Ntaub Ntawv: Cov Tsiaj Pab Cuam nyob rau tej Chaw Lag Luam thiab Chaw Tsoom Fwv

Publications
#F114.09

Ntaub Ntawv: Cov Tsiaj Pab Cuam nyob rau tej Chaw Lag Luam thiab Chaw Tsoom Fwv

 

Koj tsis tuaj yeem coj kev txhawb nqa tsiaj yug rau hauv chaw ua lag luam lossis hauv tej chaw pej xeem. Koj tuaj yeem nqa cov tsiaj pabcuam ntawm cov khoom ntawd. Cov pub no qhia koj li cas paub yog tias koj tus tsiaj yog tsiaj pabcuam. Yog tias kev lag luam tsis pub koj muaj koj cov tsiaj kev pabcuam, phau pub no qhia koj tias koj tuaj yeem ua li cas kom koj tus tsiaj nrog koj.

 

 

Click links below for a downloadable version.