Ntaub Ntawv: Cov Tsiaj Pab Cuam nyob rau tej Chaw Lag Luam thiab Chaw Tsoom Fwv

Publications
#F114.09

Ntaub Ntawv: Cov Tsiaj Pab Cuam nyob rau tej Chaw Lag Luam thiab Chaw Tsoom Fwv

Koj tsis tuaj yeem nqa cov tsiaj txhawb siab rau hauv kev lag luam lossis chaw pej xeem. Koj tuaj yeem nqa cov tsiaj mus rau qhov chaw ntawd. Pub no qhia rau koj paub seb koj tus tsiaj puas yog tsiaj pab. Yog tias ib lub lag luam tsis pub koj muaj koj cov tsiaj pub, qhov pub no qhia koj tias koj tuaj yeem ua dab tsi kom koj tus tsiaj nrog koj.

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.

Lus Coj Qhia

Title II ntawm ADA (42 U.S.C. Cov tshooj 12131-12165) txwv kev faib cais los ntawm “cov chawv rau sawv daws” rau cov neeg uas xiam oob qhab Title III (42 U.S.C. Tshooj 12181-12189) txwv kev faib cais los ntawm “cov chaw yooj yim rau sawv daws” rau cov neeg xiam oob qhab. Cov chaw qhib rau sawv daws yog tej chaw uas raug saib xyuas los ntawm lub xeev lossis tsoom fwv hauv cheeb tsam, xws li tej tuam tsev ntawm tsoom fwv, chaw xa mus los rau sawv daws thiab tej chaw ua si rau sawv daws, thiab ntawm no muab hu ua “tej chaw rau sawv daws.” Cov chaw yooj yim rau sawv daws yog cov chaw lag luam uas qhib rau sawv daws, xws li chaw noj mov, tsev tos qhua, chaw saib yeeb yaj kiab, khw, chaw ua haujlwm kho mob thiab tej tsev kho mob, thiab ntawm no muab hu ua “chaw lag luam.” Tsab Cai Unruh hauv California (California’s Unruh Act) (Txoj Cai Pej Xeem Tshooj 51- 51.2), Tsab Cai Neeg Xiam Oob Qhab (Disabled Persons Act) (Txoj Cai Pej Xeem Tshooj 54-55.32) thiab Txoj Cai Tsoom Fwv Tshooj 11135 (rau cov phiaj xwm uas yog lub xeev thiab cov chaw lag luam uas tau txais kev pab fab nyiaj txiag hauv xeev ua tus khiav haujlwm) muab cov kev pov thaiv uas zoo sib xws.

Tshooj 504 ntawm Tsab Cai Kho Kom Rov Zoo Los Dua xyoo 1973 (Rehabilitation Act of 1973) muab cov kev pov thaiv zoo ib yam rau cov chaw ua hauj lwm ntawm tsoom fwv xws li Cov Chaw Muab Kev Pab Cuam Xav Ntawv Ntawm Teb Chaws Meskas, thiab rau cov tes dej num ntawm tsoom fwv xeev thiab cheeb tsam thiab cov koom haum ntiag tug xam muaj tej tsev kawm ntawv thiab tej tsev kawm qib siab uas tau txais kev pab fab nyiaj txiag los ntawm tsoom fwv. Kev taug kev saum huab cua raug tswj kav los ntawm nws cov cai qhuab, uas muab tham hauv qab no.

Cov neeg xiam oob qhab tsis muaj cai coj tej tsiaj pab txhawb raws cuj siab nkag mus rau tej chaw lag luam lossis tej chaw rau sawv daws. Txoj cai tsuas siv tau rau cov tsiaj pab cuam nkaus xwb. Yog li ntawd, yog tias koj tab tom nrhiav hau kev mus rau cov chaw no, nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tau paub hais tias seb koj tus tsiaj puas tsim nyog yog ib tug tsiaj pab cuam.

Cov Cai Rau Cov Tsiaj Pab Cuam hauv Cov Chaw Lag Luam thiab Chaw Rau Sawv Daws

A. Ib tug tsiaj Pab Cuam Yog Dab Tsi?

Tus “tsiaj pab cuam” yog ib tug dev uas nws tau txais kev cob qhia kom ua tau cov haujlwm uas pab tau rau tus neeg xiam oob qhab, xam muaj kev xiam oob qhab rau lub cev, kev hnov paub, siab ntsws, tswv yim, lossis lwm hom kev xiam oob qhab ntsig txog lub hlwb.” Txawm hais tias nqe lus piav qhia no muab tswj ciam rau dev los cov cai qhuab ntawm tsoom fwv kuj tso cai rau cov nees me ua yog cov tsiaj pab cuam nyob rau cov chaw lag luam thiab cov chaw rau sawv daws yog hais tias cov nees ntawd tau txais kev cob qhia kom pab tau tus neeg xiam oob qhab thiab tuaj yeem pab ua kom yooj yim tau yam muaj laj thawj. Tus tsiaj yuav tsis yog tsiaj pab cuam yog hais tias nws tsuas muaj kev pab me ntsis rau tus neeg xiam oob qhab
nkaus xwb.

Qee qhov piv txwv ntawm cov luag haujlwm uas cov tsiaj pab cuam ua xam muaj: Kev taws teeb, kev nqa khoom, kev muab kev nres ruaj, kev paub tuav khoom thiab kev kho mob tob tau rau tus ua txoj haujlwm.  Yog hais tias qhov kev ua raws tsis yog lus txib tab meeg los ntawm tus ua txoj haujlwm, tus dev hnov paub thiab kev ua rau yuav yog haujlwm siv dev pab cuam. Cov piv txwv ntawm haujlwm siv dev pab cuam xam muaj (tiam sis tsis tuav tswj ciam rau)  kev tiv thaiv lossis kev cuam tshuam rau cov xeeb ceem siab kub lossis kev rhuav tshem, qhia kom tus neeg ntawd ras txog kev noj tshuaj, thiab kev tshem tus neeg uas tsis raws seem tawm ntawm tej zwj ceeb phom sij. Tsis muaj kev tseev kom muaj raws cai tsi ntsees raws qhov ntau tsawg lossis hom ntawm txoj haujlwm uas tus tsiaj pab cuam yuav tsum tau muab txhawm rau txiaj ntsim zoo ntawm tus neeg xiam oob qhab.

B. Kuv Yuav Qhia Qhov Tseeb Tau Lis Cas Hais Tias Kuv Tus Dev Yog Tsiaj Pab Cuam?

Tsuas muaj tib qho kev tseev kom muaj kom yog tau ib tug tsiaj pab cuam nkaus xwb uas yog tus dev ntawd yuav tsum tau txais kev cob qhia kom pab tau tus neeg xiam oob qhab. Tus tsiaj pab cuam kuj yuav tau txais kev cob qhia los ntawm ib tug kws, ib tug phooj ywg, ib tug neeg hauv tsev neeg, lossis tus neeg uas xiam oob qhab. Raws li tsab cai ADA, ib tug dev pab cuam twg tsis tas yuav muab tso npe nkag ua dev pab cuam, lossis coj paib tshwj xeeb lossis hnav tsho cuam uas qhia hais tias nws yog tsiaj pab cuam. Txoj cai lijchoj hauv California muab rau cov rooj tsav xwm saib xyuas kev tswj tuav tsiaj hauv cheeb tsam los mus tawm cov paib zeem neeg rau cov neeg uas siv thiab cob qhia cov tsiaj pab cuam.  Li cas los xij, tshwj tias tus dev yog tus tsiaj pab cuam nyob rau kev cob qhia, ces tsis tas muaj cov paib thiab tsis muaj qhov hais tias tus tsiaj ntawd yog ib tug tsiaj pab cuam
raws cai. 

Tshwj tias muaj ib qho laj thawj los mus ntseeg hais tias tus tsiaj muaj kev tsim txom rau kev noj qab haus huv lossis kev nyab xeeb, ib tug neeg lag luam lossis ib tug neeg coj xwm ntawm tsoom fwv tsuas tuaj yeem nug tau ob nqe lus nug los mus txiav txim hais tias seb tus tsiaj puas tsim nyog yog tsiaj pab cuam: 1) Puas tsim nyog muaj tus tsiaj vim tus neeg uas ua txoj haujlwm ntawd qhov kev xiam oob qhab?; thiab 2) Tus tsiaj tau txais kev cob qhia los mus ua txoj haujlwm lossis lub luag haujlwm twg? Raws txoj cai lijchoj hauv California, qhov kev tsis muaj tseeb hais tias tus dev yog tus tsiaj pab cuam uas tau txais kev cob qhia yog ib lub txim sib uas yuav tau nyob txim txog 6 lub hli thiab/lossis nplua nyiaj txog $1,000 (Txoj Cai Nplua Tshooj 365.7(a)).

C. Thaum Twg kuv tus Tsiaj Pab Cuam Thiaj Tuaj Yeem Raug Tsis Lees Txais Txoj Hau Kev Nkag Rau Chaw Lag Luam lossis Chaw Rau Sawv Daws?

Cov chaw lag luam thiab chaw rau sawv daws tsis tas yuav tseev kom tso cai kom muaj hau kev rau cov tsiaj pab cuam uas ua rau muaj kev tsim txom rau lwm tus, tsis yog nyob rau tus neeg ua txoj haujlwm ntawd li ev saib xyuas thiab kev tswj tuav, lossis yuav hloov kho nyob rau theem pib rau qhov xeeb txawm ntawm cov khoom lag luam, kev pab cuam lossis cov phiaj xwm uas lub koom haum lag luam lossis tsoom fwv ua tus muab.

"Kev tsim txom ncaj nraim" yog ib qho kev pheej hmoo loj rau kev noj qab haus huv lossis kev nyab xeeb ntawm lwm tus uas tsis tuaj yeem muab tshem tawm tau los ntawm ib qho kev hloov kho ntawm cov cai tswj, tej kev nqis tes ua, lossis tej txheej txheem, lossis los ntawm kev muab kev pab ntxiv lossis kev pab cuam. Piv txwv li, ib tug dev twg uas tom neeg yam tsis muaj suab tsem kuj yuav ua rau muaj kev tsim txom ncaj nraim.  Nyob rau kev txiav txim hais tias seb puas muaj kev tsim txom ncaj nraim, lub koom haum yuav tsum tau ua;

ib qho kev ntsuam xyuas tus kheej, raws li cov laj txheej kev txiav txim siab uas muaj laj thawj uas yuav raws li cov kev paub fab kho mob nkeeg tam sim no los sis raws li cov pov thawj zoo tshaj plaws nuas muaj. Qhov kev ntsuam xyuas yuav tau ntsuam xyuas: Qhov xeeb txawm, ncua sij hawm thiab qhov hnyav ntawm qhov kev pheej hmoo; qhov kev ntxim yuav muaj kev raug mob tshwm sim tiag; thiab seb tej kev hloov kho uas muaj paus ntsis ntawm cov cai tswj, tej kev nqis tes ua, lossis tej txheej txheem lossis qhov kev muab kev pab ntxiv lossis tej kev pab cuam puas yuav txo tau qhov kev pheej hmoo nqis.

Tsis xam tus tsiaj pab cuam uas ua raws kev tsim txom ncaj nraim yuav tsum ua raws tus xeeb ceem tiag tiag ntawm tus tsiaj tsi ntsees, tsis yog ua raws kev xav tseg lossis cov qauv txog ntawm txoj kev uas tus tsiaj, lossis tus tsiaj li kev sib tshov thiab yug menyuam seb ho zoo li cas, yog yam xeeb ceem uas muaj tau.

Tus tsiaj pab cuam yuav tsum ib txwm nyob rau kev saib xyuas thiab kev tswj tuav ntawm tus tswv, lossis ib leeg twg uas tau txais kev cob haujlwm los ntawm tus tswv. Tus neeg xiam oob qhab tuaj yeem raug hais kom tshem nws tus tsiaj pab cuam tawm ntawm qhov chaw yog tias tus tsiaj tsis nyob rau kev tswj tuav thiab tus tswv ntawm tus tsiaj tsis muaj kev nqis tes ua uas siv tau los mus tswj tuav, lossis yog tias tus tsiaj tsis mloog lus. Qhov kev feem xyuam los mus qhia ua thiab saib xyuas rau ntawm tus tsiaj pab cuam yuav tsis poob rau qhov lag luam lossis koom haum tsoom fwv uas muab hau kev nkag.

Feem ntau, tus tsiaj pab cuam yuav tsum muaj hlua zoj, hlua cab dev lossis lwm yam hlua khi tsiaj. Li cas los xij, yog tias tus tswv tsis muaj peev xwm siv tau txoj hlua zoj, hlua cab dev lossis lwm yam hlua khi tsiaj, lossis vim qhov kev xiam oob qhab, lossis yog tias qhov kev siv hlua khi tsiaj yuav cuam tshuam nrog tus tsiaj pab cuam qhov kev ua haujlwm nyab xeeb, ua tau zoo txog ntawm txoj haujlwm lossis lub luag haujlwm, tus tswv kuj yuav siv lwm yam los mus ceev tus tsiaj kom nyob rau kev tswj tuav.

Cov tsiaj pab cuam tej zaum kuj yuav raug tsis pub nkag rau tej chaw lag luam thiab tej tuam tsev ntawm tsoom fwv yog tias pub nkag ces yuav tau hloov kho qhov xeeb txawm ntawm cov khoom lag luam, cov kev pab cuam lossis cov phiaj xwm uas muab rau ntawm qhov chaw ntawd. Piv txwv li, ib lub vaj tsiaj twg kuj yuav txwv tsiaj pab cuam ntawm tej thaj chaw uas muaj cov tsiaj ua yeeb yam yog yam tsiaj uas dev ib txwm noj, lossis tej qho chaw uas yog muaj dev nyob yuav muaj kev cuam tshuam rau cov tsiaj uas ua yeeb yam.

D. Kuv Puas Tuaj Yeej Coj Tau Kuv Tus Tsiaj Pab Cuam Nrog Kuv Mus Rau Ntawm Tsev Kho Mob?

Cov tsev kho mob thiab lwm cov chaw kho mob los zoo li lwm cov chaw lag luam thiab cov chaw rau sawv daws txog ntawm cov hom phiaj hau kev nkag ntawm tsiaj pab cuam. Cov tsiaj pab cuam yuav tsum tau txais kev tso cai nyob rau txhua qhov chaw hauv tsev kho mob uas cov neeg ua haujlwm kho mob, cov neeg mob thiab cov neeg tuaj saib mob tau txais kev tso cai mus rau. Qhov nov xam muaj cov chav pw ntawm neeg mob thiab lwm cov chaw rau sawv daws ntawm cov chaw kho mob puas hlwb rau cov neeg mob pw tsev kho mob thiab cov neeg mob uas tsis pw tsev kho mob, uas xam muaj cov chaw kho mob puas hlwb uas muab xauv. Cov neeg mob yuav tsum muaj peev xwm saib xyuas tus tsiaj tau, lossis yuav tsum npaj lwm tus los mus saib xyuas tus tsiaj yog tias yuav tsum tau ua. Cov tsiaj pab cuam kuj yuav raug tshem tawm ntawm cov thaj chaw nkag uas muaj tswj ciam ntawm cov tsev kho mob uas siv cov cai ntsuas kev tswj tuav sib kis txhua yam, xws li cov chav phais mob thiab cov chaw hlawv. Xws li lwm cov chaw lag luam thiab cov chaw ntawm tsoom fwv, thaum cov neeg ua haujlwm kho mob tsis paub tseeb hais tias tus tsiaj yog tsiaj pab cuam, lawv kuj yuav nug tus tswv seb nws puas yog tus tsiaj pab cuam uas tsim nyog muaj vim kev xiam oob qhab, tiam sis kuj yuav tsis tseev kom muaj kev lees paub lossis lwm yam ntaub ntawv ntawm zwj ceeb tsiaj pab cuam.

E. Kuv Puas Tuaj Yeem Coj Kuv Tus Tsiaj Pab Cuam Mus saum Dav Hlau?

Tuaj yeem, tsuav hais tias koj tus tsiaj pab cuam yog ib tug dev. Kev mus los saum nruab ntug raug tuav tswj los ntawm Tsab Cai Nqa Khoom Mus Saum Dav Hlau (ACAA, Air Carrier Access Act) (49 U.S.C. Tshooj 41705) thiab nw li kev nqis tes ua txoj cai qhuab 14 C.F.R. Tshooj 382. Teb Chaws Meskas Rooj Tsav Xwm Saib Xyuas Kev Thauj Mus Los (DOT, Department of Transportation) tau tso tawm ib txoj cai zaum kawg rau cov cai qhuab ACCA hais txog kev tauj cov tsiaj pab cuam mus los siv tau txij lub Ib Hlis Ntuj hnub tim 4, 2021. Ua ntej kev hloov kho cov neeg xiam oob qhab tuaj yeem coj lawv cov tsiaj pab cuam thiab/los sis tsiaj saib mus saum dav hlau. Txoj cai tshiab tsuas pom zoo cov tsiaj pab cuam rau ib tug neeg uas xiam oob qhab lub cev thiab/los sis lub hlwb xwb. Ib tug tsiaj pab cuam txhais hais tias yog ib tug dev, tsis hais hom tsiaj yug los sis hom dab tsi, uas raug cob qhia los ua hauj lwm muaj txiaj ntsig rau ib tug neeg xiam oob qhab uas tsim nyog, xam muaj kev xiam oob qhab rau lub cev, kev hnov paub, siab ntsws, kev txawj ntse, los sis lwm yam kev puas hlwb.

Ntsiab Lus ntawm Cov Kev Cai:

  • Tuam txhab dav hlau yuav thov ib daim foos luam qauv tawm los sis ntawv ua electronic uas ua tiav ntawm Rooj Tsav Xwm Saib Xyuas “ “U.S. Department of Transportation Service Animal Air Transportation Form (Daim Foos ntawm Rooj Tsav Xwm Saib Xyuas Kev Pab Cuam Kev Thauj Tsiaj Mus Los Saum Nruab Ntug ntawm Teb Chaws Meskas)” (tshawb cov foos uas sau ntawv rau tau ntawm koj lub tuam txhab dav hlau tus website) uas yog ib qho yuav tsum tau ua ua ntej 48 teev ua ntej yuav pib dav hlau;
  • Tswj  cov tsiaj pab cuam taug kev kom tsuas muaj ntau kawg 2 tug rau ib tug neeg thiab tus tsiaj yuav tsum raug hlua xauv, hlua zawm los sis khi rau hauv tshav dav hlau thiab saum dav hlau. Lawv kuj yuav kom khi tus dev rau ntawm tus neeg zaum lub rooj los sis khi rau ntawm tus neeg txhais taw tib si. Tuam txhab dav hlau tsis tau txais kev tso cai rau kom txhob thauj ib tug tsiaj pab cuam twg raws hom los sis qhov loj me;
  • Xav kom cov neeg caij dav hlau mus txog 8 teev lossis ntau xuaj moos yuav tsum tau ua pov thawj tias tus tsiaj pab cuam yuav tsis ua rau nws tus kheej, lossis tuaj yeem coj tus kheej mus rau qhov huv huv los ntawm muab daim ntawv luam qauv ua tiav lossis daim ntawv electronic ua tiav rau Rooj Tsav Xwm Saib Xyuas "U.S. Department of Transportation Service Animal Relief Attestation (Rooj Tsav Xwm Saib Xyuas Kev Ua Pov Thawj Tsiaj Tso Kev Thauj Tsiaj Tso Mus Los ntawm Teb Chaws Meskas)” (tshawb cov foos uas sau tau nyob rau hauv koj lub tuam txhab dav hlau tus vevxaib) thiab tej zaum
  • Cov neeg caij dav hlau cia li check-in hauv online thiab tsis tas yuav mus check-in ntawm tshav dav hlau.

F. Ib Qho Chaw Lag Luam lossis Ib Lub Koom Haum Lag Luam Twg Puas Tuaj Yeem Sau Nqi rau Kev Pub Tus Tsiaj Pab Cuam Nkag Mus?

Ib qho chaw lag luam lossis ib lub koom haum twg tsis tuaj yeem tseev kom ib tug neeg xiam oob qhab twg los mus them tus nqi tshaj kom tau mus nrog tus tsiaj pab cuam, txawm hais tias qhov ntawd yog lawv txoj cai tswj txog ntawm tsiaj yug los xij.  Yog hais tias ib qho chaw yooj yim rau sawv daws lossis ib lub koom haum rau sawv daws twg sau nqi ntawm nws cov qhua rau qhov kev puas tsuaj uas muaj rau lub tej vaj tsev, kuj yuav sau nqi ntawm tus tswv tsiaj pab cuam rau qhov kev puas tsuaj uas zoo sib xws.

G. Kuv Puas Tuaj Yeem Coj Kuv Tus Tsiaj Pab Cuam uas tseem nyob rau Kev Cob Qhia mus rau ib qhov Chaw Lag Luam lossis Chaw Rau Sawv Daws?

Cov tsiaj pab cuam uas tseem nyob rau kev cob qhia tsis raug duav txog rau hauv ADA. Li cas los xij, Tsab Cai Hais Txog Cov Neeg Xiam Oob Qhab hauv California (California Disabled Persons Act) tso cai rau cov neeg xiam oob qhab, thiab cov neeg uas cob qhia cov tsiaj pab cuam, los mus coj ib tug dev twg mus rau ib qho chaw rau sawv daws twg rau lub hom phiaj kev cob qhia tus dev txhawm rau muab ib qho kev pab cuam uas ntsig txog kev xiam oob qhab. Qhov nov xam muaj cov chaw lag luam, kev xa mus los ntawm tsoom fwv thiab ntiag tug, chaw nyob vaj tse, thiab lwm qhov chaw uas tsoom fwv raug caw. Tus dev yuav tsum muaj hlua cab dev nyob rawv, thiab yuav tsum coj daim paib uas lub cheeb nroog tawm rau uas taw qhia txog tus dev hais tias yog tus tsiaj pab cuam lossis pab nyob kev cob qhia. Tus tswv ntawm tus dev yuav tau lees them txhua yam kev puas tsuaj uas tus dev ua rau tej vaj tse lossis tej chaw.

Kev Tsis Txaus Siab thiab Kev Sib Foob

Yog koj ntseeg hais tias koj tau raug ntxub cais yam tsis muaj qhov yog li rau qhov uas vim los ntawm koj tus tsiaj pab cuam los ntawm ib qho chaw lag luam lossis ib b lub koom haum tsoom fwv twg, koj tuaj yeem foob kev tsis txaus siab rau Rooj Tsav Xwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees (DOJ, Department of Justice). Yog tias qhov kev tsis txaus siab yog muaj rau tsoom fwv lossis ib lub koom haum ntiag tug twg uas tau txais kev pab nyiaj txiag los ntawm tsoom fwv, ces qhov kev tsis txaus siab yuav tsum tau txais tsis dhau 180 hnub suav txij hnub uas muaj xwm txheej kev ntxub cais (thaum qhov teeb meem tshem sim). Tsis muaj hnub tag sij hawm rau kev foob kev tsis txaus siab rau ib qho chaw lag luam twg hauv ADA uas tsis tau txais kev pab nyiaj los ntawm tsoom fwv, tiam sis zoo tshaj plaws mas yuav tau foob qhov kev tsis txaus siab kom sai npaum li sai tau. Xov xwm ntxiv rau qhov kev yuav foob kev tsis txaus siab tau li cas rau Rooj Tsav Xwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees tuaj yeem tshawb pom nyob rau ntawm https://www.ada.gov/filing_complaint.htm, lossis tau los ntawm tus Xov Tooj Qhia Xov Xwm ntawm ADA ntawm (800) 514-0301 (hnov suab);
(800) 514-0383 Xov Tooj Rau Cov Tsis Hnov Lus (TTY).

Koj tseem tuaj yeem foob tau kev tsis txaus siab fab kev tswj tuav dej num rau txhua hom kev ntxub cais raws kev xiam oob qhab uas txuam nrog koj tus dev pab cuam lossis tus tsiaj txhawb nqa raws cuj siab raws li txoj cai lijchoj hauv California  rau Rooj Tsav Xwm Saib Xyuas Kev Ntiav Haujlwm thiab Vaj Tse Ncaj Ncees (DFEH, Department of Fair Employment and Housing) hauv California, suav txij hnub kawg ntawm qhov muaj kev ntxub cais. Cov ntaub ntawv hais txog yauv foob ib qho kev tsis txaus siab mus rau DFEH tuaj yeem nrhiav tau nyob rau ntawm https://www.dfeh.ca.gov/complaintprocess/, lossis hu tus xov tooj
(800) 884-1684 (suab lus) lossis (800) 700-2320 (TTY). 

Teb Chaws Meskas Rooj Tsav Xwm Saib Xyuas Kev Thauj Mus Los daim foos rau cov neeg xiam oob qhab foob kev tsis txaus siab nrog cov neeg thauj muaj nyob rau ntawm: http://www.dot.gov/airconsumer/file-consumer-complaint.

Lwm txoj hau kev lossis ntxiv rau kev foob kev tsis txaus siab rau DOJ lossis DFEH, koj tuaj yeem foob rau hauv tsev tu plaub hauv xeev lossis hauv tsoom fwv rau qov kev tso tawm raws lus txib thiab lus tshaj tawm ntawm tsev tu plaub raws toj cai lijchoj ntawm tsoom fwv lossis hauv xeev. Kev puas tsuaj fab nyiaj txiag kuj yuav muaj raws txoj cai lijchoj hauv xeev, uas xam muaj kev puas tsuaj tsawg kawg kiag yog $4,000 nyob rau ib qho xwm txheej ntawm kev ntxub cais. Txoj Cai Pej Xeem §52. Kev sib foob yuav tsum muab foob tsis dhau ob xyoos tom qab uas muaj qhov xwm txheej kev ntxub cais.

Yog hais tias koj tab tom tshawb nrhiav txog kev puas tsuaj fab nyiaj txiag uas tsawg dua $10,000, lwm txoj hau kev xaiv yog foob qhov teeb meem kev ntxub cais rau hauv Tsev Tu Plaub Hais Cai Me (Small Claims Court).  Cov cai lijchoj txog ntawm cov tswj ciam uas sib tham saum toj no yuav siv tau. Koj yuav tsis tuaj yeem siv tau ib tug kws lijchoj yog hais tias koj mus rau lub tsev tu plaub hais cai me. Ntawm no yog qhov chaw txuas mus rau kev tshaj tawm ntawm Disability Rights California uas piav qhia txog tus txheej txheem ntawm kev siv Kev Hais Cai Me (Small Claims) rau cov teeb meem kev sib cais: http://www.disabilityrightsca.org/pubs/f520601.pdf.

Ntxiv ntawd, Tsab Cai Hais Txog Cov Kev Hais Cai Txog Kev Ua Txhaum Cai Tsoom Fwv (Government Tort Claims Act) tseev kom ib qhov kev hais cai txog kev ua txhaum cai tsoom fwv yuav tsum foob tsis dhau rau lub hli tom qab uas muaj kev sib cais ua ntej yuav muaj kev sib foob txog kev puas tsuaj fab nyiaj txiag rau lub xeev lossis chaw ua haujlwm tsoom fwv hauv cheeb tsam ze. Xov xwm ntau ntxiv hais txog cov kev hais cai txog kev ua txhaum cai tuaj yeem nrhiav tau ntawm http://www.disabilityrightsca.org/pubs/522901.htm Thov nco ntsoov hais tias lub website no yuav txuas mus rau daim foos txhawm rau kev hais cai rau lub xeev lossis ib lub koom haum lossis ib tug neeg ua haujlwm twg hauv xeev, uas tej zaum kuj yuav tsis haum rau koj qhov teeb meem. Lwm cov chaw ua haujlwm hauv tsoom fwv tej zaum lawv kuj yuav muaj lawv ib daim foos uas siv rau tej kev hais cai fab kev ua txhaum cai nyob rau hauv lawv lub website. Yog hais tias koj tseem xav ua qhov kev sib foob mus ntxiv ces koj yuav tsum sab laj nrog ib tug kws lijchoj kom sai npaum li sai tau.