ការទទួលបានឧបករណ៍បច្ចេកវិជ្ជាជំនួយ តាមរយៈ នាយកដ្ឋានសនីតិសម្បទា

Publications
#5584.06

ការទទួលបានឧបករណ៍បច្ចេកវិជ្ជាជំនួយ តាមរយៈ នាយកដ្ឋានសនីតិសម្បទា

ការបោះពុម្ភផ្សាយនេះមើលទៅដើម្បីឆ្លើយសំណួរដែលអ្នកប្រហែលជាមានទាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យាជំនួយ និងរបៀបដែលនាយកដ្ឋានស្តារនីតិសម្បទាអាចជួយផ្តល់ឧបករណ៍ និង/ឬសេវាកម្មទាំងនោះ។

ការបដិសេធ៖  ការបោះពុម្ភផ្សាយនេះគឺជាព័ត៌មានផ្លូវច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមែនជាការណែនាំផ្លូវច្បាប់អំពីស្ថានភាពបុគ្គលរបស់អ្នកទេ។ វា​គឺ​ជា​បច្ចុប្បន្ន​កាល​បរិច្ឆេទ​បាន​ប្រកាស។ យើងព្យាយាមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្ភារៈរបស់យើងឱ្យបានទៀងទាត់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយច្បាប់កំពុងផ្លាស់ប្តូរជាទៀងទាត់។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើឱ្យប្រាកដថាច្បាប់មិនបានផ្លាស់ប្តូរ សូមទាក់ទង DRC ឬការិយាល័យច្បាប់ផ្សេងទៀត។

1.  តើ នាយកដ្ឋានសនីតិសម្បទា (DOR, Department of Rehabilitation) អាចផ្តល់ឲ្យខ្ញុំនូវឧបករណ៍បច្ចេកវិជ្ជាជំនួយដែរឬទេ (assistive technology)?

អាចផ្តល់ជូនបាន ។  ក្រម​ស្តានីតិសម្បទា (Rehabilitation Act) បានកំណត់និយមន័យចំពោះពាក្យថា​ឧបករណ៍បច្ចេកវិជ្ជាជំនួយជា “ការ​ប្រើ​បច្ចេកវិជ្ជា វិស្វកម្ម ឬគោលការណ៍តាម​បែបវិទ្យាសាស្រ្ត ដើម្បី​ផ្តល់​ឲ្យ​ចំពោះសេចក្តីត្រូវការ និងដោះស្រាយ​ចំពោះ​ឧបសគ្គ​របស់ជនពិការ​ក្នុង​វិស័យ ជាអាទិ៍ ការអប់រំ ការ​ស្តារនីតិសម្បទា ការប្រកបការងារ ការ​ធ្វើ​ដំណើរ ការរស់​នៅ​ដោយឯករាជ្យ និងការ​លំហែកាយ ។ 29 ក្រមសហរដ្ឋអាមេរិក (U.S.C., United States Code) វគ្គទី 705(30)

បច្ចេកវិជ្ជា​ស្តារនីតិសប្បទា ត្រូវ​បានចែកចេញជាបីប្រភេទ ៖ វិស្វកម្ម​ស្តារនីតិសម្បទា ឧបករណ៍​បច្ចេកវិជ្ជា​ជំនួយ និង សេវាកម្ម​បច្ចេកវិជ្ជា​ជំនួយ  ។  បច្ចេកវិជ្ជា​ស្តានីតិសម្បទា ក៏រួមបញ្ចូលផងដែរនូវ ការ​កែតម្រូវ​យានយន្ត ទូរគមនាគមន៍ ភាពងាយ​រំញោច ព្រមទាំង​ជំនួយ​បច្ចេក​វិជ្ជា​ និងឧបករណ៍​ផ្សេងៗទៀត តែ​មិនបានរាប់​បញ្ចូលការចៀវ និងការ​ជួសជុលយានយន្តឡើយ ។ 9 ក្រម​និយត្តកម្ម​រដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា (CCR, California Code of Regulations) វគ្គទី 7024.7 ។

2.  តើអ្វី​ជាឧបករណ៍​ជំនួយបច្ចេកវិជ្ជា (assistive technology device)?

“ឧបករណ៍​បច្ចេកវិជ្ជាជំនួយ” គឺជា​ពាក្យដែលគេ​ប្រើ​ដើម្បីហៅឧបករណ៍ ឬប្រព័ន្ធណាមួយ ​សម្រាប់​ជួយ​ជនពិការ​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​អ្វីមួយ ដែលគេ​មិន​អាច​ធ្វើបាន​ដោយគ្មាន​ឧបករណ៍​នោះទេ ឬដើម្បី​បង្កើន​ភាពងាយ​ស្រួល​ និងផ្តល់​សុវត្ថិភាព​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​អ្វីមួយ ។ ឧបករណ៍​ជំនួយប្រភេទនេះ អាចរកទិញបានពី​ហាង ដែលគេបាន​កែសម្រួល ឬកែប្រែ​ដើម្បី​ត្រូវទៅតាម​តម្រូវការ​ជាក់លាក់​របស់អ្នក ។ 29 U.S.C. វគ្គទី 3001 et seq., 9 CCR​ វគ្គទី 7002 ។

3.  តើអ្វី​ជា​សេវាកម្ម​បច្ចេកវិជ្ជាជំនួយ (assistive technology service)?

“សេវាកម្ម​បច្ចេកវិជ្ជាជំនួយ” គឺជាសេវាកម្មសម្រាប់​ជួយអ្នក​ក្នុងការ​ជ្រើសរើស ទិញ ឬប្រើឧបករណ៍​បច្ចេកវិជ្ជាជំនួយ ដោយមាន​រួមបញ្ចូលនូវ ៖

 • ការ​វាយតម្លៃ​អំពី​តម្រូវ​ការ​របស់អ្នក បូករួមទាំងការ​វាយតម្លៃ​ចលនា​រាងកាយ​របស់អ្នក ចំពោះ​បរិស្ថាន​ផ្ទាល់​របស់អ្នក ។
 • ការ​ចៀវ ការជួល ឬការទិញ (ទទួលបាន) ឧបករណ៍​បច្ចេកវិជ្ជាជំនួយ ។
 • ការជ្រើសរើស ការ​រចនា ការធ្វើឲ្យប្រើបាន ការ​ធ្វើឲ្យ​ស្របតាម​តម្រូវការជាលក្ខណៈ​បុគ្គល ការសម្របខ្លួនទៅតាមតម្រូវការ ការ​ប្រើប្រាស់ ការ​ថែរក្សា ការជួសជុល ឬការ​ប្តូរឧបករណ៍​បច្ចេកវិជ្ជា​ជំនួយ ។
 • ការសម្របសម្រួល និងការ​ប្រើ​ការព្យាបាលផ្សេងៗ ការ​អន្តរាគមន៍ ឬសេវាកម្ម ជាមួយ​នឹងឧបករណ៍​បច្ចេកវិជ្ជាជំនួយ ដូចជាអ្វីៗទាំងឡាយដែល​ពាក់ព័ន្ធ​នឹងផែនការ​តម្រូវជាលក្ខណៈ​បុគ្គល​សម្រាប់​ការធ្វើការ (IPE, Individualized Plan for Employment) បច្ចុប្បន្នរបស់អ្នក ។
 • ជំនួយបណ្តុះបណ្តាល ឬជំនួយ​បច្ចេកវិជ្ជាដល់អ្នក ឬបើសិនជាសមរម្យ គឺសម្រាប់សមាជិក​គ្រួសារអ្នក អាណាព្យាបាល អ្នក​តស៊ូមតិ ឬអ្នកតំណាងស្របច្បាប់​របស់អ្នក ។
 • ជំនួយបណ្តុះបណ្តាល ឬជំនួយបច្ចេកទេសដល់អ្នកបម្រើការងារអាជីព (រួមបញ្ចូល​បុគ្គល​ជាអ្នក​ផ្តល់​សេវាកម្ម​អប់រំ និង​សេវាកម្ម​ស្តានីតិសម្បទា) និយោជក ឬអ្នក​ដទៃទៀត​ដែល​ជាអ្នក​ផ្តល់​សេវាកម្ម​ និយោជក ឬបើ​មិន​ដូច្នោះទេ គឺជាអ្នកដែល​ចូលរួម​យ៉ាង​សំខាន់​ក្នុង​ផ្នែក​ចម្បង​ដែល​ធ្វើឲ្យជីវិតរបស់អ្នក​មាន​ដំណើរការ  ដែល​ជំនួយចំពោះការ​បណ្តុះបណ្តាល ឬជំនួយ​បច្ចេកទេស​ គឺមាន​សារៈ​សំខាន់​ចំពោះអ្នក ដើម្បី អាច​សម្រេច​គោល​បំណង​ការងារ ដូចអ្វីដែល​បានសរសេរ និងបានយល់ព្រមនៅក្នុង​ផែនការ​តម្រូវតាមលក្ខណៈ​បុគ្គល​សម្រាប់​ការងារ​របស់អ្នក ។
 • U.S.C.  វគ្គទី 3002 (5), 9 CCR វគ្គទី 7002.5 ។

4.  តើ ​DOR អាចផ្តល់ឲ្យខ្ញុំនូវឧបករណ៍​ជំនួយបានដែរឬទេ នៅពេល​ខ្ញុំ​ដាក់​ពាក្យ​សុំ​សេវាកម្មពី DOR ននេះ?

អាច​ផ្តល់ជូនបាន ។  DOR អាច​ផ្តល់ជូនអ្នកនូវ​បច្ចេកវិជ្ជា​ជំនួយបាន នៅពេល​គេកំណត់អំពី​ភាពមានសិទ្ធិ​ទទួល​សេវាកម្មពី DOR ន​នេះ របស់អ្នក ។  នៅពេល​​ព័ត៌មាន​ដែលមាន​ស្រាប់​ មិនអាច​កំណត់បាននូវកម្រិតនៃមុខងារ​រាងកាយបច្ចុប្បន្ន​របស់អ្នកបាន ឬថាយើង​មិន​មាន​ព័ត៌មាន​ប្រភេទនេះនៅក្នុងដៃទេ នោះDOR​ អាច​រៀបចំ​ធ្វើ​ការ​វាយតម្លៃ គឺរួមបញ្ចូលការវាយតម្លៃពី​តម្រូវការ​របស់អ្នកចំពោះឧបករណ៍​បច្ចេកវិជ្ជា​ជំនួយ និងសេវាកម្ម​បច្ចេកវិជ្ជាជំនួយ ក៏ដូចជា​សេវាកម្ម​ជំនួយ​ផ្សេងៗ​ទៀត ដែល​មាន​ភាព​ចំាបាច់​សម្រាប់​កំណត់អំពី​ភាព​មាន​សិទ្ធិ​ទទួល​ជំនួយ​របស់អ្នក ។ 9 CCR 7062 (g)(1)(a)(B) ។ 

សម្រាប់ព័ត៌មាន​បន្ថែម​អំពីភាព​មាន​សិទ្ធិ​ទទួល​ជំនួយពី​DOR សូមអាន សន្លឹក​ការពិតស្តីអំពីភាពមានសិទ្ធិ​ទទួល​បានសេវាកម្មស្តានីតិសម្បទាវិជ្ជាជីវៈ (Eligibility for Vocational Rehabilitation Services Fact Sheet) ឯកសារ​បោះពុម្ពផ្សាយលេខ F066.01 តាមអាសយដ្ឋាន http://www.disabilityrightsca.org/pubs/F06601.pdf

នៅពេលដែលយើងខ្ញុំ​បានកំណត់ឃើញថា អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​ទទួល​សេវាកម្មហើយ DOR អាច​ដាក់បញ្ចូល​បច្ចេកវិជ្ជាជំនួយ​ទៅក្នុងផែនការ​តម្រូវជាលក្ខណៈ​បុគ្គល​សម្រាប់​ការធ្វើកា​រ​របស់អ្នក នៅពេលដែលត្រូវការ ដើម្បី​អាចសម្រេចបាន​នូវ​គោលបំណង​ការងារ​របស់អ្នក ។  9 CCR វគ្គទី 7131 (a)(2)(A) ។ 

5.  តើអ្វី​ជាវិស្វកម្ម​ស្តានីតិសម្បទា (rehabilitation engineering)?

វិស្វកម្ម​ស្តានីតិសម្បទា មានន័យថា ជាការប្រើប្រាស់នូវវិស្វកម្ម​វិទ្យា​សាស្រ្ត​ជាប្រព័ន្ធ ដើម្បី​រៀបចំ បង្កើត សម្របការប្រើប្រាស់ សាកល្បងការប្រើប្រាស់ វាយតម្លៃ ដាក់ឲ្យ​ប្រើប្រាស់ និង​បែងចែក​ដំណោះស្រាយ​បច្ចេកវិជ្ជាចំពោះបញ្ហា ដែលជនពិការ​ម្នាក់ៗកំពុងជួប​ប្រទះ ចំពោះវិស័យចលនារាងកាយ ដូចជាការរំកិលខ្លួន ការ​ទំនាក់ទំនង ការស្តាប់ ការមើល ការ​យល់ និង​ចំពោះ​សកម្មភាព​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​ការធ្វើការ ការ​រស់នៅ​ដោយឯករាជ្យ ការ​អប់រំ និង​ការ​ធ្វើ​សមាហរណកម្ម​ទៅក្នុង​សហគមន៍ ។  29 U.S.C. 723 (a)(14) 9 CCR វគ្គទី 7024.4 ។

សេវាកម្មវិស្វកម្ម​ស្តានីតិសម្បទា មានជាអាទិ៍ ការ​វាយតម្លៃកន្លែង​ការងារ​របស់ជនពិការ និងការ​ស្វែងរក​សមាសភាគ​ដែល​មាន​លក់នៅ​ទីផ្សារ​ ដើម្បី​បង្កើត​ស្ថានីការងារ​ដែល​អាច​ឲ្យអ្នកប្រើបាន ជាមួយនឹង​កម្ព​ស់តុដែល​អាច​កែសម្រួលបាន  ​​និងការ​រៀបចំសម្ភារៈ​ការិយាល័យឡើងវិញ ដូចជា​ម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រ ម៉ាស៊ីនព្រីននិងម៉ាស៊ីន​ទូរសារ ។ ការ​សម្រប​ខ្លួន​ប្រភេទនេះ ជាទូទៅគឺត្រូវ​បានធ្វើឡើង ដោយវិស្វករផ្នែកស្តានីតិសម្បទា​ដែលមាន​សមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ ។ 

6.  តើបច្ចេកវិជ្ជាស្តានីតិសម្បទាប្រភេទណាដែល​អាច​ដាក់​បញ្ចូល​ក្នុងផែនការ​តម្រូវ​ជា​លក្ខណៈ​​បុគ្គល​សម្រាប់​ការធ្វើការរបស់ខ្ញុំ)?

បើអ្នកត្រូវការ​បច្ចេកវិជ្ជា​ស្តានីតិសម្បទា ដើម្បី​សម្រេច​បាននូវ​គោលបំណងការងារ​របស់អ្នក នោះ​ផែនការ​​តម្រូវជាលក្ខណៈ​បុគ្គល​សម្រាប់​ការធ្វើការរបស់​អ្នក​ត្រូវ​រួមបញ្ចូលនូវ ៖

 • សេវាកម្ម​បច្ចេកវិជ្ជាស្តានីតិសម្បទា​ជាក់លាក់​ដែល​អ្នក​ត្រូវការ
 • វិធីផ្តល់​បច្ចេកវិជ្ជាដល់អ្នក នៅក្នុង​ស្ថានភាព​ដែលមាន​ការ​រួមបញ្ចូលគ្នា​ច្រើន​បំផុត និង
 • នរណាជាអ្នក​ផ្តល់​បច្ចេកវិជ្ជា និងសេវាកម្មនានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការ​ទិញ និងការ​ប្រើ​ប្រាស់ឧបករណ៍នេះ ។ 29 U.S.C. 722(b)(3)(B)(i)(I) ។

បទពិសោធន៍​ការ​សាកល្បងការ​ងារ​ និងបច្ចេកវិជ្ជាជំនួយ ។  “បទពិសោធន៍​ការ​សាកល្បងការងារ” (TWE, Trial Work Experience) មានន័យថា ជាការ​រុករក​លទ្ធភាព សមត្ថភាព និងភាពដែល​អាច​បំពេញការងារនៅក្នុង​ស្ថានភាព​ជាក់ស្តែងរបស់អ្នក ហើយ​វាត្រូវតែធ្វើឡើង នៅមុនការ​កំណត់ថាតើ​អ្នក​អាច​ទទួល​បាន​ផលប្រយោជន៍​ពី​សេវាកម្ម​ស្តានីតិសម្បទា​វិជ្ជាជីវៈ​ដែរឬទេ ។ ជាផ្នែកមួយ​នៃបទ​ពិសោធន៍​ការ​សាកល្បងការងារDORត្រូវ​តែដាក់​បញ្ចូលនូវ​សេវាកម្ម​ដែល​សមរម្យ ដែលមាន​ជាអាទិ៍បច្ចេកវិជ្ជាជំនួយ និងសេវាកម្ម ដើម្បីសម្រួលដល់​តម្រូវការ​ស្តានីតិសម្បទា​របស់អ្នក ក្នុងអំឡុងពេលទទួលបទពិសោធន៍​ការ​សាកល្បងការងារ ។  9 CCR វគ្គទី 7029.1 ។  (សម្រាប់ព័ត៌មាន​បន្ថែមអំពីភាពមានសិទ្ធិ​ទទួល​ជំនួយពីDOR​ស្តានីតិ​សម្បទា សូមអាន សន្លឹក​ការពិត​ស្តីអំពី​ភាពមានសិទ្ធិ​ទទួល​សេវាកម្ម​ស្តានីតិសម្បទាវិជ្ជាជីវៈ  ឯកសារ​បោះពុម្ពផ្សាយលេខF066.01 [Eligibility for Vocational Rehabilitation Services Fact Sheet])

7.  ក្រៅពី​បច្ចេកវិជ្ជា​ស្តានីតិសម្បទា តើDOR​អាចផ្តល់អ្វីខ្លះទៀត​ដល់ខ្ញុំ?

DOR​ក៏អាចផ្តល់ជូនអ្នកបានដែរ​នូវ​សេវាកម្ម​ការធ្វើ​ឲ្យ​ស្ថានភាពរាងកាយ និង​ចិត្តមកកាន់​សភាព​ដើមវិញ ។ សេវាកម្ម​ទាំងនេះ មានផ្តល់ជូន​នៅពេល​មានភាពចាំបាច់ ដើម្បីកែតម្រូវ ឬដើម្បីកែសម្រួល​សំខាន់ៗ ចំពោះ​ស្ថានភាពរាងកាយ ឬស្ថានភាពចិត្តដែលមាន​លំនឹង ឬមានការ​រីកចម្រើន​យ៉ាង​យឺតៗ នៅក្នុង​ថិរវេលាមួយដែលសមរម្យ ។ ជំនួយបែបនេះ មានរួមបញ្ចូល​សេវាកម្ម​វេជ្ជសាស្រ្តច្រើនផ្នែក ។ ប្រភេទឧបករណ៍ និងសេវាកម្មដែលមាន​ផ្តល់​ជូនក្រោម​ជំនួយស្ថិត​ក្នុងប្រភេទនេះ មាន៖

 • សរីរាង្គ​សិប្បនិម្មិត ឧបករណ៍​ទប់​អវយវ ឬឧបករណ៍​ជំនួយ​ដទៃទៀត ដែល​មាន​សារៈ​សំខាន់​ក្នុង​ការ​ជួយ​ឲ្យ​អ្នក​អាច​ទទួលបាន ឬអាច​រក្សា​បាន​ការងារមួយ
 • វ៉ែនតា និងសេវាកម្ម​ថែទាំភ្នែក
 • ការព្យាបាល​រាងកាយ​ដោយចលនា
 • ការព្យាបាលផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្ត
 • កៅអីកង់ និងឧបករណ៍ជំនួយការស្តាប់
 • ការព្យាបាល​រោគពិការភាពការនិយាយ និងការ​ព្យាបាលបញ្ហាការស្តាប់ ព្រមទាំង
 • សេវាកម្មពិសេស​ដើម្បី​ព្យាបាល​អ្នក​ជម្ងឺតម្រងនោម​ក្នុង​ដំណាក់​កាល​ចុងក្រោយ រួមបញ្ចូលទាំង​ការ​ផ្សាំ​សរីរាង្គ ការ​លាង​ឈាម ការ​ដាក់ក្រលៀន​សិប្បនិម្មិត និងការផ្គត់ផ្គង់លើការ​ថែទាំ​ជម្ងឺ​ប្រភេទនេះ ។ 9 C.C.R. វគ្គទី 7020 ។

8.  តើខ្ញុំត្រូវ​ចេញការ​ចំណាយ​ចំពោះ​សេវាកម្ម​ដែល​ផ្តល់​ជូនដោយ​DORដែរឬទេ?

ពេលខ្លះ ខាងDOR តម្រូវឲ្យអ្នក​ជួយចេញថ្លៃសេវាកម្មស្តានីតិសម្បទាវិជ្ជាជីវៈ​ដែល​អ្នក​ត្រូវការ មានដូចជាថ្លៃឧបករណ៍​បច្ចេកវិជ្ជាជំនួយ និងសេវាកម្ម​នានា ។ DOR នឹងពិចារណា​អំពី​ប្រាក់​ចំណូល និងធនធានងាយ​បង្វែជាសាច់​ប្រាក់​របស់អ្នក ចំនួនសមាជិក​ក្នុង​គ្រួសារ​អ្នក និង​ការលើកលែង​ចំពោះការ​ចំណាយ​ផ្នែក​វេជ្ជសាស្រ្ត​របស់អ្នក ដើម្បីគណនា​អំពី​ចំនួនប្រាក់​ដែលអ្នក​ត្រូវចូលរួម​ចេញលើការ​ចំណាយ ។ 9 C.C.R. វគ្គទី 7190 ។  

អ្នកមិន​ចំាបាច់​ចេញការ​ចំណាយឡើយ ប្រសិនបើ​អ្នក​ជាបុគ្គលដែល​ទទួលបានជំនួយសន្តិសុខសង្គម​ធានារ៉ាប់​រងពិការភាព (SSDI, Social Security Disability Insurance) ប្រាក់ចំណូល​សន្តិសុខបង្គ្រប់ (SSI, Supplemental Security Income)/ប្រាក់ជំនួយបង្គ្រប់​របស់រដ្ហ (SSP, State Supplementary Payment) និងជំនួយ​សាធារណៈ​ផ្សេងទៀត ដូចជា ជំនួយសង្គ្រោះទូទៅ ឬជំនួយ​ទូទៅ ឬជំនួយគ្រសារដែលមានកូនក្នុងបន្ទុក (AFDC, Aid to Families with Dependent Children) (ឥឡូវគេហៅថាជំនួយ​បណ្តោះអាសន្ន​ដល់​គ្រួសារ​តោកយ៉ាក [TANF - Temporary Assistance for Needy Families])

សេវាកម្ម​ស្តានីតិសម្បទា​វិជ្ជាជីវៈ​ដូចខាងក្រោម គឺមាន​ផ្តល់​ជូនដល់​អតិថិជនរបស់​DOR ដោយឥតគិតថ្លៃអ្វី​ទាំងអស់ ៖

 • ការវាយតម្លៃ​អំពី​សក្តានុពល​នៃ​ការ​ស្តានីតិសម្បទា បូករួមទាំង​ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ និងសេវាកម្ម​នានា​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ
 • ការប្រឹក្សា​យោបល់ ការផ្តល់​មតិណែនាំ និងសេវាកម្ម​បញ្ជូន​បន្ត
 • ការ​រកកន្លែងឲ្យចូលធ្វើការ ឬជំនួយរកការងារឲ្យធ្វើ
 • ការបណ្តុះបណ្តាល ការបង្វឹក សៀវភៅ និងសម្ភារៈ​ផ្សេងៗ​ទៀត​សម្រាប់​បណ្តុះបណ្តាល
 • ឧបករណ៍​ដែល​ចំាបាច់សម្រាប់​បំពេញការងារ
 • សេវាកម្ម​ផ្ទាល់ខ្លួន ដូចជាសេវាអ្នកជួយថែទាំ អ្នកបកប្រែភាសា​គ និងអ្នកបកប្រែភាសា អ្នក​ជួយ​កត់ត្រា អ្នក​បើកបរ និងអ្នកជួយអាន
 • ថ្លៃធ្វើដំណើរ ព្រមទាំង
 • សេវាកម្ម​បង្រៀន​ធ្វើការ ។
 • CCR វគ្គទី 7191 ។

9.  តើមានពេលណាដែលDOR រំពឹងថា​ខ្ញុំនឹងអាច​ទទួលបាន​បច្ចេកវិជ្ជា​ស្តានីតិសម្បទា​ពីប្រភពផ្សេងទៀតដែរឬទេ?

DOR នឹងមិន​ចេញ​ថ្លៃ​ការ​ចំណាយ​លើ​របស់​ ឬសេវាកម្ម ដែល​មាន​ផ្តល់ជូន​ដោយ​ប្រភពផ្សេងឡើយ (សេវាកម្ម​ដែល​អាច​ធៀបគ្នាបាន) ។ 29 U.S.C. វគ្គទី 721(a)(8) ។  ទោះ​ជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នក​មិន​ចំាបាច់ត្រូវប្រើ​អត្ថប្រយោជន៍ដែល​អាច​ធៀបគ្នាបានទេ​ ប្រសិនបើ​ការ​ទទួលយក​អត្ថប្រយោជន៍ទាំងអស់នោះ វានាំឲ្យមានការ​បង្អាក់ ឬពន្យារការរីកចម្រើនក្នុងការ​សម្រេច​​បាន​លទ្ធផលការ​ងារ​ ការ​រកកន្លែងឲ្យធ្វើការ​បន្ទាន់ ឬសេវាកម្ម​នានារបស់អ្នក ប្រសិនបើអ្នក​ស្ថិតក្នុង​ហានិភ័យវេជ្ជសាស្រ្ត​ក្នុង​កម្រិតខ្ពស់ ។ 34 ក្រម​និយត្តកម្ម​សហព័ន្ធ (C.F.R., Code of Federal Regulations) 361.53(a), 9 CCR 7198 ។  ដូចគ្នានេះដែរ ​សេវាកម្ម​ដូចខាង​ក្រោមមិន​តម្រូវឲ្យអ្នក​ទទួលពី​ប្រភព​ផ្សេងឡើយ ៖

 • ការវាយតម្លៃអំពី​សក្តានុពល​នៃ​ការ​ស្តានីតិសម្បទា
 • ការប្រឹក្សា​យោបល់ ការផ្តល់​មតិណែនាំ និង​សេវាកម្ម​បញ្ជូនបន្ត
 • សេវាកម្ម​បណ្តុះបណ្តាល​ជំនាញវិជ្ជាជីវៈ និងសេវាកម្ម​បណ្តុះបណ្តាល​ផ្សេងៗទៀត មានដូចជាការបណ្តុះបណ្តាល​ផ្ទាល់ខ្លួន និងការបណ្តុះបណ្តាល​ជំនាញវិជ្ជាជីវៈ​បែបសម្រួល សៀវភៅ ឧបករណ៍ និងសម្ភារៈ​បណ្តុះបណ្តាល​ផ្សេងទៀត ដែល​មាន​ផ្តល់ជូនដោយ​ប្រភពផ្សេងក្រៅពី​វិជ្ជាស្ថាន​ឧត្តមសិក្សា
 • ការរកកន្លែងឲ្យធ្វើការ
 • សេវាកម្ម​វិស្វកម្ម​ស្តានីតិសម្បទា និង
 • សេវាកម្ម​បង្រៀន​ធ្វើការ ។

9 CCR ញ៉ា វគ្គទី 7196 ។

សម្រាប់ព័ត៌មាន​បន្ថែម​ស្តីអំពី​អត្ថប្រយោជន៍​ដែល​អាច​ធៀបគ្នាបាន សូមអាន សន្លឹកការពិត​ស្តីអំពី​សេវាកម្ម​ស្តានីតិសម្បទា និង​អត្ថប្រយោជន៍​ដែលអាចធៀបគ្នាបាន ឯកសារ​បោះពុម្ពផ្សាយលេខ F065.01 តាមអាសយដ្ឋាន http://www.disabilityrightsca.org/pubs/F06501.pdf

10.  តើខ្ញុំត្រូវ​ធ្វើ​ដូចម្តេច ប្រសិនបើ​DORបដិសេធ​សំណើ​សុំបច្ចេកវិជ្ជាស្តានីតិសម្បទា​របស់ខ្ញុំ? 

អ្នក​អាច​ស្នើសុំឲ្យមាន​ការពិនិត្យ​សំណើសុំ​របស់អ្នក​តាមបែបរដ្ឋបាល ឬស្នើសុំ​​ឲ្យមាន​ការ​ដោះស្រាយ​វិវាទ និង/ឬស្នើសុំ​ឲ្យមាន​សវនាការ​យុត្តិធម៌ ។  9 CCR វគ្គទី 7351(c), 7353.6 (b)-(c) និង 7354 ។

សម្រាប់​ព័ត៌មាន​​បន្ថែម​ស្តីអំពី​ការប្តឹង​ឧទ្ធរណ៍​របស់​DOR សូមអាន សន្លឹកការពិត​ស្តីអំពី​ជម្រើស និងដំណើរការ​នៃការ​ប្តឹងឧទ្ធរណ៍​របស់​DORរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា (California Department of Rehabilitation Appeals Options and Process Fact Sheet) ឯកសារ​បោះពុម្ពផ្សាយលេខ 5530.01 តាមអាសយដ្ឋាន http://www.disabilityrightsca.org/pubs/553001.pdf