրտության համար. Սակայն, սա պետք չէ համարել SSA-ի պաշտոնական փաստաթուղթ:

Հրաժարում պատասխանատվությունից: Այս հրապարակումը միայն իրավական տեղեկատվություն է և ձեր անհատական իրավիճակի վերաբերյալ իրավաբանական խորհրդատվություն չէ: Այն արդի է տեղադրման օրվա դրությամբ: Մենք փորձում ենք պարբերաբար թարմացնել մեր նյութերը։ Այնուամենայնիվ, օրենքները պարբերաբար փոփոխվում են։ Եթե ցանկանում եք համոզվել, որ օրենքը չի փոխվել, դիմեք DRC կամ մեկ այլ իրավաբանական գրասենյակ: