Proteksyon at Pagtataguyod para sa mga Benepisyaryo ng Segurong Panlipunan (PABSS, Protection and Advocacy for Beneficiaries of Social Security)

Publications
#5430.08

Proteksyon at Pagtataguyod para sa mga Benepisyaryo ng Segurong Panlipunan (PABSS, Protection and Advocacy for Beneficiaries of Social Security)

Layunin ng Programang PABSS

Ang layunin ng programang PABSS ay ang magbigay sa mga benepisyaryo ng (SSI, Supplemental Security Income) at (SSDI, Social Security Disability Insurance) ng impormasyon at payo tungkol sa bokasyunal na rehabilitasyon at iba pang mga serbisyong pantrabaho.

 

 

Click links below for a downloadable version.