بروشور: حیوانات خدماترسان در مکانهای تجاری، اداری، و عمومی

Publications
#F114.16

بروشور: حیوانات خدماترسان در مکانهای تجاری، اداری، و عمومی

شما نمی توانید حیوانات حمایت عاطفی را وارد مشاغل یا مکان های عمومی کنید. می توانید حیوانات خدماتی را به آن مکان ها بیاورید. این میخانه به شما می گوید که چگونه بفهمید حیوان شما حیوان خدماتی است یا خیر. اگر مشاغلی به شما اجازه نمی دهد حیوان خدماتی خود را داشته باشید ، این میخانه به شما می گوید چه کاری می توانید انجام دهید تا حیوان خود را نزد خود نگه دارید.

 

 

Click links below for a downloadable version.